9 září, 2015

PENB

houses1_smallPojem průkaz energetické náročnosti je definovaný v zákoně č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, jehož novela vstoupila v platnost 1. 1. 2013. Průkazem energetické náročnosti (dále průkaz) se rozumí dokument s informacemi o energetické náročnosti budovy, nebo ucelené části budovy (např. bytu). Průkaz zařadí danou nemovitost do tzv. třídy energetické náročnosti od A (mimořádně úsporná) až po G (mimořádně nehospodárná). Výsledné grafické znázornění je podobné tzv. energetickým štítkům, se kterými se můžeme setkat v prodejnách elektrospotřebičů (viz níže). Průkaz platí 10 let ode dne data jeho vyhotovení, nebo do provedení větší změny dokončené budovy (změna, která se týká více než 25 % celkové plochy obálky budovy), pro kterou byl zpracován. Průkaz musí být zpracován pouze příslušným energetickým specialistou, který je držitelem oprávnění uděleného Ministerstvem průmyslu a obchodu. Seznam energetických specialistů je na stránkách Ministerstva obchodu a průmyslu zde (v položce obor je třeba vybrat „energetická certifikace budov“).

Od 1. ledna 2013 vznikla povinnost zpracování průkazu energetické náročnosti budov při prodeji a pronájmu a to dle § 7a odst. 2 a 3 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií:

Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou od 1. 1. 2013 povinni:

a) zajistit zpracování průkazu
1. při prodeji budovy nebo ucelené části budovy (např. bytu),
2. při pronájmu budovy,
3. od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy,

b) předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii
1. možnému kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se koupě budovy nebo ucelené části budovy,
2. možnému nájemci budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se nájmu budovy nebo ucelené části budovy,

c) předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii
1. kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu kupní smlouvy,
2. nájemci budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu nájemní smlouvy,

d) zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech při
1. prodeji budovy nebo ucelené části budovy,
2. pronájmu budovy nebo ucelené části budovy.

Vlastník ucelené části budovy (např. bytu) je od 1. 1. 2013 povinen:

a) předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii
1. možnému kupujícímu ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se koupě jednotky,
2. od 1. ledna 2016 možnému nájemci ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se nájmu jednotky,
b) předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii
1. kupujícímu ucelené části budovy nejpozději při podpisu kupní smlouvy,
2. od 1. ledna 2016 nájemci ucelené části budovy nejpozději při podpisu nájemní smlouvy,
c) zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech při
1. prodeji ucelené části budovy,
2. od 1. ledna 2016 pronájmu ucelené části budovy.

Vlastník budovy tedy při jejím prodeji nebo pronájmu nebo při prodeji ucelené části budovy (např. bytu) a vlastník ucelené části budovy (např. bytu) při jejím prodeji musí od 1. 1. 2013 zajistit zpracování průkazu. Vzhledem k povinnosti předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii již zájemci o koupi nebo nájem, byť by s tímto zájemcem prodej či pronájem nebyl nakonec realizován, a vzhledem k povinnosti zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti (klasifikační třída současného stavu celkové dodané energie a její měrná hodnota vztažená na energeticky vztažnou plochu) v informačních a reklamních materiálech, kterými je i inzerce nabízející nemovitost k prodeji či pronájmu, by prodávající nebo pronajímající měl učinit kroky k zajištění průkazu ještě před vlastní realizací prodeje nebo pronájmu, aby mohl v inzerci uvést výše uvedené ukazatele energetické náročnosti a průkaz nebo jeho ověřenou kopii předložit potenciálnímu zájemci o koupi či pronájem. V případě, že vlastník nemovitosti tuto nabízí k prodeji či pronájmu prostřednictvím realitní kanceláře, musí zajistit, aby se ukazatelé energetické náročnosti z průkazu objevili i v inzerci, kterou bude zveřejňovat realitní kancelář. Proto by měl realitní kanceláři předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii, aby tato realitní kancelář mohla tyto ukazatele zveřejnit a průkaz předkládat potenciálním zájemcům o koupi či pronájem. Není tedy možné zajišťovat zpracování průkazu až v okamžiku, kdy je nalezen vážný zájemce o koupi či nájem nemovitosti, ale je třeba mít platný průkaz k dispozici již v okamžiku, kdy je nemovitost nabídnuta k prodeji či pronájmu. Za porušení výše uvedených povinností hrozí fyzické osobě pokuta v maximální výši 50.000,- Kč, fyzické osobě podnikající nebo právnické osobě pak v maximální výši 100.000,- Kč.