Září 1, 2015

Zprávy o činnosti

Státní energetická inspekce vydává pravidelné roční zprávy „O čerpání prostředků státního rozpočtu“. Součástí těchto zpráv jsou informace o kontrolní činnosti a navazujících správních řízeních a řízeních o přestupku.

Souhrn informací za rok 2019

1/ Kontrolní činnost

SEI v roce 2019, stejně jako v letech předchozích, kontrolovala dodržování zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále zákona č. 406/2000 Sb.). Zároveň však došlo k obnovení provádění kontrol dodržování cenových předpisů v oblasti podporovaných zdrojů energie (dále POZE) na základě § 3 odst. 3 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR v oblasti cen, v platném znění (dále zákon č. 265/1991 Sb.). SEI tyto kontroly nevykonávala od roku 2016, kdy v důsledku legislativní změny došlo k převedení pravomocí ke kontrolám POZE na ERÚ s tím, že SEI pravomoc k provádění cenových kontrol POZE formálně zůstala.

Dále je SEI podle § 13 zákona č. 406/2000 Sb. dotčeným orgánem státní správy při ochraně zájmů chráněných tímto zákonem v některých řízeních, která provádějí stavební úřady, a v těchto řízeních vydává závazná stanoviska. Závazných stanovisek bylo vydáno 80. Rovněž je SEI dotčeným orgánem státní správy při pořizování politiky územního rozvoje a územně plánovací okumentace, kdy ve vybraných případech vydává stanoviska. Tato stanoviska byla vydána v počtu 4 kusů.

V souladu s přílohou č. 3 zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se pak SEI vyjadřuje také k žádostem o udělování koncesí na výrobu tepelné energie a rozvod tepelné energie nepodléhající licenci realizované ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW. K žádosti o udělení koncese se SEI vyjádřila v roce 2019 ve 27 případech.

Kontroly provedené v roce 2019

Celkově bylo za rok 2019 zahájeno 666 kontrol dodržování povinností spojených s hospodařením s energií, tedy kontrol dodržování zákona č. 406/2000 Sb. a zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.  Zároveň bylo v roce 2019 492 kontrol ukončeno.

A/ Kontrolní činnost podle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále zákon č. 526/1990 Sb.)

Kontroly zákona č. 526/1990 Sb. byly prováděny u výrobců elektřiny z OZE, kteří čerpají ve smyslu zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podporu na výrobu elektřiny z OZE formou výkupních cen nebo zelených bonusů. Kontroly byly zahajovány a zaměřeny na dodržování věcných podmínek, stanovených cenovým rozhodnutím ERÚ pro příslušný kalendářní rok podle § 5 odst. 5 zákona č. 526/1990 Sb., při uplatňování a vyúčtování výkupních cen nebo zelených bonusů na elektřinu vyrobenou z OZE. V rámci kontrol byly prošetřovány zejména tyto skutečnosti:

  • instalovaný výkon výrobny elektřiny,
  • datum uvedení výrobny elektřiny do provozu,
  • neuplatňování podpory na technologickou vlastní spotřebu elektřiny,
  • roční využití instalovaného výkonu výrobny elektřiny

a další věcné podmínky stanovené příslušným cenovým rozhodnutím.

B/ Kontrolní činnost podle zákona č. 406/2000 Sb.

Tuto lze rozdělit do 6 skupin:
1/ Pravidelná kontrola provozovaných kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie, kontrola klimatizačních systémů
2/ Vybavenost objektů regulační technikou, pravidla vytápění, účinnost zařízení z hlediska tepelných ztrát apod.
3/ Povinnosti spojené s průkazy energetické náročnosti budov (dále PENB)
4/ Zpracování energetických auditů, posudků
5/ Povinnosti energetických specialistů
6/ Štítkování a ekodesign.

% podíl skupin na celkovém počtu kontrol:

2/ Řízení o přestupcích v roce 2019

V roce 2019 bylo v prvním stupni zahájeno celkem 369 řízení o přestupcích ve věci uložení pokuty a ukončeno bylo 356 případů včetně případů přešlých z roku 2018. Mimo tyto ukončené případy bylo v 1 případě rozhodnuto o odložení věci před zahájením řízení o přestupku, avšak toto usnesení o odložení věci bylo ve zkráceném přezkumném řízení ve 2. stupni zrušeno, a dále v 1 případě bylo řízení o přestupku zastaveno.

  • Na výstupu řízení o přestupku v režimu zákona č. 406/2000 Sb. bylo v prvním stupni vydáno 356 příkazů a rozhodnutí o přestupku včetně případů dokončovaných z roku 2018 a s celkovou výší pokut 3 175 295 Kč,
  • na výstupu řízení o přestupku v režimu zákona č. 526/1990 Sb. byl v prvním stupni vydán 1 příkaz o přestupku s výší uložené pokuty 1 500 Kč,
  • na výstupu řízení o přestupku v režimu zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), byla v prvním stupni vydána 2 rozhodnutí o přestupku s výší uložených pokut 110 000 Kč,
  • do 31. 12. 2019 nabylo právní moci 354 případů z 369 vydaných příkazů a rozhodnutí o přestupku.

3/ Mimořádné opravné prostředky

K přezkumu zákonnosti rozhodnutí SEI soudem podle zákona č. 150/2002 Sb. v roce 2019, tj. proti pravomocným rozhodnutím 2. stupně o uložených pokutách byla podána 1 správní žaloba v režimu zákona č. 526/1990 Sb. k místně příslušnému soudu s uloženou pokutou ve výši 2 655 281 Kč a k této bylo zpracováno vyjádření žalované strany.

 

Dokumenty ke stažení:

Zpráva o čerpání prostředků státního rozpočtu za rok 2019
Zpráva o čerpání prostředků státního rozpočtu za rok 2018
Zpráva o čerpání prostředků státního rozpočtu za rok 2017
Zpráva o čerpání prostředků státního rozpočtu za rok 2016
Zpráva o čerpání prostředků státního rozpočtu za rok 2015
Zpráva o čerpání prostředků státního rozpočtu za rok 2014
Zpráva o čerpání prostředků státního rozpočtu za rok 2013 Zpráva o čerpání prostředků státního rozpočtu za rok 2012
Zpráva o čerpání prostředků státního rozpočtu za rok 2011