1 září, 2015

Zprávy o činnosti

Zprávy o činnosti

Státní energetická inspekce vydává pravidelné výroční zprávy o činnosti a hospodaření v předchozím roce. Součástí těchto zpráv jsou informace o kontrolní činnosti a navazujících správních řízeních a řízeních o přestupku.

Souhrn informací za rok 2020

1/ Kontrolní činnost

SEI v roce 2020, stejně jako v letech předchozích, kontrolovala dodržování zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon č. 406/2000 Sb.). Zároveň však došlo k obnovení provádění kontrol dodržování cenových předpisů v oblasti podporovaných zdrojů energie (dále POZE) na základě § 3 odst. 3 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů. SEI tyto kontroly nevykonávala od roku 2016, kdy v důsledku legislativní změny došlo k převedení pravomocí ke kontrolám POZE na ERÚ s tím, že SEI pravomoc k provádění cenových kontrol POZE formálně zůstala.

Dále je SEI podle § 13 zákona č. 406/2000 Sb. dotčeným orgánem státní správy při ochraně zájmů chráněných tímto zákonem v některých řízeních, která provádějí stavební úřady (zejména stavební řízení), a v těchto řízeních vydává závazná stanoviska. Od 25. ledna 2020, tedy od novely zákona č. 406/2000 Sb., došlo k výraznému nárůstu počtu vydaných závazných stanovisek. Tato novela výrazně rozšířila situace, ve kterých SEI závazná stanoviska vydává, což mělo zásadní dopad do struktury činností SEI. Závazných stanovisek bylo v roce 2020 vydáno celkem 2 266 oproti 80 závazným stanoviskům vydaným v roce předchozím. SEI je rovněž dotčeným orgánem státní správy při pořizování politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace, kdy ve vybraných případech vydává stanoviska. Těchto stanovisek bylo vydáno v roce 2020 celkem 18.

V souladu s přílohou č. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se SEI vyjadřuje také k žádostem o udělování koncesí na výrobu tepelné energie a rozvod tepelné energie nepodléhající licenci realizované ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW. K žádosti o udělení koncese se SEI vyjádřila v roce 2020 v 16 případech.

Kontroly provedené v roce 2020

Celkově bylo za rok 2020 zahájeno 268 kontrol dodržování povinností spojených s hospodařením s energií a s čerpáním podpory na výrobu elektřiny z POZE, tedy kontrol dodržování zákona č. 406/2000 Sb. a zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon č. 526/1990 Sb.).  Zároveň bylo v roce 2020 ukončeno 223 kontrol.

A/ Kontrolní činnost podle zákona č. 526/1990 Sb.

Kontroly zákona č. 526/1990 Sb. byly prováděny u výrobců elektřiny z POZE, kteří čerpají ve smyslu zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podporu na výrobu elektřiny z POZE formou výkupních cen nebo zelených bonusů. Kontroly byly zahajovány a zaměřeny na dodržování věcných podmínek, stanovených cenovým rozhodnutím ERÚ pro příslušný kalendářní rok podle § 5 odst. 5 zákona č. 526/1990 Sb., při uplatňování a vyúčtování výkupních cen nebo zelených bonusů na elektřinu vyrobenou z POZE. V rámci kontrol byly prošetřovány zejména tyto skutečnosti:

  • instalovaný výkon výrobny elektřiny,
  • datum uvedení výrobny elektřiny do provozu,
  • neuplatňování podpory na technologickou vlastní spotřebu elektřiny,
  • roční využití instalovaného výkonu výrobny elektřiny

a další věcné podmínky stanovené příslušným cenovým rozhodnutím.

B/ Kontrolní činnost podle zákona č. 406/2000 Sb.

Tuto lze rozdělit do 6 skupin:
1/ Pravidelná kontrola provozovaných kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie, kontrola klimatizačních systémů
2/ Vybavenost objektů regulační a registrační technikou, pravidla pro vytápění, účinnost zařízení z hlediska tepelných ztrát apod.
3/ Povinnosti spojené s průkazy energetické náročnosti budov (dále PENB)
4/ Zpracování energetických auditů, posudků
5/ Povinnosti energetických specialistů
6/ Štítkování a ekodesign.

% podíl skupin na celkovém počtu kontrol:

2/ Řízení o přestupcích/vydané příkazy v roce 2020

V roce 2020 bylo v prvním stupni zahájeno celkem 218 řízení o přestupcích ve věci uložení pokuty a ukončeno bylo 207 případů včetně případů přešlých z roku 2019. Mimo tyto ukončené případy bylo v 1 případě rozhodnuto o odložení věci před zahájením řízení o přestupku.

  • Na výstupu řízení o přestupku v režimu zákona č. 406/2000 Sb. bylo v prvním stupni vydáno 151 příkazů a rozhodnutí o přestupku včetně případů dokončovaných z roku 2019 a s celkovou výší pokut 1 314 400 Kč,
  • na výstupu řízení o přestupku v režimu zákona č. 526/1990 Sb. bylo v prvním stupni vydáno 55 příkazů a rozhodnutí o přestupku včetně případů dokončovaných z roku 2019 a s celkovou výší pokut 2 567 929 Kč,
  • na výstupu řízení o přestupku v režimu zákona č. 255/2012 Sb. bylo v prvním stupni vydáno 1 rozhodnutí o přestupku s výší uložené pokuty 8 000 Kč,
  • do 31. 12. 2020 nabylo právní moci 198 případů z 212 vydaných příkazů a rozhodnutí o přestupku,
  • ve věci povinnosti úhrady nákladů řízení á 1 000 Kč bylo v 1. stupni řízení o přestupcích vydáno v souladu s § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb. a § 6 odst. 1 Vyhlášky MV ČR č. 520/2005 Sb. 39 rozhodnutí.

3/ Mimořádné opravné prostředky

K přezkumu zákonnosti rozhodnutí SEI soudem podle zákona č. 150/2002 Sb. v roce 2020, tj. proti pravomocným rozhodnutím 2. stupně o uložených pokutách, byly podány 3 správní žaloby, z toho 2 žaloby v režimu zákona č. 406/2000 Sb. s uloženými pokutami ve výši 360 000 Kč a 1 žaloba v režimu zákona č. 255/2012 Sb. s výší uložené pokuty 30 000 Kč.

Dokumenty ke stažení:

Zpráva o čerpání prostředků státního rozpočtu za rok 2021

Zpráva o čerpání prostředků státního rozpočtu za rok 2020

Zpráva o čerpání prostředků státního rozpočtu za rok 2019

Zpráva o čerpání prostředků státního rozpočtu za rok 2018

Zpráva o čerpání prostředků státního rozpočtu za rok 2017

Zpráva o čerpání prostředků státního rozpočtu za rok 2016

Zpráva o čerpání prostředků státního rozpočtu za rok 2015

Zpráva o čerpání prostředků státního rozpočtu za rok 2014

Zpráva o čerpání prostředků státního rozpočtu za rok 2013

Zpráva o čerpání prostředků státního rozpočtu za rok 2012

Zpráva o čerpání prostředků státního rozpočtu za rok 2011