9 září, 2015

Přehled právních předpisů

Přehled právních předpisů České republiky vztahujících se ke kompetenci Státní energetické inspekce

1) Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 359/2003 Sb., zákona č. 694/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb., zákona č. 177/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 574/2006 Sb., zákona č. 393/2007 Sb., úplné znění vyhlášené pod č. 61/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 299/2011 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 318/2012 Sb., usnesení č. 319/2012 Sb., zákona č. 310/2013 Sb., zákona č. 103/2015 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 3/2020 Sb. a zákona č. 403/2020

 

Přehled právních předpisů k zákonu č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

 • Nařízení vlády č. 232/2015 Sb., o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci,
 • Vyhláška č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu,
 • Vyhláška č. 194/2007 Sb., stanovující pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku teplé energie konečným spotřebitelům, ve znění vyhlášky č. 237/2014 Sb.,
 • Vyhláška č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny
  a tepelné energie,
 • Vyhláška č. 193/2013 Sb., o kontrole klimatizačních systémů,
 • Vyhláška č. 194/2013 Sb., o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie,
 • Vyhláška č. 191/2015 Sb., kterou se zrušuje vyhláška č. 195/2007 Sb., kterou se stanoví rozsah stanovisek k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci, závazných stanovisek při ochraně zájmů chráněných zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a podmínky pro určení energetických zařízení,
 • Vyhláška č. 319/2019 Sb., o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie,
 • Vyhláška č. 4/2020 Sb., o energetických specialistech,
 • Vyhláška č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov,
 • Vyhláška č. 140/2021 Sb., o energetickém auditu,
 • Vyhláška č. 141/2021 Sb., o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie.

 

Prováděcí právní předpisy zrušené: 

 • Nařízení vlády č. 195/2001 Sb., kterým se stanoví podrobnosti obsahu územní energetické koncepce – zrušeno nařízením vlády č. 232/2015 Sb.,
 • Vyhláška MPO č. 150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie, ve znění vyhlášky č. 478/2005 Sb. – zrušena vyhláškou č. 349/2010 Sb.,
 • Vyhláška MPO č. 151/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie – zrušena vyhláškou č. 193/2007 Sb.,
 • Vyhláška MPO č. 152/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody, měrné ukazatele spotřeby tepla pro vytápění a pro přípravu teplé užitkové vody
  a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům – zrušena vyhláškou č. 194/2007 Sb.,
 • Vyhláška MPO č. 153/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti určení účinnosti užití energie při přenosu, distribuci a vnitřním rozvodu elektrické energie – zrušena vyhláškou č. 193/2007 Sb.,
 • Vyhláška MPO č. 212/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti pro přípravu a uskutečňování kombinované výroby elektřiny a tepla – zrušena vyhláškou č. 542/2006 Sb.,
 • Vyhláška MPO č. 213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu, ve znění vyhlášky č. 425/2004 Sb. – zrušena vyhláškou č. 480/2012 Sb.,
 • Vyhláška MPO č. 214/2001 Sb., kterou se stanoví vymezení zdrojů energie, které budou hodnoceny jako obnovitelné – zrušena vyhláškou č. 542/2006 Sb.,
 • Vyhláška MPO č. 215/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování energetických spotřebičů energetickými štítky a zpracování technické dokumentace, jakož i minimální účinnost energie pro elektrické spotřebiče uváděné na trh – zrušena vyhláškou č. 442/2004 Sb.,
 • Vyhláška MPO č. 291/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách – zrušena vyhláškou č. 148/2007 Sb.,
 • Vyhláška č. 442/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování energetických spotřebičů energetickými štítky a zpracování technické dokumentace, jakož i minimální účinnost užití energie pro elektrické spotřebiče uváděné na trh – zrušena vyhláškou č. 337/2011 Sb.,
 • Vyhláška č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov – zrušena vyhláškou č. 78/2013 Sb.,
 • Vyhláška č. 276/2007 Sb., o kontrole účinnosti kotlů – zrušena vyhláškou č. 194/2013 Sb.,
 • Vyhláška č. 277/2007 Sb., o kontrole klimatizačních systémů – zrušena vyhláškou č. 193/2013 Sb.,
 • Vyhláška č. 349/2010 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny
  a tepelné energie – zrušena vyhláškou č. 441/2012 Sb.,
 • Vyhláška č. 195/2007 Sb., kterou se stanoví rozsah stanovisek k politice územního rozvoje
  a územně plánovací dokumentaci, závazných stanovisek při ochraně zájmů chráněných zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a podmínky pro určení energetických zařízení – zrušena vyhláškou č. 191/2015 Sb.,
 • Vyhláška č. 337/2011 Sb., o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie – zrušena vyhláškou č. 319/2019 Sb.,
 • Nařízení vlády č. 63/2002 Sb., o pravidlech pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů, ve znění nařízení vlády č. 428/2006 Sb. – zrušeno zákonem č. 03/2020 Sb.,
 • Vyhláška č. 118/2013 Sb., o energetických specialistech, ve znění vyhlášky č. 234/2015 Sb. – zrušena vyhláškou č. 04/2020 Sb.,
 • Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění vyhlášky č. 230/2015 Sb. – zrušena vyhláškou č. 264/2020 Sb.,
 • Vyhláška č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku, ve znění vyhlášky č. 309/2016 Sb., – zrušena vyhláškou č. 140/2021 Sb.

 

2) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů,

3) Zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů,

4) Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,

5) Zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů,

6) Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

7) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

8) Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,

9) Zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů,

10) Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů.

 

(stav ke dni 1. 4. 2021)