Energetičtí specialisté

Ikona ES

Kdo je energetický specialista?

Energetičtí specialisté jsou osoby, které rozumí problematice přeměny energie, jejího přenosu a užití. Tyto znalosti mu umožňují zhodnotit, zda se hodnocené systémy chovají správně, tedy efektivně, podle příslušné legislativy a norem.

Energetický specialista je fyzická osoba, která je držitelem oprávnění ke:

Seznam energetických specialistů

Seznam energetických specialistů najdete na tomto odkazu.

Kdo se může stát energetickým specialistou?

Za odborně způsobilou se podle zákona považuje osoba, která má:

  • vysokoškolské vzdělání (bakalářské, magisterské nebo doktorské) v oblasti technických věd a jejich oborech energetiky, energetických zařízení nebo stavebnictví a 3 roky praxe v oboru,
  • střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblastech technického směru v oboru energetiky, energetických zařízení nebo stavebnictví a 6 roků praxe v oboru,
  • vyšší odborné vzdělání v oblastech technického směru v oboru energetiky, energetických zařízení nebo stavebnictví a 5 let praxe v oboru.

Oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty získá zájemce na základě podané žádosti a složení odborné zkoušky.

Jak získat oprávnění energetického specialisty?

Povinné náležitosti k získání oprávnění:

  • vyplněná žádost, ke stažení zde [DOC, 124 kB]
  • kopie dokladu o dosaženém vzdělání (diplom nebo maturitní vysvědčení)
  • doložení praxe (potvrzení zaměstnavatele, v případě OSVČ čestné prohlášení o délce a oboru praxe)
  • výpis z rejstříku trestů (k datu podání žádosti nesmí být starší 3 měsíců)
  • správní poplatek ve výši 1000 Kč (za každou ze čtyř možných činnosti v rámci oprávnění)

Uvedené doklady zašle uchazeč na adresu:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Odbor elektroenergetiky
Na Františku 32
110 15 Praha 1

Jak probíhá odborná zkouška?

Odborná zkouška je podle § 10a zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, pořádána Státní energetickou inspekcí a provádí se před zkušební komisí.

Skládá se z písemné a ústní části, jejichž obsah a rozsah je stanoven prováděcím právním předpisem. Písemná část se provádí formou testu a její úspěšné složení je podmínkou pro konání ústní zkoušky. Ústní část je provádí formou rozpravy na základě 3 vylosovaných otázek uchazečem o oprávnění.

Okruhy zkušebních otázek pro písemnou a ústní část odborné zkoušky pro jednotlivé typy oprávnění jsou uvedeny v příloze č. 2 vyhlášky č. 118/2013 Sb., o energetických specialistech.

Kde se pořádá odborná zkouška?

Termín konání odborné zkoušky žadateli písemně oznámí Státní energetická inspekce nejméně 15 dní před jejím konáním.

Odborná zkouška je zahájena v počítačové učebně v budově Ministerstva průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1. V případě úspěšného složení písemné části pokračuje ústní části téhož dne.

Upozornění: Oprávnění vydává MPO, žádost o udělení oprávnění se tedy posílá na MPO (adresa viz výše), SEI pořádá pouze odbornou zkoušku, k jejímuž složení je uchazeč písemně vyzván v dostatečném předstihu.

Další informace naleznete v § 10, 10a, 10b, 10c zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a ve vyhlášce 118/2013 Sb., o energetických specialistech.