Oznámení Státní energetické inspekce ke změnám v organizaci vzdělávacích akcí schválených v 1. výzvě příjmu žádostí – informace pro organizátory

Státní energetická inspekce oznamuje, že byly vyhodnoceny žádosti o organizaci vzdělávací akce v rámci průběžného vzdělávání (dále jen „PV“) energetických specialistů přijaté v 1. výzvě. Organizátoři byli seznámeni s tím, zda jimi pořádaná akce byla do PV zařazena a pokud ano, za kolik kreditů. Energetičtí specialisté již tedy naleznou informace k těmto schváleným akcím v programu ENEX.

S ohledem na koronavirovou krizi se však komplikuje prezenční pořádání akcí, které mají datum konání stanovený v nejbližších týdnech. Z tohoto důvodu, a po dohodě s Ministerstvem průmyslu a obchodu, je organizátorům umožněno změnit formu prezenčního semináře na seminář webový, případně provést další změny v konání akce za předpokladu viz níže.

Dle ustanovení § 5 odst. 5 vyhlášky č. 4/2020 Sb., o energetických specialistech, v platném znění (dále jen „vyhláška“), je „organizátor povinen bez zbytečného odkladu informovat účastníky vzdělávací akce průběžného vzdělávání a Státní energetickou inspekci o změnách v organizaci vzdělávací akce, které nastaly v době od zařazení vzdělávací akce do průběžného vzdělávání až do její realizace, nebo o jejím zrušení“.

Z tohoto důvodu, v případě, že:

  • se mění forma organizace akce (na webový seminář), nebo termín konání akce a hodnotící kritéria vstupující do výpočtu přidělených kreditů (tematický rozsah, obsah přednášek, doba trvání vzdělávací akce, hodinový finanční náklad na organizaci), zůstávají stejná dle již schválené žádosti, organizátor pouze informuje o této skutečnosti SEI skrze email a zároveň energetické specialisty, pakliže by se již v mezidobí některý na akci přihlásil. V tomto případě přidělený počet kreditů zůstává a na schválené žádosti se nic nemění.
  • se mění některé z hodnotících kritérií (tematický rozsah, obsah přednášek, doba trvání vzdělávací akce, hodinový finanční náklad na organizaci), žádáme organizátora o zaslání informace o zrušení původní vzdělávací akce a zaslání nové registrační žádosti (https://www.mpo-enex.cz/registracevzdelavaciakce/). Původně schválená vzdělávací akce bude stornována s ohledem na neodpovídající počet kreditů. Nová vzdělávací akce bude posouzena odbornou komisí. SEI informuje žadatele o organizování vzdělávací akce o zařazení nebo nezařazení vzdělávací akce do PV nejpozději do 7 kalendářních dní od zasedání odborné komise. Zároveň žadateli sdělí počet kreditů, který byl vzdělávací akci ze strany odborné komise přidělen, a sdělí číslo akce, které bylo systémem prostřednictvím evidence ministerstva o provedených činnostech energetického specialisty vzdělávací akci přiděleno.
  • se vzdělávací akce úplně zruší bez náhrady, je o tomto organizátor rovněž povinen dle vyhlášky informovat SEI a případně již přihlášené energetické specialisty.

Vaše změny prosím posílejte na email: vzdelavani@cr-sei.cz, včetně přiděleného čísla vzdělávací akce.