Dotazy a Podatelna

Ikona Dotazy

Envelop-small3

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat je adresa ústředního inspektorátu

V případě žádostí o závazná stanoviska zasílaných poštou, urychlíte celý proces tím, že je zašlete přímo na územní inspektoráty SEI (místně příslušnému dle katastrálního území výstavby nové budovy nebo větší změny dokončené budovy). Kontakty naleznete ZDE.

watch3

Úřední hodiny podatelny

Pondělí 8:30 – 13:30 hodin
Úterý 8:30 – 13:30 hodin
Středa 8:30 – 13:30 hodin
Čtvrtek 8:30 – 13:30 hodin
Pátek 8:30 – 13:30 hodin

Preferujeme elektronická podání. Pro rychlé zodpovězení dotazů uvádějte telefonní kontakt.

Elektronická adresa podatelny, kterou je adresa elektronické pošty, je posta@cr-sei.cz

Po doručení podání elektronické podatelně odešle automat podatelny na adresu odesilatele potvrzení o doručení podání.

Vzor datové zprávy/potvrzení o doručení podání

Potvrzení doručení datové zprávy

Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně Státní energetické inspekce
posta@cr-sei.cz dne DD/MM/RRRR v HH/MM/SS hodin.
Identifikátor dokumentu: SEI-XXXXXX.

Prosím neodpovídejte na tento e-mail. Jedná se o automaticky odesílanou odpověď podatelny.

Děkujeme.

Státní energetická inspekce,

Gorazdova 24, 120 00, Praha 2

 

Identifikátor datové schránky: hq2aev4

 

Přehled dalších datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě, ve kterých veřejnoprávní původce přijímá dokumenty, stanovených vyhláškou č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek

V digitální podobě:

pdf (Portable Document Format)

PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)

xml (Extensible Markup Language Document)

fo/zfo (602XML Filler dokument)

html/htm (Hypertext Markup Language Document)

odt (Open Document Text)

ods (Open Document Spreadsheet)

odp (Open Document Presentation)

txt (prostý text)

rtf (Rich Text Format)

doc/docx (MS Word Document)

xls/xslx (MS Excel Spreadsheet)

ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)

isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší

 

Obrazové dokumenty:

jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)

png (Portable Network Graphics)

tif/tiff (Tagged Image File Format)

gif (Graphics Interchange Format)

 

Zvukové dokumenty

mpeg1/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2)

wav (Waveform Audio Format)

mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3)

 

Maximální velikost datové zprávy pro elektronické podání v podobě datové zprávy je 20 MB. Maximální souhrnná přípustná velikost zprávy (jednoho elektronického podání, včetně všech k němu připojených elektronických příloh) přijímané pomocí elektronické pošty je 25 MB, přičemž souhrnná velikost příloh může být maximálně 0,5 GB.

Dokumenty nad tyto uvedené objemy je možné doručit na technickém nosiči dat.

 

Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě

CD, DVD

 

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných veřejnoprávním původcem

Pokud je v digitální podobě dodán dokument, který nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem (např. obsahuje chybný datový formát či formát, ve kterém nejsou dokumenty podatelnou přijímány nebo je umístěn na jiném technickém nosiči dat, než na kterém jsou dokumenty podatelnou přijímány nebo obsahuje škodlivý kód a lze z něj určit odesílatele a jeho kontaktní údaje), vyrozumí zaměstnanec podatelny odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, zaměstnanec podatelny dále dokument nezpracovává. Není-li možné určit odesílatele a jeho kontaktní údaje, podatelna dokument nezpracovává.

Dokumenty v elektronické podobě doručené podatelně, které jsou vyhodnoceny jako nevyžádaná obchodní sdělení (spam), nejsou evidovány.

 

Důsledky vad dokumentů

Pokud je doručený dokument v analogové nebo elektronické podobě neúplný nebo nečitelný a je možné určit odesílatele a jeho kontaktní údaje, je odesílatel o vadě dokumentu vyrozuměn. Nepodaří-li se podatelně ve spolupráci s odesílatelem vadu odstranit, podatelna dokument nezpracovává. Není-li možné určit odesílatele a jeho kontaktní údaje, dokument podatelna nezpracovává.

Dokumenty v elektronické podobě doručené podatelně, které jsou vyhodnoceny jako nevyžádaná obchodní sdělení (spam), nejsou evidovány.

 

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné činit vůči SEI právní úkony v elektronické podobě

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona nemusí být podepsána elektronickým podpisem.

Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád:

  • musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb,
  • nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 5 dnů doplněno o podání v písemné podobě včetně podpisu a otisku razítka.
  • podání učiněné prostřednictvím Informačního systému datových schránek je považováno za podání podepsané.

Stížnosti, oznámení a podněty nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem.

Datové zprávy zaslané orgánům veřejné moci, jejichž náležitosti neupravuje zvláštní právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem.

Elektronická podatelna je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných na Státní energetickou inspekci.

Doručení datové zprávy se odesílateli potvrzuje.