Září 1, 2015

Zprávy o činnosti

Státní energetická inspekce vydává pravidelné roční zprávy „O čerpání prostředků státního rozpočtu“. Součástí těchto zpráv jsou informace o kontrolní činnosti.

Kontrola dodržování ustanovení zákonů

SEI v roce 2016 kontrolovala dodržování zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, zákona č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů.
SEI je rovněž podle § 13 zákona č. 406/2000 Sb. dotčeným orgánem státní správy při ochraně zájmů chráněných tímto zákonem v některých řízeních, která provádějí stavební úřady, a v těchto řízeních vydává závazná stanoviska. SEI je dále dotčeným orgánem státní správy při pořizování politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace, kdy ve vybraných případech vydává stanoviska.
Dále se SEI v souladu s přílohou č. 3 zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyjadřuje k žádostem o udělování koncesí na výrobu tepelné energie a rozvod tepelné energie nepodléhající licenci realizované ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW.

Kontroly provedené v roce 2016

Kontrolní činnost podle zákona č. 406/2000 Sb.

Celkově bylo za rok 2016 provedeno 809 kontrol dodržování povinností spojených s hospodařením s energií, tedy kontrol dodržování zákona č. 406/2000 Sb.
Kontrolní činnost podle zákona č. 406/2000 Sb. lze rozdělit do 6 skupin:
1/ Pravidelná kontrola provozovaných kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie, kontrola klimatizačních systémů.
2/ Vybavenost objektů regulační technikou, pravidla vytápění, účinnost zařízení z hlediska tepelných ztrát apod.
3/ Povinnosti spojené s průkazy energetické náročnosti budov (dále PENB).
4/ Zpracování energetických auditů, posudků.
5/ Povinnosti energetických specialistů (dále ES).
6/ Štítkování a ekodesign.
Dále bylo dokončeno 12 kontrol týkajících se čerpání podpory na výrobu elektřiny z podporovaných zdrojů z dřívějších let. Agenda podporovaných zdrojů již od 1. ledna 2016 není v pravomoci SEI.

Správní řízení v roce 2016

V roce 2016 bylo v prvním stupni zahájeno celkem 387 správních řízení, z toho v jednom případu bylo po přehodnocení věci řízení zastaveno. Na výstupech správních řízení bylo v prvním stupni vydáno 444 rozhodnutí o uložení pokuty s celkovou výší uložených pokut 27 317 764,- Kč.
Proti rozhodnutí 1. stupně správního řízení o uložení pokuty bylo podáno celkem 33 odvolání. V rámci autoremedury v 1. stupni správního řízení byly řešeny 2 případy vyhověním odvolání účastníka řízení.
Ve 31 případech odvolání proti uloženým pokutám ve výši 50 145 477,- Kč a v 6 případech odvolání proti usnesení v režimu zákona č. 500/2004 Sb. byla postoupena k vyřízení na ústřední inspektorát. Na výstupu 2. stupně bylo potvrzeno celkem 34 rozhodnutí o uložení pokuty v 1. stupni správního řízení ve výši 55 726 127,- Kč. V 5-ti případech v rámci odvolacího řízení byla pokuta snížena.

Statistika provedených kontrol a správních řízení

Kontroly SEI 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Počet kontrol 1301 1159 1063 981 1123 875 821
Správní řízení 388 226 345 282 286 335 387
Rozhodnutí v prvním stupni 385 257 230 284 278 316 444
Pokuty v prvním stupní v tis. Kč 38 483 12 763 2 501 7 581 29 441 67 971 27 318

 

Dokumenty ke stažení:

Zpráva o čerpání prostředků státního rozpočtu za rok 2016

Zpráva o čerpání prostředků státního rozpočtu za rok 2015

Zpráva o čerpání prostředků státního rozpočtu za rok 2014

Zpráva o čerpání prostředků státního rozpočtu za rok 2013

Zpráva o čerpání prostředků státního rozpočtu za rok 2012

Zpráva o čerpání prostředků státního rozpočtu za rok 2011