Září 1, 2015

Zprávy o činnosti

Státní energetická inspekce vydává pravidelné roční zprávy „O čerpání prostředků státního rozpočtu“. Součástí těchto zpráv jsou informace o kontrolní činnosti a navazujících správních řízeních a řízeních o přestupku.

Souhrn informací za rok 2018

1/ Kontrolní činnost

SEI v roce 2018 kontrolovala dodržování zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.

Dále je SEI podle § 13 zákona č. 406/2000 Sb. dotčeným orgánem státní správy při ochraně zájmů chráněných tímto zákonem v některých řízeních, která provádějí stavební úřady, a v těchto řízeních vydává závazná stanoviska. Závazných stanovisek bylo vydáno 103. Rovněž je SEI dotčeným orgánem státní správy při pořizování politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace, kdy ve vybraných případech vydává stanoviska. Těchto stanovisek bylo vydáno 18.

V souladu s přílohou č. 3 zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se pak SEI vyjadřuje také k žádostem o udělování koncesí na výrobu tepelné energie a rozvod tepelné energie nepodléhající licenci realizované ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW. K žádosti o udělení koncese se SEI vyjádřila v roce 2018 ve 22 případech.

Kontroly provedené v roce 2018

Celkově bylo za rok 2018 provedeno 766 kontrol dodržování povinností spojených s hospodařením s energií, tedy kontrol dodržování zákona č. 406/2000 Sb. Zahájeno bylo 665 nových kontrol.

Kontrolní činnost podle zákona č. 406/2000 Sb. lze rozdělit do 6 skupin:
1/ Pravidelná kontrola provozovaných kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie, kontrola klimatizačních systémů
2/ Vybavenost objektů regulační technikou, pravidla vytápění, účinnost zařízení z hlediska tepelných ztrát apod.
3/ Povinnosti spojené s průkazy energetické náročnosti budov (dále PENB)
4/ Zpracování energetických auditů, posudků
5/ Povinnosti energetických specialistů
6/ Štítkování a ekodesign.

% podíl skupin na celkovém počtu kontrol:

 

2/ Řízení o přestupcích v roce 2018

V roce 2018 bylo v prvním stupni zahájeno celkem 298 řízení o přestupcích ve věci uložení pokuty a ukončeno bylo 328 případů včetně případů přešlých z roku 2017, z toho 3 řízení byla zastavena.

Na výstupu řízení o přestupcích bylo v prvním stupni vydáno 328 rozhodnutí o uložení pokuty včetně případů dokončovaných z roku 2017 v celkové výši 9 235 050 Kč.
Proti rozhodnutí 1. stupně řízení o přestupcích bylo podáno celkem 7 odvolání, přičmež autoremedura v rámci podaných odvolání nebyla použita.

K vyřízení na ústřední inspektorát bylo postoupeno v roce 2018 celkem 7 odvolání s celkovou výší uložených pokut 7 131 570 Kč. Odvolacím správním orgánem bylo na výstupu 2. stupně řízení o přestupku vydáno celkem 12 rozhodnutí o odvolání proti uloženým pokutám a celkový objem uložených pokut, o kterých bylo rozhodováno, činil 6 132 155 Kč. Z toho ve 4 případech bylo rozhodováno o odvolání proti uložené pokutě, přešlých z roku 2016 a 2017 s celkovou výší uložených pokut 29 200 Kč.

Statistika provedených kontrol a řízení o přestupku

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Počet zahájených kontrol 1159 1073 1010 1153 875 821 721 655
Zahájená řízení o přestupku 226 345 282 286 335 387 434 298
Rozhodnutí v prvním stupni 257 230 284 278 316 444 421 328
Pokuty v prvním stupni v tis. Kč 12 763 2 501 7 581 29 441 67 971 27 318 9 034 9 235

3/ Mimořádné opravné prostředky

Ke dni 31. 12. 2018 eviduje SEI celkem 11 případů neprojednaných správních žalob místně příslušnými soudy na přezkum rozhodnutí 2. stupně řízení a dále eviduje celkem 5 případů neprojednaných kasačních stížností žalobců proti pravomocným rozhodnutím správních soudů v 1. stupni.

K přezkumu zákonnosti rozhodnutí SEI soudem podle zákona č. 150/2002 Sb. v roce 2018, tj. proti pravomocným rozhodnutím 2. stupně správního řízení o uložených pokutách byly podány celkem 2 nové správní žaloby v režimu zákona č. 406/2000 Sb. k místně příslušným soudům.

 

Dokumenty ke stažení:

Zpráva o čerpání prostředků státního rozpočtu za rok 2018

Zpráva o čerpání prostředků státního rozpočtu za rok 2017

Zpráva o čerpání prostředků státního rozpočtu za rok 2016

Zpráva o čerpání prostředků státního rozpočtu za rok 2015

Zpráva o čerpání prostředků státního rozpočtu za rok 2014

Zpráva o čerpání prostředků státního rozpočtu za rok 2013

Zpráva o čerpání prostředků státního rozpočtu za rok 2012

Zpráva o čerpání prostředků státního rozpočtu za rok 2011