23 května, 0201

Informace zveřejňované podle § 5 odst. 3

Poskytnutí správních rozhodnutí o neoprávněném čerpání podpory
 
Dne 23. 04. 2023 byla Ústřednímu inspektorátu Státní energetické inspekce doručena žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí „všech rozhodnutí o neoprávněném čerpání podpory vydaných v řízeních dle § 51 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění účinném od 1. ledna 2022, a to jak rozhodnutí prvoinstančních, tak druhostupňových.“ Vyžádaná anonymizovaná rozhodnutí byla odeslána formou přílohy.

1. Rozhodnutí č. 542004723
2. Rozhodnutí č. 902003524
3. Rozhodnutí č. 902012524
4. Rozhodnutí č. 312045923
5. Rozhodnutí č. 542006923

 

Žádost o informace o sdělení výsledku kontrolního šetření
 
Územnímu inspektorátu pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj Státní energetické inspekce byla dne 20. 02. 2024 doručena žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále „zákon“), týkající se „sdělení výsledků kontrolního šetření u společnosti Nová Developerská s.r.o.“
 
Územní inspektorát v souvislosti s podanou žádostí sděluje, že SEI zahájila u společnosti Nová Developerská s.r.o. kontrolu dne 16. 05. 2023, předmětem kontroly byla ustanovení § 7a odst. (2) písm. a) bod 1.; § 7a odst. (2) písm. c) bod 1. zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.
 
Kontrola byla ukončena 1. 12. 2023 marným uplynutím lhůty k podání námitek k protokolu o kontrole. Výsledek kontrolního šetření je takový, že kontrolovaná osoba neporušila ustanovení § 7a odst. (2) písm. a) bod 1. zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.
 
Z důvodu nepodání součinnosti kontrolované osoby v rámci kontroly pak SEI nebyla schopna prokázat porušení § 7a odst. (2) písm. c) bod 1. zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.
 
Protože se však jednalo ze strany kontrolované osoby o porušení její povinnosti, bylo toto řešeno v rámci samostatného správního řízení o neposkytnutí součinnosti kontrolnímu orgánu a ze strany SEI bylo rozhodnuto, že kontrolovaná osoba svým jednáním naplnila formální stránku skutkové podstaty přestupku dle § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 255/2012 Sb. Za to jí byl udělen správní trest ve formě pokuty.
 

Žádost o informace o provedené kontrole
 
Územnímu inspektorátu pro hl. m. Prahu a Středočeský kraj Státní energetické inspekce byla dne 31. 01. 2024 doručena žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále „zákon“), týkající se „výsledku provedené kontroly (kontrola vlastníků stavebního objektu/budovy na adrese Praha 6 – Bubeneč) dle ustanovení § 7 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.“
 
Územní inspektorát v souvislosti s podanou žádostí sděluje, že při provedené kontrole objektu/budovy na adrese Praha 6 – Bubeneč, bylo zjištěno:
Vlastník (kontrolovaná osoba) stavebního objektu/budovy na adrese Praha 6 – Bubeneč, porušil ustanovení § 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.
 
K porušení ustanovení § 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů došlo:

 • Ve smyslu povinnosti „vybavit v případě bytových domů a víceúčelových staveb se společnou přípravou teplé vody každý byt a nebytový prostor přístroji registrujícími dodávku tepelné energie v rozsahu a způsobem podle prováděcího právního předpisu“, tj. vyhlášky č. 194/2007 Sb., § 7a odst. (3), došlo k porušení ustanovení § 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb.
 • Ve smyslu povinnosti „vybavit v případě bytových domů s ústředním vytápěním každý byt a nebytový prostor přístroji registrujícími dodávku tepelné energie v rozsahu a způsobem podle prováděcího právního předpisu“, tj. vyhlášky č. 194/2007 Sb., § 7a odst. (1) písm. b) bod 1., došlo opožděnou instalací k porušení ustanovení § 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb.
 • Ve smyslu povinnosti „vybavit v případě víceúčelových staveb s ústředním vytápěním nebytový prostor přístroji registrujícími dodávku tepelné energie v rozsahu a způsobem podle prováděcího právního předpisu“, tj. vyhlášky č. 194/2007 Sb., § 7a odst. (1) písm. a), došlo opožděnou instalací k porušení ustanovení § 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb.
 

Žádost o informace o bytovém domě ve vztahu k vyhlášce č. 38/2022 Sb.
 
Ústřednímu inspektorátu Státní energetické inspekce byla dne 5. 1. 2024 doručena žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informace o tom, zda bytový dům podléhá kontrole provozovaného systému vytápění podle vyhlášky č. 38/2022 Sb.
 
V žádosti bylo také uvedeno, že žadatel podal žádost již v minulosti, konkrétně 6. 12. 2023 (JID: SEI-529893, č.j. SEI-0983/2024/90.214)- Z obsahu zprávy však nebylo patrné, že žadatel žádal dle zákona č. 106/1999 Sb., a tak byla zpracovávána v režimu dotazu. Podle § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb.: „Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.“ Pokud žádost neobsahuje náležitosti uvedené v § 14 odst. 2 zákona věty první a adresu pro doručování, není žádostí podle tohoto zákona.
 
Ústřední inspektorát Vám v souvislosti s podanou žádostí ze dne 05. 01. 2024 sděluje následující:
 
V § 6a odst. 1 ZHE je uvedeno, že vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce jsou u provozovaného systému vytápění budovy nebo kombinovaného systému vytápění a větrání budovy se jmenovitým výkonem nad 70 kW povinni zajistit pravidelnou (pětiletou) kontrolu přístupných částí tohoto systému, jejímž výsledkem je písemná zpráva o kontrole systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání.
 
Jmenovitý výkon se dle § 3 vyhlášky č. 38/2022 Sb., o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání, určí jako součet jmenovitých výkonů všech instalovaných zdrojů tepla (kotle, kogenerační jednotky, tepelná čerpadla, zdroje tepla s přímou přeměnou elektrické energie na tepelnou, tepelní solární soustavy) nebo přípojných výkonů odběrného místa (budovy) soustavy zásobování tepelnou energií (součástí kontroly není sama předávací stanice dodavatele tepelné energie). Pro obytné budovy se uvažují pouze zdroje, které zásobují teplem více než jednu jednotku.
Zdrojem tepla je v případě soustavy zásobování tepelnou energií licencovaný zdroj resp. zdroje, které se v celé soustavě zásobování tepelnou energií hodnotí společně a jednotlivé připojené zdroje plní podmínku dle § 2 vyhlášky a výkon se hodnotí dle smlouvy s dodavatelem, kde je pro odběratele stanovena hodnota rezervovaného příkonu/výkonu. V případě, že je zdroj tepla společným zdrojem pro ohřev teplé užitkové vody a vytápění, počítá se do hodnocení celý výkon takového zdroje.
 
Z výše uvedeného plyne, že povinnost mít kontrolu provozovaného otopného systému mají také panelové bytové domy připojené na centrální zdroj zásobování tepelnou energií tj. připojené na teplárnu.
 
Kontrolu provozovaného systému vytápění nemusí mít budovy, jejichž otopný systém je vybaven automatizačním systémem plnícím podmínky uvedené v § 9 vyhlášky.
 
Automatizační systém (např. ekvitermní regulace) dle výjimky uvedené v § 9 vyhlášky musí být instalován v budově a zároveň musí být zajištěno nepřetržité měření a uchovávání (digitální) informací o spotřebě a okamžitém výkonu po dobu 12 měsíců. Naměřené hodnoty musí být kontinuálně porovnávány s referenční hodnotou při obdobných podmínkách (venkovní teplota). Jako referenční hodnoty mohou být použity hodnoty od výrobce zdroje tepla nebo průměrné hodnoty z předchozích let. Při vyhodnocování naměřených hodnot musí být zajištěna automatická reakce systému na naměřené odchylky a další chybová hlášení systému např. zaslání informace správci nebo jiné zodpovědné osobě k zajištění servisu automatizačního systému budovy.
 
Z výše uvedeného plyne, že prostá ekvitermní regulace bez záznamu naměřených hodnot nesplňuje výjimku dle § 9 vyhlášky.
 
Pro úplnost ještě uvádíme, že kontrolu provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání je oprávněn provádět pouze energetický specialista s příslušným oprávněním. Seznam energetických specialistů je volně přístupny na webu Ministerstva průmyslu a obchodu: https://www.mpo-enex.cz/experti/.
 
Poskytnutím této informace považujeme dotaz ze dne 6. 12. 2023, vedený pod JID: SEI-529893, č. j. SEI-0983/2024/90.214, za vyřízený.
 


2023

 
Žádost o informace o kontrolách dle § 7a odst. 2 písm. a) zákona č. 406/2000 Sb.

 
Ústřednímu inspektorátu Státní energetické inspekce byla dne 29. 11. 2023 doručena žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí následujících informací:
 

 1. v každém z let 2021, 2022, 2023 – jaký byl celkový počet pokut uložených Vaším úřadem za nesplnění povinnosti dle § 7a odst. 2 písm. a) bod 1 zákona o hospodaření energií (kolik pokut v kterém roce + jaká byla celková výše pokut za daný rok),
 2. kolik kontrol bylo v každém z let 2021, 2022 a 2023 provedeno
 3. dle jaké metodiky jsou voleny případy ke kontrole?
 4. V každém z let 2021, 2022, 2023 – jaký byl celkový počet pokut uložených Vaším úřadem za nesplnění povinnosti dle § 7a odst. 2 písm. a) bod 2 zákona o hospodaření energií (kolik pokut v kterém roce + jaká byla celková výše pokut za daný rok). (tento bod se týká kontrol u pronájmů – na rozdíl od bodu 1, kde se týká prodejů).

Ad 1.

Rok Uloženo pokut Celková výše pokut
2021 8 16 000 Kč
2022 6 14 000 Kč
2023 5 17 000 Kč

 
Ad 2.
V roce 2021 bylo provedeno 10 kontrol týkajících se § 7a odst. 2 písm. a) bod 1 a 2. V roce 2022 bylo provedeno 14 kontrol týkajících se těchto ustanovení a v roce 2023 bylo provedeno kontrol 15.
 
Ad 3.
Státní energetická inspekce jakožto kontrolní orgán přistupuje k výběru kontrolovaných subjektů zcela v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a nedisponuje žádnou metodikou pro výběr případů ke kontrole. Kontroly jsou zahajovány z moci úřední z podnětu nebo jsou kontrolované subjekty voleny dle uvážení místně příslušných územních inspektorátů.
 
Ad 4.

Rok Uloženo pokut Celková výše pokut
2021 1 3 000 Kč
2022 1 3 000 Kč
2023 0 0 Kč

 
Žádost o informace o softwarových licencích Microsoft

 
Ústřednímu inspektorátu Státní energetické inspekce byla dne 16. 11. 2023 doručena žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o poskytnutí následujících informací:
 

 1. Doložení názvu a počtu trvalých Microsoft softwarových licencí zakoupených prostřednictvím komerčních licenčních smluv (Enterprise Agreement, Open programy, Microsoft Products and Services Agreement, Select Plus, CSP) nebo Autodesk trvalých softwarových licencí, které vaše organizace vlastní.
 2. Doložení názvu a počtu trvalých Microsoft softwarových licencí zakoupených prostřednictvím komerčních licenčních smluv (Enterprise Agreement, Open programy, Microsoft Products and Services Agreement, Select Plus, CSP) nebo Autodesk trvalých softwarových licencí, které aktuálně vaše organizace vlastní, avšak nevyužívá (starší produkty, přechod na předplatné). Z veřejně dostupných zdrojů (rejstřík smluv) je zřejmé, že vaše organizace v posledních letech nakoupila licence Microsoft s předplatným.
 3. Doložení kontaktních informací na osobu, která je ve vaší organizaci zodpovědná za nákup a prodej softwarových licencí.

Ad 1.
Státní energetická inspekce (dále „SEI“) vlastní tyto Microsoft softwarové licence:
130 x Office Standard 2016 OLP NL Gov
1 x SQL Server Standard 2022 (per core)
1 x SQL Server Standard 2019 (per core)
130 x Windows Remote Desktop Services – User CAL 2019
140 x Windows Server – User CAL 2019
1 x Windows Server Datacenter 2019 (per core)
1 x Windows Server Standard 2019 (per core)
 
Ad 2.
SEI nevlastní žádné Microsoft softwarové licence, které by nevyužívala.
 
Ad 3.
Osobou zodpovědnou za nákup a prodej softwarových licencí pro SEI je XXX. XXX XXXXXXX (tel. XXX XXX XXX, mail: XXXXXXXX@cr-sei.cz).

 
Úprava žádosti o informace ze dne 12. 06. 2023

 
Ústřednímu inspektorátu Státní energetické inspekce byla dne 05. 09. 2023 doručena „Úprava žádosti o informace ze dne 12. 06. 2023“
 
Dne 07. 07. 2023 SEI obdržela Odpověď na přípis ze dne 28. 6. 2023, kde jste upravil znění své žádosti. Dále jste požadoval odpovědi na dotazy č. 1 – 4 a č. 6. Netrval jste na poskytnutí odpovědi na dotaz č. 5. SEI Vám následně poskytla požadované informace, kromě odpovědi na dotaz č. 5.
 
Nyní žádáte o „zaslání anonymizovaných kontrolních protokolů nebo jiných záznamů, které byly vyhotoveny v souvislosti se zjišťováním rozhodných skutečností pro účely vydání rozhodnutí o neoprávněném čerpání podpory a stanovení rozsahu neoprávněně čerpané podpory podle § 51 ZPZE, a to pro následující subjekty:

 • společnost ZEVES 4 s.r.o. (původně Zdeněk – Sun s.r.o.), IČO: 29203775, se sídlem Tovární 629, 430 01 Chomutov;
 • společnost ZEVES 5 s.r.o. (původně Saša – Sun s.r.o.), IČO: 29203481, se sídlem Tovární 629, 430 01 Chomutov;
 • společnost ZEVES 6 s.r.o. (původně VT-Sun s.r.o.), IČO: 29203457, se sídlem Tovární 629, 430 01 Chomutov;
 • společnost GELSO, s.r.o., IČO: 25321480, se sídlem Jaromírova 180/60, Nusle, 128 00 Praha 2;
 • společnost TALWIN a.s., IČO: 28265769, se sídlem Pražská 720/31, 430 01 Chomutov;
 • společnost FVE 45 s.r.o., IČO: 29217300, se sídlem Ladova 1814/31, Řečkovice, 621 00 Brno, respektive jejích již zaniklých právních předchůdců společností FVE 9 s.r.o., IČO: 28338596 a FVE 1 s.r.o., IČO: 28274814.“

V období od 1. 1. 2022 do dne vyřízení žádosti. Kromě protokolů žádáte také o zaslání případných námitek výše zmíněných subjektů proti kontrolním protokolům.
 
Ústřední inspektorát Vám v souvislosti s podanou žádostí sděluje, že od 1. 1. 2022 nebyl vydán žádný protokol u společností ZEVES 4 s.r.o., ZEVES 5 s.r.o., ZEVES 6 s.r.o. nebo jejich předchůdců.
 
Ústřední inspektorát Vám poskytuje anonymizovaný protokol o kontrole a vyřízení námitek společnosti GELSO s.r.o. proti protokolu o kontrole.
U společnosti TALWIN prozatím nebyla kontrola zahájena.
 
V otázce kontroly společnosti FVE 45 s.r.o. resp. jejích předchůdců v podobě společnosti FVE 9 s.r.o. a FVE 1 s.r.o. byly provedeny úkony předcházející kontrole, zejména pak získání licenčních spisů od ERÚ. Na základě těchto podkladů bude v nejbližší době zahájena kontrola podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, na základě které bude vydáno rozhodnutí dle § 51 ZPZE.
 
GELSO_Dodatek k protokolu
GELSO_Protokol o kontrole
GELSO_Vyřízení námitek

 
Poskytnutí výroku a odůvodnění rozhodnutí

 
Ústřednímu inspektorátu Státní energetické inspekce byla dne 29. 8. 2023 doručena žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále „zákon“), o poskytnutí „výroku rozhodnutí ze správního řízení, případně z řízení o přestupku a odůvodnění rozhodnutí.“

Ústřední inspektorát v souvislosti s podanou žádostí poskytuje anonymizovanou verzi rozhodnutí.

Příkaz EDMONT Hodonín

 
Poskytnutí informace o výsledku šetření

 
Územnímu inspektorátu pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj Státní energetické inspekce byla dne 16. 8. 2023 doručena žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále „zákon“), týkající se „sdělení výsledků kontrolního šetření“.

Územní inspektorát v souvislosti s podanou žádostí sděluje, že SEI zahájila kontrolu u společnosti Nová Developerská s.r.o., Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 – Staré Město, IČO: 08215405 dne 16. 5. 2023, předmětem kontroly byly ustanovení § 7a odst. (2) písm. a) bod 1.; § 7a odst. (2) písm. c) bod 1. zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.

Z důvodu nesoučinnosti kontrolované osoby kontrola nadále trvá a doposud není kontrola ukončena.

 
Poskytnutí rozhodnutí o důvodech rozhodnutí SEI

 
Ústřednímu inspektorátu Státní energetické inspekce byla dne 7. 8. 2023 doručena žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále „zákon“), kde žadatel žádal, aby byl podrobně seznámen s:

 1. konkrétními důvody, které vedly Ústřední inspektorát SEI k potvrzení postupu Územního inspektorátu pro Plzeňský a Karlovarský kraj při vyřizování žádosti č. j. SEI-6602/2023/32.102
 2. důvody, které vedly ke změně rozhodnutí č. 322019122 o přestupku ze dne 13. 9. 2022.

Ad 1.
Institut stížnosti zakotvený v § 16a zákona může žadatel využít ve čtyřech situacích. Pokud:

 • žadatel nesouhlasí s vyřízením žádosti odkazem na zveřejněnou informaci,
 • žadateli nebyla poskytnuta informace nebo konečná licenční nabídka v zákonem stanovené lhůtě a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
 • byla žadateli poskytnuta informace pouze částečně, aniž by bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí,
 • žadatel nesouhlasí s výší úhrady za poskytnutí informací.

Územní inspektorát pro Plzeňský a Karlovarský kraj nevyřídil žádost odkazem na zveřejněnou informaci. Žadatel podal žádost o informace dne 14. 3. 2023 a Územní inspektorát odpověděl na jeho žádost dne 16. 3. 2023. Žadatel tedy obdržel požadované informace v zákonem stanovené lhůtě. Zároveň nebyla požadována úhrada za poskytnutí informací. Ústřední inspektorát mohl tedy stížnost posoudit pouze v kontextu písm. c) § 16a zákona – „[Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace může podat žadatel,] kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí…“

Žadatel ve své stížnosti ze dne 28. 3. 2023 uvedl, že nebyl seznámen s průběhem celého řízení, zejména s okolnostmi, které vedly ke změně rozhodnutí č. 322019122, a nebyl poučen o opravných prostředcích.

Při úvaze zda Územní inspektorát poskytl informace v žádaném rozsahu, vycházel Ústřední inspektorát z odpovědi na žádost dle zákona ze dne 16. 3. 2023, č. j. SEI-6602/2023/31.102. Žadatel žádal o následující:

 1. o sdělení závěrů vyvozených z kontroly,
 2. informaci, jak byl s konečnou platností vyřízen jeho podnět ve výše označené věci [SEI-10518/2022/32.101].

Ústřední inspektorát SEI má za to, že Územní inspektorát odpověděl na žadatelovy otázky, viz odůvodnění rozhodnutí o stížnosti dle zákona č. j. SEI-8369/2023/90.213, kde cituje úryvky z odpovědi Územního inspektorátu ze dne 16. 3. 2023 k jednotlivým otázkám. Odpověď na žádost dle zákona č. j. SEI-6602/2023/32.102 je velice podrobná a obsahuje popis celého průběhu řízení od ukončení kontroly až po rozhodnutí odvolacího orgánu, které bylo ve věci konečným rozhodnutím. Ke změně rozhodnutí č. 322019122 odvolacím orgánem je uvedeno, že tak došlo na základě § 21 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Vzhledem k tomu, že Územní inspektorát seznámil žadatele s průběhem celého řízení, s okolnostmi, které vedly ke změně rozhodnutí 322019122 a odpověděl na otázky, vznesené v žádosti ze dne 14. 3. 2023, ústřední inspektorát potvrdil postup Územního inspektorátu pro Plzeňský a Karlovarský kraj.

Ad 2.
Odvolací správní orgán přezkoumal spis č. 3200202021 a všechny dokumenty v něm obsažené. Při přezkumu rozhodnutí v rozsahu podle § 98 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb. odvolací správní orgán dospěl k závěru, že byly splněny podmínky pro aplikaci § 21 zákona č. 250/2016 Sb. a řízení v souladu s § 90 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb. zastavil.

Dle názoru odvolacího orgánu stačila v tomto konkrétním případě i pouhá jedna výzva k instalaci přístrojů registrujících dodávku tepelné energie v bytě č. X paní XXXXXX XXXXXXXXX k tomu, že obviněný prokázal, že vynaložil veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby přestupku zabránil, a to z toho důvodu, že další výzvy by byly zcela bezpředmětné. Různé, nejenom soudní spory mezi obviněným a paní XXXXXX XXXXXXXXX se totiž táhnou již od roku 1996, kdy paní XXXXXX XXXXXXXXX odinstalovala přístroje registrující dodávku tepelné energie na základě uznání její soudní žaloby, kterou se domáhala právě odstranění těchto přístrojů, následně další soudní spor od roku 2009, kdy paní XXXXXX XXXXXXXXX sama odinstalovala přístroje registrující dodávku tepelné energie, které byly v jejím bytě obviněným již podruhé nainstalovány, a podala žalobu o zaplacení nemajetkové újmy na zdraví kvůli těmto přístrojům.

Už jenom z tohoto hlediska a také kvůli tomu, že obviněný nemá jiných prostředků, jak přinutit dotyčnou k instalaci přístrojů registrujících dodávku tepelné energie, je třeba konstatovat, že obviněný ani objektivně nemůže svoji zákonnou povinnost splnit. Zároveň je třeba vzít v potaz, že byt č. X v bytovém domě obviněného je jediný, který osazený těmito přístroji není, když ostatní jsou. V ostatních případech tedy obviněný splnil svoji zákonnou povinnost, pouze u jednoho bytu nesplnil, a to s ohledem na výše zmíněné.

Odvolací správní orgán tedy konstatoval, že dle jeho názoru nelze obviněného shledat odpovědným za protiprávní jednání, jelikož obviněný prokázal, že vynaložil veškeré úsilí, které bylo možno v tomto případě požadovat, aby přestupku zabránil, a proto vyhověl jeho návrhu na zastavení řízení.

 
Poskytnutí rozhodnutí o přestupku podle § 16 zákona č. 256/1999 Sb., o cenách

 
Ústřednímu inspektorátu Státní energetické inspekce byla dne 10. 07. 2023 doručena žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále „zákon“) o poskytnutí „všech správních rozhodnutí ve věci samé, vydaných Státní energetickou inspekcí v prvém nebo druhém stupni řízení vedeného podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, pro některý přestupek podle § 16 zákona č. 526/1999 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, za období let 2019, 2020, 2021, 2022 a 2023 (až doposud), a to ve vztahu k případům, kdy podezřelý či obviněný z přestupku:

 • byl výrobcem elektřiny podle energetického zákona (č.458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) ve výrobně, která je obnovitelným zdrojem energie,
 • čerpal podporu podle zákona o podporovaných zdrojích energie (č. 165/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), a zároveň
 • vzniklo podezření, že skutečný instalovaný výkon předmětné výrobny elektřiny je vyšší než instalovaný výkon výrobny uvedený v rozhodnutí o udělení licence na výrobu elektřiny, a část elektřiny, ve vztahu k níž byla uplatněna podpora, byla vyrobena v části obnovitelného zdroje, na kterou nevzniklo oprávnění k výkonu licencované činnosti, čímž měl podezřelý/obviněný získat nepřiměřený majetkový prospěch.“

Dne 20. 7. 2023 byl žadatel vyzván k zaplacení úhrady za poskytnutí informací. Částka byla uhrazena dne 1. 8. 2023. Ústřední inspektorát tedy poskytl požadovaná anonymizovaná rozhodnutí.

Název kontrolované osoby Datum nabytí právní moci (řízení o přestupku 1. stupeň Řízení o přestupku 2. stupeň Soudní přezkum Výrok rozsudku
FJ 9. 4. 2020
B 15. 4. 2020
Mkr 4. 8. 2020
MK 5. 11. 2020
J 18. 3. 2021 Řízení o přestupku – 2. stupeň Ano Zamítnuto
JS 18. 3. 2021 Řízení o přestupku – 2. stupeň Ne
PG 24. 6. 2021 Řízení o přestupku – 2. stupeň Ne
BYL 4. 5. 2021
JK 28. 7. 2021
I 18. 8. 2021
V ev. č. 5 30. 9. 2021
S 27. 10. 2021
MI 30. 9. 2021
PS 17. 11. 2021
Su 26. 3. 2022 Řízení o přestupku – 2. stupeň Ano Zatím nerozhodnuto
K 22. 4. 2022
A 15. 6. 2022
ST 21. 6. 2022 Řízení o přestupku – 2. stupeň Ano Zrušeno
IP 31. 8. 2022
M 15. 8. 2022 Řízení o přestupku – 2. stupeň Ne
JB 19. 9. 2022
FV 18. 10. 2022 Řízení o přestupku – 2. stupeň Ano Zamítnuto
PP 3. 11. 2022
3. 11. 2022
SO 9. 11. 2022 Řízení o přestupku – 2. stupeň Ne
BB 7. 12. 2022
RH 14. 12. 2022
FM 20. 12. 2022
H 14. 1. 2023
ZH 21. 3. 2023
Mo 28. 3. 2023 Řízení o přestupku – 2. stupeň Ne
RŠi 5. 4. 2023
V ev. č. 2 22. 4. 2023
LK 29. 4. 2023
TS 13. 5. 2023
AU 31. 5. 2023
MZ 29. 6. 2023

Příkaz BB
Příkaz FM
Příkaz H
Příkaz IP
Příkaz JB
Příkaz JK
Příkaz LK
Příkaz MZ
Příkaz PP
Příkaz PS
Příkaz RH
Příkaz RŠ
Příkaz RŠi
Příkaz TS
Rozhodnutí A
Rozhodnutí AU
Rozhodnutí B
Rozhodnutí BYL
Rozhodnutí FJ
Rozhodnutí I
Rozhodnutí J
Rozhodnutí JS
Rozhodnutí K
Rozhodnutí M
Rozhodnutí MI
Rozhodnutí MK
Rozhodnutí MKr
Rozhodnutí Mo
Rozhodnutí o odvolání FV
Rozhodnutí o odvolání J
Rozhodnutí o odvolání JS
Rozhodnutí o odvolání M
Rozhodnutí o odvolání Mo
Rozhodnutí o odvolání PG
Rozhodnutí o odvolání SO
Rozhodnutí o odvolání ST
Rozhodnutí o odvolání Su
Rozhodnutí o přestupku FV
Rozhodnutí PG
Rozhodnutí S
Rozhodnutí SO
Rozhodnutí ST
Rozhodnutí Su
Rozhodnutí V ev. č. 2
Rozhodnutí V ev. č. 5
Rozhodnutí ZH

 
Poskytnutí informace o závěru prošetření

 
Územnímu inspektorátu Státní energetické inspekce pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj byla dne 19. 07. 2023 doručena žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se „sdělení závěru prošetření plnění povinnosti.“
 
Územní inspektorát v souvislosti s podanou žádostí sděluje, že SEI provedla kontrolu u fyzické osoby K. Ž. a předmětem kontroly byly ustanovení § 7a odst. (2) bod 1., § 7a odst. (2) písm. c) bod 1. zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 406/2000 Sb.). Ze získaných podkladů a provedené kontroly bylo zjištěno porušení ustanovení § 7a odst. (2) bod 1., § 7a odst. (2) písm. c) zákona č. 406/2000 Sb.
 
Dále Územní inspektorát provedl kontrolu u fyzické osoby J. V. a předmětem kontroly byly ustanovení § 7a odst. (2) bod 1., § 7a odst. (2) písm. c) bod 1. zákona č. 406/2000 Sb. Ze získaných podkladů a provedené kontroly bylo zjištěno porušení ustanovení § 7a odst. (2) bod 1., § 7a odst. (2) písm. c) zákona č. 406/2000 Sb.

 
Poskytnutí stanoviska k návrhu územního opatření obce Čeperka

 
Územnímu inspektorátu Státní energetické inspekce pro Královéhradecký a Pardubický kraj byla dne 19. 07. 2023 doručena žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel žádal o poskytnutí „informací týkajících se vyjádření k jakýmkoli dokumentům obce Čeperka v souvislosti s agendou územního plánování, zejména stanovisko k návrhu územního opatření o stavební uzávěře.“
 
Územní inspektorát v souvislosti s podanou žádostí sděluje, že ke dni 24. 07. 2023 nebylo vydáno žádné vyjádření k jakýmkoli dokumentům obce Čeperka v souvislosti s agendou územního plánování ani stanovisko k návrhu územního opatření o stavební uzávěře.

 
Poskytnutí informací o neoprávněném čerpání podpory podle § 51 ZPZE

 
Ústřednímu inspektorátu Státní energetické inspekce byla dne 12. 06. 2023 doručena žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost byla následně doplněna dne 16. 6. 2023.
Žadatel žádal o poskytnutí následujících informací:

 1. sdělení, zda SEI činí kroky za účelem zjištění rozhodného stavu pro účely vydání rozhodnutí o neoprávněném čerpání podpory a stanovení rozsahu neoprávněně čerpané podpory podle § 51 ZPZE;
 2. za předpokladu, že odpověď na první otázku je kladná, sdělení, jakým způsobem, v jakém řízení a podle jakých právních předpisů při tom SEI postupuje;
 3. počtu řízení podle dotazu 1. a počtu subjektů, s nimiž je vedeno toto řízení,
 4. sdělení počtu řízení podle dotazu č. 2, ve kterých jsou nebo byly činěny kroky za účelem zjištění rozhodných skutečností pro účely vydání rozhodnutí podle dotazu č. 1;
 5. zaslání anonymizovaných protokolů nebo jiných záznamů, které byly vyhotoveny v souvislosti se zjišťováním rozhodných skutečností pro účely vydání rozhodnutí podle dotazu č. 1; a
 6. zaslání pravomocných i nepravomocných rozhodnutí vydaných v řízeních podle dotazu č. 2 v anonymizované verzi, která byla v souvislosti s těmito kroky vydána ve věci samé.

 
Žádost se vztahuje na informace vzniklé v období od 1. 1. 2022 do dne vyřízení žádosti. V souladu s § 14 odst. 6 písm. a) a b) zákona byla lhůta pro vyřízení žádosti prodloužena do 11. 7. 2023.
 
Dne 7. 7. 2023 SEI obdržela Odpověď na přípis ze dne 28. 6. 2023, kde žadatel upravil znění své žádosti. Dále požaduje odpovědi na dotazy č. 1 – 4 a č. 6. Netrvá na poskytnutí odpovědi na dotaz č. 5.
 
Ústřední inspektorát v souvislosti s podanou žádostí sděluje, že SEI činí kroky za účelem zjištění rozhodného stavu pro účely vydání rozhodnutí o neoprávněném čerpání podpory. Na územních inspektorátech se provádějí kontroly podle zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů v souladu s kontrolním řádem, tj. zákonem č. 255/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů.
 
K bodu č. 3 Ústřední inspektorát sděluje, že kroky za účelem zjištění rozhodných skutečností pro účely vydání rozhodnutí podle dotazu č. 1 jsou vedeny vůči 16 subjektům.
 
K bodu č. 4 Ústřední inspektorát sděluje, že řízení, ve kterých jsou nebo byly činěny kroky za účelem zjištění rozhodných skutečností pro účely vydání rozhodnutí podle dotazu č. 1, jsou vedena vůči 16 subjektům.
 
K bodu č. 6 Ústřední inspektorát sděluje, že nebyla vydána žádná rozhodnutí v řízeních, a proto Vám nemohou být zaslány jejich anonymizované verze.

 
Poskytnutí informací o metodice SEI

 
Ústřednímu inspektorátu Státní energetické inspekce byla dne 25. 06. 2023 doručena žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel žádal o poskytnutí informace „za jakých podmínek bude nebo nebude možné stavebním úřadem po říjnu 2023 akceptovat a schvalovat projektovou dokumentaci PENB vypracovanou podle staré metodiky platné k začátku roku 2021.“
 
Ústřední inspektorát v souvislosti s žádostí o informace sděluje, že pro výstavbu nové budovy je stavebník v souladu s § 7 odst. 1 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění (dále jen „zákon č. 406/2000 Sb.“), povinen plnit požadavky na energetickou náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu a při podání žádosti o stavební povolení, žádosti o společné povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, nebo ohlášení stavby to doložit průkazem energetické náročnosti budovy (dále jen „PENB“).
 
V případě větší změny dokončené budovy je v souladu s § 7 odst. 2 písm. a) zákona č. 406/2000 Sb. stavebník nejpozději k datu podání žádosti o stavební povolení nebo žádosti o společné povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, ohlášení stavby zajistit PENB, který obsahuje hodnocení splnění požadavků na energetickou náročnost budovy na nákladově optimální úrovni pro budovu nebo pro měněné stavební prvky obálky budovy a měněné technické systémy podle prováděcího právního předpisu.
 
Požadavky na energetickou náročnost budovy se při výstavbě nové budovy nebo větší změně dokončené budovy v průběhu stavebního řízení ani v průběhu realizace stavby až do ukončení stavby/kolaudace nemění.
 
Pokud bylo ve Vašem případě o stavební povolení požádáno v prosinci roku 2020, pak bude i v případě tohoto stavebního řízení v říjnu 2023 energetická náročnost budovy dokládána zpracovaným PENB dle prováděcího právního předpisu platného v den podání žádosti o stavební povolení.
 
Posuzujte, prosím, výše uvedené jako názor Státní energetické inspekce. Zákon může vykládat pouze soud.

 

Poskytnutí informací o kontrole energetického specialisty
 
Územnímu inspektorátu pro hl. m. Prahu a Středočeský kraj Státní energetické inspekce byla dne 14. 06. 2023 doručena žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel žádal o informace o postupu energetického specialisty, číslo oprávnění MPO XXXX při zpracování průkazů energetické náročnosti evidenční č. 437715.0 a 437715.1.
 
Územní inspektorát v souvislosti s žádostí o informace sděluje, že kontrola energetického specialisty ve věci dodržování povinností dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů nebyla zahájena.

 

Poskytnutí informací o výsledku kontrolního šetření
 
Územnímu inspektorátu pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj Státní energetické inspekce byla dne 14. 06. 2023 doručena žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel žádal o sdělení výsledků kontrolního šetření u společnosti Nová Developerská s.r.o., Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 – Staré Město, IČO: 08215405.
 
Územní inspektorát v souvislosti s žádostí o informace sděluje, že SEI zahájila kontrolu 16. 5. 2023. Předmětem kontroly byly ustanovení § 7a odst. (2) písm. a) bod 1.; § 7a odst. (2) písm. c) bod 1. zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Kontrola nebyla doposud ukončena, a tudíž výsledek kontroly nemůže být sdělen.

 

Poskytnutí informací o čerpání neoprávněné podpory
 
Ústřednímu inspektorátu Státní energetické inspekce byla dne 24. 05. 2023 doručena žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel žádal následující informace:

 1. zda SEI vede řízení za účelem zjištění neoprávněně čerpané podpory podle § 51 ZPZE jako kontrolní řízení podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů,
 2. zda SEI vede řízení za účelem zjištění neoprávněně čerpané podpory podle § 51 ZPZE jako správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů,
 3. počtu řízení podle dotazu 1. a počtu subjektů, s nimiž je vedeno toto řízení,
 4. sdělení počtu řízení podle dotazu 2. a počtu subjektů, s nimiž je vedeno toto řízení,
 5. zaslání kontrolních protokolů v anonymizované verzi, které byly v řízeních podle dotazu 1. vydány,
 6. zaslání pravomocných i nepravomocných rozhodnutí v anonymizované verzi, která byla ve věci samé vydána podle správního řádu v řízeních podle dotazu 2,
 7. zda a případně jaké částky byly SEI dobrovolně uhrazeny, například na základě sdělení SEI ze dne 24. 11. 2022 dostupného z adresy https://www.cr-sei.cz/?p=7038, případně zda byla ze strany SEI uložena byť i nepravomocně povinnost některému z účastníků trhu k uhrazení finančních prostředků odpovídajících neoprávněně čerpané podpoře podle § 51 ZPZE.

 
K bodu 1., 3. a 5. Vám Ústřední inspektorát sděluje, že SEI nevede žádné řízení za účelem zjištění neoprávněně čerpané podpory podle § 51 ZPZE jako kontrolní řízení podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Situace uvedené v bodech 3. a 5. tedy nenastaly.
 
K bodu 2., 4. a 6. Vám Ústřední inspektorát sděluje, že SEI nevede žádné řízení za účelem zjištění neoprávněně čerpané podpory podle § 51 ZPZE jako správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu ve znění pozdějších předpisů. Situace uvedené v bodech 4. a 6. tedy nenastaly.
 
K bodu 7. Vám ústřední inspektorát sděluje, že na základě výzev byly SEI dobrovolně uhrazeny prostředky odpovídající neoprávněně čerpané podpoře podle § 51 ZPZE v celkové výši 910 773, 31 Kč. SEI neuložila žádnému z účastníků trhu povinnost k uhrazení finančních prostředků odpovídajících neoprávněně čerpané podpoře.

 

Poskytnutí informací o příkazech a rozhodnutích dle § 12a odst. 2 zákona č. 406/2000 Sb.
 
Ústřednímu inspektorátu Státní energetické inspekce byla dne 12. 04. 2023 doručena žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel žádal následující informace:

 1. Kolik bylo vydáno příkazů a rozhodnutí v prvním stupni dle ust. § 12a odst. 2 písm. a) zákona č. 406/2000 Sb., kterým byl účastník řízení uznán vinným ze spáchání některého z uvedených přestupků v letech 2022, 2021 a 2020?
 2. Jaká byla celková výše pokut uložených v prvním stupni za spáchání některého z těchto přestupků (viz bod 1.) v letech 2022, 2021 a 2020?
 3. V kolika případech bylo proti rozhodnutí v prvním stupni uvedeným v bodě 1. v letech 2022, 2021 a 2020 podáno odvolání?
 4. V kolika případech došlo v letech 2022, 2021 a 2020 v odvolacím řízení (viz bod 1.) ke zrušení prvostupňového rozhodnutí, v kolika případech došlo ke změně prvostupňového rozhodnutí a v kolika případech k zamítnutí odvolání?
 5. Kolik bylo vydáno příkazů a rozhodnutí v prvním stupni dle ust. § 12a odst. 2 písm. c) zákona č. 406/2000 Sb., kterým byl účastník řízení uznán vinným ze spáchání některého z uvedených přestupků v letech 2022, 2021 a 2020?
 6. Jaká byla celková výše pokut uložených v prvním stupni za spáchání některého z těchto přestupků (viz bod 5.) v letech 2022, 2021 a 2020?
 7. V kolika případech bylo proti rozhodnutí v prvním stupni uvedeným v bodě 5. v letech 2022, 2021 a 2020 podáno odvolání?
 8. V kolika případech došlo v letech 2022, 2021 a 2020 v odvolacím řízení (viz bod 5.) ke zrušení prvostupňového rozhodnutí, v kolika případech došlo ke změně prvostupňového rozhodnutí a v kolika případech k zamítnutí odvolání?

 
K bodu 1. Ústřední inspektorát sděluje, že v letech 2020, 2021 a 2022 nebyl vydán žádný příkaz ani rozhodnutí v prvním stupni. Situace uvedené v bodech 2., 3. a 4. tedy nenastaly.
 
K bodu 5. Ústřední inspektorát sděluje, že v letech 2020, 2021 a 2022 nebyl vydán žádný příkaz ani rozhodnutí v prvním stupni. Situace uvedené v bodech 6., 7. a 8. tedy nenastaly.

 

Poskytnutí informací o výsledku šetření podnětu
 
Územnímu inspektorátu pro Plzeňský a Karlovarský kraj Státní energetické inspekce byla dne 14. 03. 2023 doručena žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se „výsledku šetření podnětu, týkajícího se nesplnění povinnosti podle §7 odst. 4. písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon č. 406/2000 Sb.) ze strany společenství vlastníků.“
 
Územní inspektorát v souvislosti s žádostí sděluje, že „na základě žadatelova podnětu zahájila SEI kontrolu dodržování ustanovení §7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb. u kontrolované osoby. Kontrola byla dle §18 zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů ukončena dnem doručení vyřízení námitek kontrolované osobě, tj. dnem 26.04.2022. Dne 09.08.2022 žadatelovi byla zaslána odpověď na žádost o sdělení závěrů vyvozených z kontroly č. j. SEI-17856/2022/32.101.
 
Vzhledem ke skutečnosti, že kontrolou bylo zjištěno porušení kontrolovaných ustanovení zákona č. 406/2000 Sb., byl předmětný spis po ukončení kontroly předán do oddělení správního řízení Územního inspektorátu, kterým bylo na základě závěrů z provedené kontroly zahájeno řízení o přestupku dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů. V rámci přestupkového řízení byl dne 09.06.2022 vydán Příkaz č. 322013122 o přestupku (dále Příkaz), kterým bylo Společenství vlastníků uznáno vinným ze spáchání přestupku podle 12a odst. 1 písm. i) bod 2 zákona č. 406/2000 Sb., kterého se dopustilo tím, že u budovy nesplnilo povinnost dle §7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb.
 
Účastník řízení využil možnosti, která mu byla dána poučením vydaného Rozhodnutí a podal dne 29.09.2022 v souladu §81 a násl. zákona č. 500/2003 Sb. prostřednictvím zmocněnce Odvolání obviněné proti rozhodnutí o přestupku č. 322019122 ze dne 13.09.2022, k ústřednímu inspektorátu SEI.
 
Spis byl následně postoupen k dalšímu řízení odvolacímu orgánu, Ústřednímu inspektorátu SEI v Praze, který posoudil případ v širších souvislostech, kdy při využití institutu uvedeného v §21 zákona č. 250/2016 Sb. zohlednil skutečnost, že účastník řízení vynaložil veškeré úsilí, které bylo možno v tomto případě požadovat, aby přestupku zabránil, přičemž rovněž poukázal na povinnost fyzické osoby, která jako vlastník nebo uživatel bytu je podle zákona č. 406/2000 Sb. povinna umožnit instalaci přístrojů registrujících dodávku tepelné energie, a dne 19.12.2022 vydal Rozhodnutí č. 902018522 zrušeno v celém rozsahu a řízení ve věci bylo zastaveno. Rozhodnutí odvolacího orgánu bylo konečné, bez možnosti se proti němu odvolat.“

 
Poskytnutí informací o kontrolách

 
Územnímu inspektorátu pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj Státní energetické inspekce byla dne 03. 03. 2023 doručena žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se „počtu kontrol, jejichž předmětem v materiálním smyslu bylo dodržování věcných podmínek stanovených cenovým rozhodnutím ERÚ při uplatňování a vyúčtování výkupních cen nebo zelených bonusů na elektřinu vyrobenou z OZE v FVE bylo ze strany dotázaného územního inspektorátu SEI zahájeno v období od 1.1. 2022 do 31. 12. 2022, a na základě kolika z nich byl kontrolovanému subjektu odeslán protokol o kontrole“
 
Územní inspektorát v souvislosti s žádostí sděluje, že „v období od 1.1.2022 do 31.12.2022 bylo ÚzI SEI zahájeno celkově 34 Vámi specifikovaných kontrol. S ohledem na to, že dne 20.2.2023 Vám byla sdělena informace o 13 kontrolách zahájených detašovaným pracovištěm v Olomouci, odkazuji se v rozsahu 13 kontrol na již Vaší osobě poskytnutou informaci.

 • Kontrola 14 zahájena dne 31.5.2022 a protokol odeslán dne 9.8.2022
 • Kontrola 15 zahájena dne 31.5.2022 a protokol odeslán dne 25.1.2023
 • Kontrola 16 zahájena dne 1.6.2022 a protokol odeslán dne 12.1.2023
 • Kontrola 17 zahájena dne 2.6.2022 a protokol odeslán dne 20.12.2022
 • Kontrola 18 zahájena dne 6.6.2022 a protokol odeslán dne 29.11.2022
 • Kontrola 19 zahájena dne 6.6.2022 a protokol odeslán dne 13.3.2023
 • Kontrola 20 zahájena dne 18.8.2022 a protokol odeslán dne 25.10.2022
 • Kontrola 21 zahájena dne 18.8.2022 a protokol odeslán dne 7.12.2022
 • Kontrola 22 zahájena dne 22.8.2022 a protokol odeslán dne 16.12.2022
 • Kontrola 23 zahájena dne 1.9.2022 a protokol odeslán dne 16.1.2023
 • Kontrola 24 zahájena dne 16.9.2022 a protokol odeslán dne 16.1.2023
 • Kontrola 25 zahájena dne 23.9.2022 a protokol odeslán dne 25.1.2023
 • Kontrola 26 zahájena dne 30.9.2022 a protokol odeslán dne 9.3.2023
 • Kontrola 27 zahájena dne 5.10.2022 a protokol odeslán dne 25.1.2023
 • Kontrola 28 zahájena dne 9.10.2022 a protokol odeslán dne 30.1.2023
 • Kontrola 29 zahájena dne 10.10.2022 a protokol odeslán dne 7.2.2023
 • Kontrola 30 zahájena dne 10.10.2022 a protokol odeslán dne 6.3.2023
 • Kontrola 31 zahájena dne 19.10.2022 a protokol odeslán dne 6.2.2023
 • Kontrola 32 zahájena dne 21.10.2022 a protokol odeslán dne 3.12.2022
 • Kontrola 33 zahájena dne 25.10.2022 a protokol odeslán dne 26.1.2023
 • Kontrola 34 zahájena dne 26.10.2022 a protokol odeslán dne 26.1.2023

 
Poskytnutí informace o stavebním záměru

 
Územnímu inspektorátu pro Jihomoravský a Zlínský kraj, detašovanému pracovišti Zlín Státní energetické inspekce byla dne 22. 02. 2023 doručena žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se „stavebního záměru stavby v obci Zašová.“
 
Územní inspektorát v souvislosti s žádostí sděluje, že „v dané záležitosti se situace od 11. 01. 2023, kdy se žadatel dotázal na stavební záměr poprvé, nezměnila a SEI tedy v této věci závazné stanovisko nevydávala a ani neeviduje žádnou žádost o jeho vydání.“

 
Poskytnutí informace o výsledku kontroly vůči prodávající

 
Územnímu inspektorátu pro hl. m Prahu a Středočeský kraj Státní energetické inspekce byla dne 28. 02. 2023 doručena žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se „výsledku provedené kontroly vůči prodávající, okres Benešov, a to ve věci nepravdivé inzerce třídy energetické náročnosti budovy, nepředložení PENB před podpisem kupní smlouvy a nepředání PENB nejpozději při podpisu kupní smlouvy.“
 
Územní inspektorát v souvislosti s žádostí sděluje, že „při provedené kontrole u kontrolované osoby bylo zjištěno:

 • porušení ustanovení § 7a odst. (2) písm. c) bod 1. zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů při prodeji budovy
 • Dále kontrolovaná osoba potvrdila, že již nemá k dispozici text inzerátu, kterým nabízela svou nemovitost k prodeji v roce 2020. Průkaz energetické náročnosti budovy ze dne 18.10.2015 uvádí, že klasifikační třída současného stavu celkové dodané energie je ve stupni „C“ (úsporná). Protože SEI nemá k dispozici text inzerátu, kde by byla uvedena URL adresa, datum pořízení a především přesná lokalita rodinného domu, lze pouze konstatovat, že pokud by kontrolovaná osoba uvedla v textu inzerátu jinou klasifikační třídu současného stavu celkové dodané energie, než je stupeň „C“ (úsporná), porušila by ustanovení § 7a odst. (2) písm. d) bod 1. zákona č. 406/2000 Sb.“

 
Poskytnutí informace o výsledku kontroly a učiněném závěru

 
Ústřednímu inspektorátu Státní energetické inspekce byla dne 20. 02. 2023 doručena žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost byla následně doplněna dne 28. 02. 2023. Žádost se týkala „výsledku kontroly a učiněném závěru.“
 
Ústřední inspektorát v souvislosti s žádostí sděluje, že „na základě žadatelova podnětu byla Územním inspektorátem pro Jihomoravský a Zlínský kraj (dále jen „územní inspektorát“) provedena kontrola, která byla ukončena vyřízením námitek kontrolované osoby dne 13. 02. 2023. Výsledkem kontrolního šetření je porušení zákonné povinnosti kontrolované osoby tím, že jako stavebník neprovedla u kontrolovaných bytů instalaci přístrojů registrujících dodávku tepelné energie, jak stanoví § 7 odst. 4 písm. e) v návaznosti na § 7 odst. 8 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění.
 
Kontrolní spis byl 27. 02. 2023 předán do oddělení správního řízení na územním inspektorátu k zahájení řízení o přestupku, případně ke správnímu řízení.“

 
Poskytnutí informací o kontrolách

 
Územnímu inspektorátu pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj Státní energetické inspekce byla dne 09. 02. 2023 doručena žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se „počtu kontrol, jejichž předmětem v materiálním smyslu bylo dodržování věcných podmínek stanovených cenovým rozhodnutím ERÚ při uplatňování a vyúčtování výkupních cen nebo zelených bonusů na elektřinu vyrobenou z OZE v FVE bylo ze strany detašovaného pracoviště SEI v Olomouci zahájeno v období od 1.1. 2022 do 31. 12. 2022, a na základě kolika z nich byl kontrolovanému subjektu odeslán protokol o kontrole“
 
Územní inspektorát Vám v souvislosti s žádostí sděluje, že „V období od 1.1.2022 do 31.12.2022 bylo ÚzI SEI, detašovaným pracovištěm v Olomouci zahájeno celkově 13 Vámi specifikovaných kontrol.

 • Kontrola 1 zahájena dne 14.2.2022 a protokol odeslán dne 12.4.2022
 • Kontrola 2 zahájena dne 26.2.2022 a protokol odeslán dne 2.5.2022
 • Kontrola 3 zahájena dne 28.3.2022 a protokol odeslán dne 10.6.2022
 • Kontrola 4 zahájena dne 31.3.2022 a protokol odeslán dne 22.8.2022
 • Kontrola 5 zahájena dne 1.6.2022 a protokol odeslán dne 1.8.2022
 • Kontrola 6 zahájena dne 13.6.2022 a protokol odeslán dne 19.9.2022
 • Kontrola 7 zahájena dne 28.7.2022 a protokol odeslán dne 8.11.2022
 • Kontrola 8 zahájena dne 3.8.2022 a protokol odeslán dne 13.1.2023
 • Kontrola 9 zahájena dne 1.9.2022 a protokol odeslán dne 28.11.2022
 • Kontrola 10 zahájena dne 7.9.2022 a protokol odeslán dne 9.1.2023
 • Kontrola 11 zahájena dne 22.9.2022 a protokol odeslán dne 25.11.2022
 • Kontrola 12 zahájena dne 3.10.2022 a protokol odeslán dne 25.1.2023
 • Kontrola 13 zahájena dne 10.10.2022 a protokol odeslán dne 5.2.2023

 
Poskytnutí informace o závěru vůči posuzovateli

 
Ústřední inspektorát Státní energetické inspekce obdržel dne 30. 01. 2023 žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se „poskytnutí informace o tom, jaký byl udělán závěr vůči posuzovateli“
 
Ústřední inspektorát Vám v souvislosti s žádostí sděluje, že „kontrolovaná osoba, fyzická osoba podnikající, jako energetický specialista, při zpracování průkazu energetické náročnosti budovy:

 • RD Dambořice, prodej budovy

porušila kontrolovaná ustanovení

 • zákona č. 406/2000 Sb. ve znění platném od 01. 01. 2018 – 24.01.2020:
  • § 7 a odst. 4 písm. d), tím, že PENB RD Dambořice nebyl zpracován objektivně, pravdivě a úplně a dále
  • § 10 odst. 6 písm. c) a d), tím, že neopatřila PENB RD Dambořice číslem dokumentu vygenerovaným z evidence ministerstva o provedených činnostech energetického specialisty a průběžně nepředávala způsobem umožňujícím dálkový přístup do evidence ministerstva o provedených činnostech energetických specialistů údaje týkající se průkazu

Uvedená zjištění jsou specifikována v oddílech věnovaných zpracování jednotlivých průkazů, uvedených v kapitole II. kontrolní zjištění, část 3. zjištěné skutečnosti, tohoto protokolu.“

 
Poskytnutí informace o stavebním záměru

 
Územní inspektorát pro Jihomoravský a Zlínský kraj Státní energetické inspekce obdržel dne 11. 01. 2023 žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se „poskytnutí informace o stavebním záměru v obci Zašová.“
 
Územní inspektorát Vám v souvislosti s žádostí sděluje, že inspektorát v této věci závazné stanovisko nevydal a současně ani neeviduje žádnou žádost o jeho vydání.

 
Poskytnutí informace o výsledku správního řízení

 
Územní inspektorát pro hl. m. Prahu a Středočeský kraj Státní energetické inspekce obdržel dne 17. 01. 2023 žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se „zaslání výsledku správního řízení se subjektem SV Nad Ondřejovem“
 
Územní inspektorát Vám v souvislosti s žádostí sděluje, že územní inspektorát vydal rozhodnutí o přestupku, kde se SV Nad Ondřejovem uznává vinným ze spáchání přestupku podle §12a odst. 1 písm. i) bod 2 a §12a odst. 1 písm. i) bod 2 zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.

 
Poskytnutí informace o porušení zákona

 
Ústřední inspektorát Státní energetické inspekce obdržel dne 16. 01. 2023 žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se „informace, jakým způsobem byl porušen zákon v případě kontroly provedené na základě žadatelova podání.“
 
Ústřední inspektorát Vám v souvislosti s žádostí sděluje, že bylo shledáno porušení zákona č. 406/2000 Sb., ve znění platném v době zpracování průkazu, v paragrafech:

 • § 7a odst. 4 písm. d), tím, že PENB RD Dambořice nebyl zpracován objektivně, pravdivě a úplně,
 • § 10 odst. 6 písm. c) a d) tím, že neopatřila PENB Dambořice číslem dokumentu vygenerovaným z evidence ministerstva o provedených činnostech energetického specialisty a průběžně nepředávala způsobem umožňujícím dálkový přístup do evidence ministerstva o provedených činnostech energetických specialistů údaje týkající se průkazu.

 
Poskytnutí informace o podaném podnětu a stížnosti

 
Ústřední inspektorát Státní energetické inspekce obdržel dne 02. 01. 2023 žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se „informace o tom, jak byl vyřešen žadatelův podnět a stížnost“
 
Na základě žadatelova podnětu byla zahájena kontrola, která již byla ukončena. Na základě kontroly bylo zjištěno porušení zákona.

 


2022

 
Poskytnutí informace o SEI

 
Ústřední inspektorát Státní energetické inspekce obdržel dne 01. 12. 2022 žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí:

 1. Organizační schéma, organizační řád, pracovní řád, spisový a skartační řád, etický kodex, vše v aktuálním znění.
 2. Aktuální seznam vedoucích zaměstnanců v rozsahu titul, jméno, příjmení, vznik a zastávaná funkce ke dni zpracování této žádosti.
 3. Seznam externích poradců, u nichž byla uzavřena smlouva či jiný smluvní vztah v roce 2022 a také zahrnuje období od roku 2023, ačkoliv finanční plnění dosud nenastalo v rozsahu název, IČO, sídlo, statutární zástupce, předmět a lhůty plnění, finanční objem. (právní služby, ekonomické poradenství apod.)
 4. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2020 a 2021, plán rozpočtu na rok 2022 a 2023.
 5. Programy a projekty aktuální i na příští období, zejména v oblasti úspor energie (opatření, podpora projektů apod.), projekty v oblasti energetiky od roku 2022 a na další období, programy pro kontrolní činnost (kotle na tuhá paliva, emise apod.) včetně statistiky
 6. Seznam odborových organizací (název, IČO, sídlo, statutární zástupce) a kolektivní smlouvu v aktuálním znění.
 7. Přijatá opatření v oblasti pomoci Ukrajině po 24. 2. 2022.

 
Ústřední inspektorát Vám v souvislosti s žádostí na základě zákona č. 106/1999 Sb. poskytuje níže uvedené informace:

 1. Dokumenty byly poskytnuty jako příloha dopisu.
 2. Aktuální seznam vedoucích zaměstnanců
 3. SEI nemá uzavřenou žádnou smlouvu či jiný smluvní vztah s externími poradci pro rok 2022 ani pro rok 2023.
 4. Výroční zprávy o činnosti. Plán rozpočtu SEI byl poskytnut jako příloha dopisu.
 5. SEI se neúčastní ani nepořádá žádné programy. SEI se účastní projektu Evropské unie EEPLIANT 3.
 6. SEI nemá odborovou organizaci.
 7. V souvislosti s událostmi na Ukrajině po 24. 2. 2022 SEI nepřijala žádná opatření.

 

Poskytnutí informace o průběhu a výsledku kontroly vůči prodávající
 
Územní inspektorát pro hl. m. Prahu a Středočeský kraj Státní energetické inspekce obdržel dne 20. 12. 2022 žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se „průběhu a výsledku kontroly provedené vůči prodávající, a to ve věci nepravdivé inzerce třídy energetické náročnosti budovy, nepředložení PENB před podpisem kupní smlouvy a nepředání PENB nejpozději při podpisu kupní smlouvy rodinného domu k.ú. Kostelec u Křížků“
 
ÚzI pro hl. m. Prahu a Středočeský kraj Vám v souvislosti s žádostí na základě zákona č. 106/1999 Sb. poskytuje níže uvedenou informaci: Kontrola paní M. ve věci dodržování povinností dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů byla zahájena, není však ještě ukončena.

 

Poskytnutí informace o úpravě webových stránek SEI
 
Ústřední inspektorát Státní energetické inspekce obdržel dne 11. 12. 2022 žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se „uvedení webové stránky SEI zcela do souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., tj. do jakého termínu budou na webových stránkách zveřejněny všechny žadatelům elektronicky poskytnuté informace.“
 
Ústřední inspektorát v souvislosti s touto žádostí sděluje, že webové stránky SEI jsou v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

 

Poskytnutí informace o technických podmínkách provozu webových stránek SEI
 
Na základě rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu vydaného dne 02. 12. 2022 pod č. j. MPO 114282/2022 SEI znovu posoudila žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, přijatou dne 27. 09. 2022 a vedenou pod č. j. SEI-27573/2022/90.213. Žádost se týkala poskytnutí informace „jak maximálně velké soubory (velikost v MB) technické podmínky provozu webových stránek SEI umožňují publikovat.“
 
Technické podmínky provozu webových stránek SEI nestanovují žádný limit (velikosti v MB) pro publikování souborů.

 

Poskytnutí informace o výši uložené pokuty

Dne 23.11.2022 bylo Územnímu inspektorátu pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj (dále jen „územní inspektorát) doručena žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 106/1999 Sb.). Žadatel žádal o poskytnutí informace o výši uložené pokuty společnosti AGOSTO FIN s.r.o., IČO 27840689 za nedodání energetického štítku při prodeji rodinného domu.

Územní inspektorát Vám na základě Vaší žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. sděluje, že společnosti AGOSTO FIN s.r.o. byla udělena pokuta ve výši 5 000 Kč.

 

Poskytnutí kopií dokumentů, kterými bylo postoupeno odvolání žadatele ze dne 13.10.2022 na MPO

Dne 1. 12. 2022 byla Ústřednímu inspektorátu Státní energetické inspekce doručena žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel žádal o poskytnutí kopií dokumentů, kterými bylo postoupeno odvolání žadatele ze dne 13. 10. 2022 na Ministerstvo průmyslu a obchodu, obsahující vyjádření SEI k tomuto odvolání.

Vyjádření SEI k odvolání žadatele bylo následující:

Vážený pane, vážená paní,

ústřednímu inspektorátu Státní energetické inspekce (dále jen „ústřední inspektorát“) bylo dne 13. 10. 2022 doručeno odvolání žadatele proti rozhodnutí Státní energetické inspekce, č. j. SEI-22835/2022/90.213 ze dne 12. 10. 2022 ve věci odmítnutí poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.106/1999 Sb.“). Tímto Vám jeho odvolání postupujeme jako nadřízenému orgánu SEI.

Žadatel se dne 14. 9. 2022 obrátil na náš úřad s žádostí o poskytnutí odkazu (URL) na zveřejněnou odpověď na jeho žádost ze dne 26. 7. 2022 a to včetně příloh. Ústřední inspektorát mu poskytl odkaz na zveřejněnou informaci, avšak bez příloh s ohledem na datovou velikost příloh. Žadatel odpověděl další žádostí, ve které žádal o poskytnutí informace o tom, jak maximálně velké soubory technické podmínky provozu našich webových stránek umožňují SEI publikovat. SEI se rozhodla žádost odmítnout s ohledem na to, že tato informace se nijak nevztahuje k podstatným okolnostem žadatelovy životní sféry a nepřispěje k veřejné diskuzi.

Máme za to, že žádost nesledovala veřejný zájem, nýbrž jejím jediným cílem bylo byrokraticky zatížit úřad skrz zákon č. 106/1999 Sb., který zavazuje úřad k odpovědi. Z celkového vyznění žádosti a následně i odvolání jsme nabyli dojmu, že žadatel zneužívá práva na informace.

Přílohou vyjádření SEI bylo odvolání žadatele včetně příloh.

 

Poskytnutí informace o průběhu a výsledku kontroly provedené vůči prodávající

 

Přílohy: Odpoved_ zakon106_1999_A

 

Poskytnutí informace o rozhodnutích vydaných v přestupkových řízeních a výši pokut v letech 2019-2022
Územní inspektorát pro Královéhradecký a Pardubický kraj
Přílohy: Odpoved_106_1999_HK_A

 

Poskytnutí informace o rozhodnutích vydaných v přestupkových řízeních a výši pokut v letech 2019-2022
Územní inspektorát pro Jihomoravský a Zlínský kraj

Přílohy: Odpoved_106_1999 B_A

 

Poskytnutí informací o sankcích

Ústřednímu inspektorátu Státní energetické inspekce (dále jen „ústřední inspektorát“) byla dne 01. 10. 2022 doručena žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.106/1999 Sb.“).

Žadatel žádatl o tyto informace:

 1. Podle kterých konkrétních předpisů, instrukcí či zákona SEI stanovuje výši sankce u kontrolovaného subjektu?
 2. Zaslání náhodného anonymizovaného rozhodnutí SEI, ve kterém SEI stanovila jakémukoli kontrolovanému subjektu finanční sankci.
 3. Kolik celkově kontrol provedla SEI v roce od 01. 01. 2022 k dnešnímu dni?
 4. Kolik z výše uvedených uskutečněných kontrol SEI, od 01.01 2022 k dnešnímu dni, byly sankcionovány?

Ústřední inspektorát v souvislosti s žádostí na základě zákona č. 106/1999 Sb. poskytuje následující informace:

 1. SEI stanovuje výši sankce u kontrolovaného subjektu podle:
 • 12 a § 12a zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií,
 • 49 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů,
 • 16 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách,
 • 10 a § 10a zákona č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů,
 • 35, resp. § 46 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
 1. Vzhledem k obecnosti požadavku se SEI rozhodla poskytnout vzor rozhodnutí, který je přílohou tohoto dopisu.
 2. SEI zahájila a zároveň ukončila od 01. 01. 2022 do 06. 10. 2022 celkem 171 kontrol.
 3. V 53 případech z výše uvedených kontrol došlo k nabytí právní moci rozhodnutí nebo příkazu o přestupku.

Přílohy: vzor rozhodnutí pokuta

 

Poskytnutí informace o rozhodnutích vydaných v přestupkových řízeních a výši pokut v letech 2019-2022
Územní inspektorát pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj
Přílohy: Odpoved_106_1999_OST_A

 

Poskytnutí informace o rozhodnutích vydaných v přestupkových řízeních a výši pokut v letech 2019-2022
Územní inspektorát pro Liberecký a Ústecký kraj
Přílohy: Odpoved_106_1999 LIB_A

 

Poskytnutí informace o rozhodnutích vydaných v přestupkových řízeních a výši pokut v letech 2019-2022
Územní inspektorát pro Plzeňský a Karlovarský kraj
Přílohy: Odpoved_106_1999_PL_A

 

Poskytnutí informace o výsledku šetření podnětu nesplnění povinnosti podle §7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb.

 

Poskytnutí informace o rozhodnutích vydaných v přestupkových řízeních a výši pokut v letech 2019-2022
Územní inspektorát pro Jihočeský kraj a Kraj Vysočina
Přílohy: Odpoved_106_1999_CB_A

 

Poskytnutí informace o rozhodnutích vydaných v přestupkových řízeních a výši pokut v letech 2019-2022
Územní inspektorát pro Prahu a Středočeský kraj
Přílohy: Odpoved_106_1999_PHA_A

 

Poskytnutí odkazu (URL), kterým byla zveřejněna poskytnutá informace
 
Ústřednímu inspektorátu Státní energetické inspekce byla dne 14. 09. 2022 doručena žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

V žádosti žadatel žádal o poskytnutí „odkazu (URL), kterým byla v souladu s §5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. zveřejněna poskytnutá informace (včetně příloh), viz dokumenty v příloze, způsobem umožňujícím dálkový přístup“. Z přiložených dokumentů vyplývá, že šlo o odpověď na žadatelovu žádost podanou dle zákona č. 106/1999 Sb., vedenou pod č. j. SEI-16791/2022/52.101.

Ústřední inspektorát Vám v souvislosti s žádostí na základě zákona č. 106/1999 Sb. poskytuje vyžádané URL: zveřejněná informace

Zveřejněnou odpověď je také možné vyhledat na webových stránkách SEI na stránce „Svobodný přístup k informacím – 106/1999 Sb.“ v záložce „Informace zveřejňované podle §5 odst. 3“. Pod názvem: „Poskytnutí anonymizovaných kopií z kontrol č. 5200302322 a 5200302422“.

 

Poskytnutí informace o výsledku kontroly subjektu

 

Poskytnutí informace o benefitech zaměstnanců SEI

 

Poskytnutí anonymizovaných kopií z kontrol č. 5200302322 a 5200302422

Územní inspektorát pro Královéhradecký a Pardubický kraj Státní energetické inspekce obdržel dne 18. 7. 2022 žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

K žádosti uvádíme tyto informace:

 1. Zaslání anonymizovaných kopií aktuální verze spisového přehledu kontrolních spisů č. 5200302322 a č. 5200302422 – příloha č. 1 a 2
 2. Zaslání anonymizovaných kopií protokolů o výsledku kontroly č. 5200302322 a č. 52000302422 ze dne 7. 6. 2022 – příloha č. 3 a 4
 3. Zaslání anonymizovaných kopií protokolů o ústním jednání č. j. SEI-10834/2022/52.101 a č. j. SEI-10837/2022/52.101 – příloha č. 5 a 6
 4. Průkaz energetické náročnosti je definován v zákoně č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění (dále jen zákon), § 2 odst. 1 písm. m) jako dokument, který obsahuje stanovené informace o energetické náročnosti budovy nebo ucelené části budovy. Budovou se dle písm. p) stejného ustanovení zákona rozumí nadzemní stavba a její podzemní části, prostorově soustředěná a navenek převážně uzavřená obvodovými stěnami a střešní konstrukcí, v níž se používá energie k úpravě vnitřního prostředí za účelem vytápění nebo chlazení. Vyhotovení průkazu energetické náročnosti na budovu dle zákona není vázáno na kolaudaci. Kolaudační souhlas vydává příslušný stavební úřad v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a není v kompetenci a dozorování Státní energetické inspekce.

Přílohy:

1. Anonymizovaná kopie seznamu dokumentů spisu č. 5200302322

2. Anonymizovaná kopie seznamu dokumentů spisu č. 5200302422

3. Protokol č. 5200302322

4. Protokol č. 5200302422

5. Anonymizovaná kopie protokolu o ústním jednání

6. Anonymizovaná kopie protokolu o ústním jednání

 

Poskytnutí informace o komunikaci v rámci SEI a navenek

 

Přílohy: Odpověď 106_A

 

Poskytnutí anonymizované kopie rozhodnutí vydaného v souvislosti s provedenou kontrolou

Územnímu inspektorátu pro Královéhradecký a Pardubický kraj Státní energetické inspekce byla dne 4. 7. 2022 doručena žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se anonymizované kopie rozhodnutí vydaného v souvislosti s provedenou kontrolou.

Požadované kopie příkazu o přestupku jsou přílohou tohoto oznámení.
Přílohy:

příloha č. 1

příloha č. 2

 

Poskytnutí kopie rozhodnutí SEI ve zkráceném řízení ze dne 23. 6. 2022, č. j. SEI-14366/2022/90.221
 
Ústřednímu inspektorátu Státní energetické inspekce byla dne 27. 06. 2022 doručena žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.106/1999 Sb.“).
Žadatel žádal o poskytnutí „kopie rozhodnutí SEI ve zkráceném řízení ze dne 23. 06. 2022, č. j. SEI-14366/2022/90.221.“ Dokument byl poskytnut formou přílohy.
 

Přílohy: Rozhodnutí

 

Poskytnutí informací o podnětu s. z. SEI-0893/2022

 
Územnímu inspektorátu pro Královéhradecký a Pardubický kraj Státní energetické inspekce byla dne 14. 06. 2022 doručena žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se:

 1. Zaslání anonymizované kopie aktuální verze spisového archu spisu SEI-0893/2022
 2. Zaslání informace, jakým způsobem byl vyřešen podnět ze dne 18. 02. 2022 (spis zn. SEI-0893/2022)
 3. Zaslání anonymizované kopie rozhodnutí vydaného v souvislosti s tímto podnětem

Územní inspektorát v souvislosti s žádostí poskytuje tyto informace:


Pořadí Typ Stav Název JID Č.j Věcná skupina Vyjmuto Přečíslováno Původní č.j. Počet příloh
1 Příchozí dokument Uzavřené Oznámení přestupku – §12, odstavec 1 písm. i) zákona č. 406/2000 Sb. – nepředložení PENB nebo vyúčtování energií kupujícímu SEI-268210 SEI-5762/2022/52.101 10.2 Ne Ne 8
2 Odchozí dokument Uzavřené Re:Oznámení přestupku – §12, odstavec 1 písm. i) zákona č. 406/2000 Sb. – nepředložení PENB nebo vyúčtování energií kupujícímu SEI-277274 SEI-6332/2022/52.101 10.2 Ne Ne 1
3 Příchozí dokument Uzavřené RE:Re:Oznámení přestupku – §12, odstavec 1 písm. i) zákona č. 406/2000 Sb. – nepředložení PENB nebo vyúčtování energií kupujícímu SEI-278212 SEI-6656/2022/52.101 10.2 Ne Ne 4
4 Příchozí dokument Uzavřené Doplnění informací k podanému podnětlu SEI-299483 SEI-10992/2022/52.101 10.5.8 Ne Ne 6
5 Odchozí dokument Uzavřené Odpověď na podnět SEI-314380 SEI-13932/2022/52.101 10.2 Ne Ne 1

Podnět ze dne 18.02. 2022 byl vyřízen dne 16. 06. 2022, kdy byla prostřednictvím datové schránky doručena odpověď na podnět. Tato zpráva je přiložena v příloze.
 
V souvislosti s podnětem byl vydán Příkaz o přestupku, který k dnešnímu dni nenabyl právní moci. Z toho důvodu nebylo možné poskytnout anonymizovanou kopii.
 
Přílohy: Odpověď na podnět

 

Poskytnutí informace o vyřešení stížnosti a podnětu (spis. zn. SEI-1203/2022)

 

Přílohy: odpoved_A

 

Poskytnutí všech rozhodnutí SEI vydaných v souvislosti s rozhodnutím Nejvyššího správního soudu č. j. 3 As 39/2019-42 ze dne 19. 7. 2016, sp. zn. 83/062100315 a rozhodnutí SEI vydaných po tomto rozhodnutí

 
Ústřední inspektorát Státní energetické inspekce obdržel dne 20. 05. 2022 žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kde žadatel požádal o „poskytnutí všech rozhodnutí SEI vydaných v souvislosti s rozhodnutím Nejvyššího správního soudu č. j. 3 As 39/2019-42 ze dne 19. 7. 2016, sp. zn. 83/062100315 a rozhodnutí SEI vydaných po tomto rozhodnutí.“
 
SEI v souvislosti s tímto rozhodnutím poskytla přiložený dokument.
 
Přílohy: Rozhodnutí

 

Poskytnutí informace o podkladech pro vydání závazného stanoviska SEI pro stavební povolení

 

Dne 22. 3. 2022 obdržel územní inspektorát SEI pro Plzeňský a Karlovarský kraj žádost dle zákona 106/1999 Sb., kde žadatel žádal o poskytnutí informace, jaké podklady jsou potřeba dodat pro SEI, aby bylo vydáno závazné stanovisko pro stavební povolení. V souladu s §6 zákona č. 106/1999 Sb. odst. 1, sdělujeme, že informace týkající se podávání žádostí o závazné stanovisko včetně podkladů požadovaných SEI jsou zveřejněny na internetové stránce https://www.cr-sei.cz/?portofolio=stanoviska

 

Poskytnutí závazného stanoviska k projektové dokumentaci na výstavbu Domu dětí a mládeže Čelákovice

 

Přílohy: Odpoved_ 106_1999_A

 

Poskytnutí informace o veškeré výši platů všech vedoucích pracovníků

 

Dne 7. 2. 2022 obdržel ústřední inspektorát SEI žádost dle zákona 106/1999 Sb., kde žadatel žádal o poskytnutí informace o veškeré výši platů (včetně odměn a benefitů) všech vedoucích pracovníků. Po provedení testu proporcionality mezi právem na informace a právem na ochranu soukromí bylo rozhodnuto o poskytnutí platu ústředního ředitele SEI. V ostatních bodech byla žádost zamítnuta. Plat ústředního ředitele za rok 2021 (celých 12 měsíců) v hrubé výši činil 1 650 455 Kč včetně odměn.

Přílohy: Průvodní_dopis_A-1

 

Poskytnutí kasační stížnosti sp. zn. 3 As 2/2020 proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24. 10. 2019, č. j. 9 Af 40/2016 – 96 a rozhodnutí ze dne 03. 11. 2015, č. j. 051101714/1642/15/51.102/Mi

 
Ústřednímu inspektorátu Státní energetické inspekce byla dne 31. 01. 2022 doručena žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí „kasační stížnosti sp. zn. 3 As 2/2020 proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24. 10. 2019, č. j. 9 Af 40/2016 – 96 a rozhodnutí ze dne 03. 11. 2015, č. j. 051101714/1642/15/51.102/Mi.
 
Ústřední inspektorát v souvislosti s žádosti poskytl přiložené dokumenty.
 
Rozhodnutí čj. 051101714/1642/15/51.102/Mi není konečné, neboť bylo zrušeno rozsudkem Městského soudu v Praze čj. 9 Af 40/2016 – 96 ze dne 24. 10. 2019. Ve věci bude tudíž vydáno nové rozhodnutí, kde budou reflektovány závěry rozsudku Nejvyššího správního soudu čj. 3 As 2/2020 – 37 ze dne 28. 1. 2022.
 
Přílohy:
Kasační stížnost
Rozhodnutí

 


2021

 

Poskytnutí informace o místě výkonu služby

 

Přílohy: Odpověď K_A

 

Poskytnutí protokolu o výsledku kontroly č. 3200901221

 
Územnímu inspektorátu pro Plzeňský a Karlovarský kraj byla dne 19.10. 2021 doručena žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí „protokolu o výsledku kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole Státní energetické inspekce“.
 
Žadatel dále žádal o informace týkající se případných námitek proti protokolu o výsledku výše uvedené kontroly. Posledním dnem lhůty pro podání námitek k požadovanému protokolu byl pátek 29.10. 2021, přičemž do dnešního dne tj. do 03.11.2021 územní inspektorát pro Plzeňský a Karlovarský kraj námitky neobdržel.
 
Přílohy: Protokol o kontrole

 

Poskytnutí informace o počtu zaměstnanců a jejich zařazení v platových třídách

 

Poskytnutí informace z provedené kontroly energetického posudku

 

Poskytnutí informace z provedené kontroly energetického posudku

 

Poskytnutí všech pravomocných rozhodnutí a případných souvisejících podkladů včetně souvisejících soudních rozhodnutí týkajících se společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o

 
Ústřednímu inspektorátu Státní energetické inspekce byla dne 22.07. 2021 doručena žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se poskytnutí „všech pravomocných rozhodnutí a případných souvisejících podkladů (protokolů o kontrole a vyplývajících kontrolních zjištění) včetně souvisejících soudních rozhodnutí týkajících se společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o, konkrétně výroben FVE Čekanice, FVE Chýnov, FVE Bežerovice a FVE Žabčice.“
 
K FVE Žabčice nebyl dohledán žádný záznam o kontrole.
 
Soudní řízení byla vedena u FVE Bežerovice ve věci porušení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o cenách“) pod spisovými značkami NSS 10 As 62/2018, kdy byla věc vrácena k dalšímu řízení a kdy byla věc zamítnuta a spis vrácen. U FVE Čekanice bylo vedeno soudní řízení ve věci porušení zákona o cenách a to pod spisovou značkou NSS 1 As 127/2018. Tato kasační stížnost byla zamítnuta a spis byl vrácen. Soudní řízení bylo také vedeno u FVE Chýnov ve věci porušení zákona o cenách a to pod spisovou značkou NSS 10 As 121/2018. Tato kasační stížnost byla rovněž zamítnuta a spis byl vrácen. Soudní řízení u FVE Čekanice, FVE Chýnov a FVE Bežerovice ve věci kontroly na dodržování zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, nebylo zahájeno.
 
Přílohy:
ČEZ OZ-FVE Bežerovice – rozhodnutí o odvolání
ČEZ OZ-FVE Bežerovice-rozhodnutí
ČEZ OZ-FVE Bežerovice-usnesení_A
ČEZ OZ-FVE Čekanice a Chýnov rozhodnutí
ČEZ OZ-FVE Čekanice rozhodnutí
ČEZ OZ-FVE Chýnov – rozhodnutí o odvolání
ČEZ OZ-FVE Chýnov rozhodnutí
Protokol Bežerovice II
Protokol Bežerovice
Protokol Čekanice
Protokol Chýnov a Čekanice
Protokol Chýnov

 

Poskytnutí všech rozhodnutí, které byly vydány ve správním řízení pod č. j. SEI-37/2020/10.102-7

 
Územnímu inspektorátu pro hlavní město Prahu a Středočeský kraj Státní energetické inspekce byla dne 12.07. 2021 doručena žádost ve smyslu zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, týkající se „všech rozhodnutí (pravomocných i nepravomocných), které byly vydány ve správním řízení vedeném ÚzI pro hl. m. Prahu a Středočeský kraj pod č. j. SEI-37/2020/10.102-7“.
 
Přílohy: Rozhodnutí

 

Poskytnutí informace o průběhu a výsledku kontroly provedené vůči prodávající

 

Přílohy: Odpoved_ zakon106_1999

 

Poskytnutí pravomocných rozhodnutí v případech nadvýroby a porušení zákona

 
Ústřednímu inspektorátu Státní energetické inspekce byla dne 09. 05. 2021 doručena žádost na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se „zaslání konkrétních pravomocných rozhodnutí v případech nadvýroby i dalších případech, kdy bylo SEI zjištěno porušení zákona.“
 
Z § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. vyplývá, že pokud povinný subjekt žádosti byť i jen zčásti nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí žádosti s výjimkou případů, kdy se žádost odloží. Rozhodnutí o částečném odmítnutí z důvodu anonymizace některých údajů je součástí tohoto dokumentu.
Přílohy:

 

Poskytnutí kopie protokolu o výsledku kontroly č. 5200600121

 
Územní inspektorát pro Královéhradecký a Pardubický kraj obdržel dne 11. 05. 2021 žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, týkající se „poskytnutí anonymizovaného protokolu o výsledku kontroly týkající se přezkoumání energetického posudku.“
 
Přílohy:  Protokol o kontrole

 

Poskytnutí informací z provedené kontroly energetického posudku evid. č. 208194.0, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Poskytnutí informací z provedené kontroly energetického posudku evid. č. 215379.0, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Příloha: Informace_podateli_13_A

 

Poskytnutí informací z provedené kontroly energetického posudku evid. č. 242437.0, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Příloha: Informace_podateli_321_A

 

Odpověď na žádost nesplňující podmínky stanovené §14 odst. 2 zákona

 

Příloha: odpoved_0415-MMOTLOVA_A

 

Poskytnutí informace o platu

 


2020

 

Žádost o poskytnutí informací týkajících se právního předpisu a správního řízení

Státní energetická inspekce obdržela dne 4. 12. 2020 žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kde žadatel žádá o zodpovězení dotazů týkajících se právního předpisu, který požaduje Státní energetická inspekce po energetickém specialistovi v systému ENEX a správního řízení, jak často řeší Státní energetická inspekce přestupek fyzické/právnické osoby.

Žadateli byly poskytnuty informace – viz přiložené dokumenty níže.

Příloha: Poskytnute_informace

 

Žádost o poskytnutí informací týkajících se sdělení závěrů a výsledků kontroly energetického posudku

Státní energetická inspekce obdržela dne 14. 12. 2020 žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kde žadatel žádá o sdělení závěrů a výsledků kontroly energetického posudku evidenční číslo 261692.0 ze dne 23. 1. 2020.

Žadateli byly poskytnuty informace – viz přiložené dokumenty níže.

Příloha: Poskytnute_informace

 

Žádost o poskytnutí informací týkajících se závěrů a výsledků kontroly energetického posudku

Státní energetická inspekce obdržela dne 9. října 2020 žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kde žadatel žádá o sdělení závěrů a výsledků kontroly energetického posudku evidenční číslo 250115.0 ze dne 10. 11. 2019.

Žadateli byly poskytnuty informace – viz přiložené dokumenty níže.

Příloha: Poskytnute_informace

 

Žádost o informace k ukončené kontrole energetického specialisty při zpracování energetického posudku

Státní energetická inspekce obdržela dne 5. října 2020 žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kde žadatel žádá o poskytnutí informací týkajících se ukončené kontroly energetického specialisty při zpracování energetického posudku evidenční číslo 218531.0 ze dne 15. května 2019.

Žadateli byly poskytnuty informace – viz přiložené dokumenty níže.

Příloha: Poskytnute_informace

 

Žádost o informace týkající se provedených kontrol v letech 2010 - 2020

Státní energetická inspekce obdržela dne 1. října 2020 žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kde žadatel žádá o poskytnutí informací týkajících se provedených kontrol v letech 2010-2020, jejichž výsledkem bylo zjištění, že provozovatel čerpal podporu na elektřinu vyrobenou i v části výrobny, jež nebyla uvedena do provozu ve smyslu příslušného cenového rozhodnutí ERÚ, včetně poskytnutí anonymizovaných protokolů o kontrole.

Žadateli byly poskytnuty informace – viz přiložené dokumenty níže.

Příloha: Poskytnuté_informace

 

Žádost o informace týkající se zjištění porušení zákona v případech nadvýroby i dalších případech

Státní energetická inspekce obdržela dne 21. září 2020 žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kde žadatel žádá o zaslání konkrétních pravomocných rozhodnutí v případech nadvýroby i dalších případech, kdy bylo SEI zjištěno porušení zákona.

Žadateli byly poskytnuty informace – viz přiložené dokumenty níže.

Příloha: Poskytnuté_informace

 

Žádost o informace týkající se nadměrné výroby solární energie v období 2010 – 2020.

Státní energetická inspekce obdržela dne 13. srpna 2020 žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kde žadatel žádá o poskytnutí informací týkajících se nadměrné výroby solární energie v období 2010 – 2020.

Žadateli byly poskytnuty informace – viz přiložené dokumenty níže.

Příloha: Poskytnuté_informace

 

Žádost o informace týkající se výkonu spisové služby

Státní energetická inspekce obdržela dne 31. července 2020 žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kde žadatel žádá o poskytnutí informací týkajících se výkonu spisové služby ve smyslu § 63 a následujících zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Žadateli byly poskytnuty informace – viz přiložené dokumenty níže.

Příloha: Poskytnute_informace

 

Žádost o informace týkající se nadvýroby a dalších případů, kdy bylo SEI zjištěno porušení zákona

Státní energetická inspekce obdržela dne 03. července 2020 žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kde žadatel žádá o zaslání konkrétních rozhodnutí v případech nadvýroby i dalších případech, kdy bylo SEI zjištěno porušení zákona.

Žadateli byly poskytnuty informace – viz přiložené dokumenty níže.

Příloha: Poskytnute_informace

 

Žádost o informace týkající se počtu kontrol u držitelů licence na výrobu elektřiny zahájených a ukončených v období od 1. 1. 2020

Státní energetická inspekce obdržela dne 29. června 2020 žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kde žadatel žádá o poskytnutí informací týkající se počtu kontrol u držitelů licence na výrobu elektřiny, které byly zahájené a ukončené v období od 1. 1. 2020 Státní energetickou inspekcí.

Žadateli byly poskytnuty informace – viz přiložené dokumenty níže.

Příloha: Poskytnuté informace

Poskytnute_informace_(1)

Poskytnute_informace_(2)

Poskytnute_informace_(3)

Poskytnute_informace_(4)

Poskytnute_informace_(5)

Poskytnute_informace_(6)

Poskytnute_informace_(7)

Poskytnute_informace_(8)

Poskytnute_informace_(9)

Poskytnute_informace_(10)

 

Žádost o informace týkající se prováděné kontroly energetickým specialistou

Státní energetická inspekce obdržela dne 14. května 2020 žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kde žadatel žádá o poskytnutí informací o prováděné kontrole k posouzení postupu energetického specialisty ve zpracování energetického auditu, a to zasláním kopie podané písemné žádosti o posouzení postupu energetického specialisty a zasláním kopie písemného kontrolního zjištění SEI.

Žadateli byly poskytnuty informace – viz přiložený dokument níže.

Příloha: Poskytnuté informace

 

Žádost o informace k poskytnutí anonymizovaných protokolů o výsledcích kontrol u licencí vydaných v letech 2016 - 2020

Státní energetická inspekce obdržela dne 23. března 2020 žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kde žadatel žádá o poskytnutí kopií všech anonymizovaných protokolů o výsledcích kontrol vystavených SEI na základě ust. § 12 zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu, kterými byly ukončeny kontroly fotovoltaických elektráren se závěrem, že vykazovaný objem vyrobené elektřiny překračuje teoreticky dosažitelné hodnoty s ohledem na licencovaný výkon fotovoltaické elektrárny uvedený v licenci nebo v systému OTE, a které byly vydány v letech 2016 – 2020.

Žadateli byly poskytnuty informace – viz přiložený dokument níže.

Příloha: Poskytnuté informace

Poskytnuté_informace_(1)

Poskytnuté_informace_(2)

Poskytnuté_informace_(3)

Poskytnuté_informace_(4)

Poskytnuté_informace_(5)

Poskytnuté_informace_(6)

Poskytnuté_informace_(7)

Poskytnuté_informace_(8)

Poskytnuté_informace_(9)

Poskytnuté_informace_(10)

 

Žádost o informace týkající se výsledku podnětu ke kontrole PENB Chroboly

Státní energetická inspekce obdržela dne 28. února 2020 žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kde žadatel žádá o zaslání informací týkající se výsledku vyřízení podnětu ke kontrole PENB v obci Chroboly.

Žadateli byly poskytnuty informace – viz přiložený dokument níže.

Příloha: Poskytnuté informace

 

Žádost o informace ke kontrole energetického posudku k BD v Ústí nad Labem

 

Státní energetická inspekce obdržela dne 16. června 2020 žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kde žadatel žádá o poskytnutí informací o výsledku šetření ukončené kontroly, zahájené na žadatelův podnět ve věci energetického posudku pro objekt bytového domu v Ústí nad Labem – Severní Terasa.

Žadateli byly poskytnuty informace – viz přiložený dokument níže.

Poskytnuté informace_anonym.

 

Žádost o informace týkajících se kontrol FVE

 

Státní energetická inspekce obdržela dne 12. června 2020 žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kde se žadatel ptá:

1) „Kolik kontrol výroben elektřiny, a to konkrétně fotovoltaických elektráren, bioplynových stanic a větrných elektráren, bylo ze strany Státní energetické inspekce (dále jen “SEI“) zahájeno v roce 2019?

2) „Kolik kontrol výroben elektřiny, a to fotovoltaických elektráren, bioplynových stanic a větrných elektráren, bylo ze strany SEI zahájeno v roce 2020?

3) „V kolika případech z těchto kontrol zahájených SEI v letech 2019 a 2020 byly zjištěny nedostatky, které vedly k zahájení řízení o přestupku?

4) „V jaké výši dohromady byly uloženy pokuty za přestupky zahájené v návaznosti na kontroly z let 2019 a 2020?

Žadateli byly poskytnuty následující informace:

 • V roce 2019 bylo ze strany SEI zahájeno 262 kontrol fotovoltaických elektráren.
 • V roce 2019 bylo ze strany SEI zahájeno 0 kontrol větrných elektráren a bioplynových stanic.
 • V roce 2020 bylo ze strany SEI zahájeno 75 kontrol fotovoltaických elektráren.
 • V roce 2019 bylo ze strany SEI zahájeno 0 kontrol větrných elektráren a bioplynových stanic.
 • V letech 2019 – 2020 bylo ze strany SEI zjištěno 14 nedostatků, které vedly k zahájení řízení o přestupku.
 • V letech 2019 – 2020 byly ze strany SEI uloženy pokuty za nedostatky podle bodu 3 v celkové výši 249.141,03 Kč.

 

Žádost o zaslání rozhodnutí

 

Státní energetická inspekce obdržela dne 12. června 2020 žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kde žadatel požaduje:

– zaslání kopie rozhodnutí Státní energetické inspekce ze dne 24. března 2016, kterým byla Státní energetickou inspekcí uložena pokuta za přestupek společnosti SE – SOLAR a.s., se sídlem Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno, IČO: 283 16771, spočívající v neoprávněné výrobě a neoprávněném uplatňování nároku na podporu za vyrobenou elektřinu, která byla vyrobena elektrárnou provozovanou v rozporu s udělenou licencí;

– zaslání kopie rozhodnutí Státní energetické inspekce ze dne 19. července 2016, kterým bylo rozhodnuto o rozkladu společnosti SE – SOLAR a.s. proti výše uvedenému rozhodnutí Státní energetickou inspekce;

− zaslání informace, zda byla proti výše uvedeným rozhodnutím Státní energetické inspekce podána správní žaloba, případně o sdělení spisové značky řízení před správním soudem; zda byla podána správní žaloba. V tom případě žadatel žádá také o sdělení spisové značky řízení před správním soudem;

− zaslání kopie všech dalších rozhodnutí Státní energetické inspekce, která o věci rozhodovala v prvním stupni, kterými byla Státní energetickou inspekcí uložena pokuta za přestupek spočívající v neoprávněné výrobě a neoprávněném uplatňování nároku na podporu za vyrobenou elektřinu, která byla vyrobena solární elektrárnou, které instalovaný výkon byl vyšší, než jaký byl uveden v licenci na výrobu elektřiny jejího provozovatele, a to konkrétně jen u výroben uvedených do provozu nejpozději do 31. 12. 2009.“

Žadateli bylo odpovězeno:

Požadované informace bychom Vám rádi poskytli, nicméně s ohledem na kasační stížnost podanou SEI jako stěžovatelem ze dne 31. ledna 2019, kdy byl správní spis č. 062100315 postoupen dne 14. února 2019 Nejvyššímu správnímu soudu, Moravské náměstí 6, 657 40 Brno, Vám je bohužel momentálně poskytnout nemůžeme. Řízení o kasační stížnosti je vedeno pod spisovou značkou 3 As 39/2019.

 

Žádost o informace ke kontrole energetického posudku k BD Domažlice

 

Státní energetická inspekce obdržela dne 25. května 2020 žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kde žadatel žádá o poskytnutí výsledku kontroly ve věci energetického posudku, která byla zahájena dne 22. listopadu 2019 a ukončena 4. května 2020. Žadatel žádá o sdělení důvodů správnosti popř. nesprávnosti energetického posudku.

Žadateli byly poskytnuty informace – viz přiložený dokument níže.

Odpověď_anonym.

 


2019

 

Žádost o informace týkající celé zprávy z kontroly

 

Státní energetická inspekce obdržela dne 14. listopadu 2019 žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kde žadatel žádá o zaslání celé zprávy z kontroly Společenství vlastníků jednotek pro budovu Korunní 810, jež byla zahájena 9. září 2019.

Žadateli byla dle § 14 odst. 5 písm. d) v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) a b) zaslána odpověď spolu s anonymizovaným protokolem z kontroly a rozhodnutím o částečném odmítnutí.

Odpověď: Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro hlavní město Prahu a Středočeský kraj (dále jen ÚzI pro hl. m. Prahu a Středočeský kraj) obdržel dne 14.11.2019 Vaši žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V žádosti žádáte o poskytnutí celé zprávy – Protokolu o výsledku kontroly Společenství vlastníků jednotek pro budovu Korunní 810 zahájené dne 09.09.2019 a ukončené dne 29.10.2019, týkající se dodržování ustanovení § 7 odst.4 písm. a) a g) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.

ÚzI pro hl. m. Prahu a Středočeský kraj Vám v souvislosti s žádostí na základě zákona č. 106/1999 Sb. poskytuje kopii výše uvedeného Protokolu v anonymizované podobě jako přílohu tohoto dokumentu. Z § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. vyplývá, že pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.

Součástí odpovědi je i Rozhodnutí o částečném odmítnutí.

Rozhodnutí-částečné
Protokol o kontrole SVJ Korunní

 

Doprovodná informace k žádosti o informace týkající kontrol FVE

 

Státní energetická inspekce obdržela dne 1. října 2019 žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kde žadatel žádá kopie protokolů o kontrole FVE v těchto konkrétních případech: D. Skipalová IČ: 76672107, SIKK 01 s.r.o. IČ: 45019231, F. Jašek IČ: 11476834, P. Nastoupil, IČ: 12078336, T. Večerek IČ: 66172926.

Žadateli byla dle § 14 odst. 5 písm. d) v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) b) zákona poskytnuta písemná odpověď spolu s anonymizovanými kopiemi protokolů kontroly ve formátu .PDF.

 

Žádost o informace týkající se závazného stanoviska

 

Státní energetická inspekce obdržela dne 12. září 2019 žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kde žadatel žádá o zaslání kopie závazného stanoviska, které si od SEI vyžádala společnost IMOBA, jež by mělo pocházet z roku 2008 (případě 2007, 2009). Dále žadatel žádá i o veškeré materiály, které společnost IMOB v souvislosti se žádostí SEI poskytla.

Žadateli byla dle § 14 odst. 5 písm. d) v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) zaslána tato odpověď: ÚzI pro hl. m. Prahu a Středočeský kraj již nemá kopie závazných stanovisek z let 2008 či 2007 a s tím související materiály, tedy ani od společnosti IMOBA. SEI má dle služebního předpisu (interních směrnic) nastavenou archivační dobu (skartační lhůty) pro tyto dokumenty 10 let. Pokud jde o rok 2009, tak v tomto roce nebyla dohledána žádná podaná žádost o závazné stanovisko od společnosti IMOBA na ÚzI pro hl. m. Prahu a Středočeský kraj.

 

Doprovodná informace k žádosti o informace týkající se výsledků kontrol

 

Státní energetická inspekce obdržela dne 22. srpna 2019 žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kde žadatel žádá výsledky kontrol v případech nadvýroby i dalších případech, kdy bylo zjištěno porušení zákona.

Žadateli byla dle § 14 odst. 5 písm. d) v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) zákona poskytnuta písemná odpověď v podobě excelovského souboru, jež obsahuje seznamem kontrol, které SEI provedla v letech 2017-2018. Tabulka obsahuje název výrobce, název zdroje, IČ, zdali došlo k porušení či ne a kontrolní zjištění.

 

Žádost o informace ke kontrole energetického posudku

 

Státní energetická inspekce obdržela dne 16. srpna 2019 žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kde žadatel žádá o zaslání výsledku kontroly energetického posudku evidenční číslo 156917.0 ze dne 31. května 2018.

Žadateli byla dle § 14 odst. 5 písm. d) v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) zaslána tato odpověď: poskytujeme výstupy z kontrolního zjištění, kde předmětem kontroly bylo dodržování povinností energetického specialisty při zpracovávání energetického posudku daných zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.

Energetický posudek evid. č. 156917.0 „Změna zdroje tepla Hamerská 328, 329“ bytového domu na adrese Hamerská č.p. 328 a 329, 435 42 Litvínov ze dne 31. 5. 2018 (dále také „Posudek“)

Předmětem Posudku je změna zdroje pro zásobování teplem a přípravu teplé vody spočívající v instalaci tepelných čerpadel vzduch/voda o celkovém výkonu 62,92 kW (4 x TČ Stiebel Eltron WPL 23 E) a umístěním fotovoltaických panelů na střeše jako náhrada za dosud využívané zásobování z CZT u bytového domu v centru panelové zástavby lokality Janov s osmi nadzemními a jedním podzemním podlažím. Objekt byl v minulosti zateplen a doplněn valbovou střechou. Dům je napojen na centrální zásobování teplem, teplo pro vytápění a přípravu teplé vody zajišťuje předávací stanice dodavatele tepla umístěná v objektu.

V Posudku je uvedeno: „Důvodem zpracování posudku je prokázání, že využití tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie, který není stacionárním zdrojem, není pro povinnou osobu ekonomicky přijatelné. Tuto povinnost stanovuje § 16 odst. Zákona č.201/2012 Sb. o ochraně ovzduší“.

Vzhledem ke znění § 16 odst. 7 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění v době vypracování Posudku (dále jen zákon č. 201/2012 Sb.):

„Právnická a fyzická osoba je povinna, je-li to technicky možné, u nových staveb nebo při změnách stávajících staveb využít pro vytápění teplo ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje, který není stacionárním zdrojem. To neplatí, pokud energetický posudek prokáže, že využití tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie, který není stacionárním zdrojem, není pro povinnou osobu ekonomicky přijatelné.“

a definice podle § 2 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb.:

„Pro účely tohoto zákona se rozumí stacionárním zdrojem ucelená technicky dále nedělitelná stacionární technická jednotka nebo činnost, které znečišťují nebo by mohly znečišťovat, nejde-li o stacionární technickou jednotku používanou pouze k výzkumu, vývoji nebo zkoušení nových výrobků a procesů“, navrhovaný zdroj (tepelná čerpadla a fotovoltaické panely, které neznečišťují) není stacionárním zdrojem ve smyslu zákona č. 201/2012 Sb., tudíž uvedený důvod postrádá smysl – prokázání, že využití tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií (stávající stav) nebo zdroje energie, který není stacionárním zdrojem (navrhovaný stav), není pro povinnou osobu ekonomicky přijatelné.

Předmětem kontroly nebylo plnění ustanovení zákona č. 201/2012 Sb., ale zpracování Posudku a s tím související povinnosti energetického specialisty podle zákona č. 406/2000 Sb.

V Posudku je uvedeno, že byl zpracován dle § 9a odst. 2 písm. a) zákona č. 406/2000 Sb., tzn. na základě vlastního rozhodnutí stavebníka, společenství vlastníků jednotek nebo vlastníka budovy nebo energetického hospodářství pro posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie při výstavbě nových budov nebo při větší změně dokončené budovy se zdrojem energie s instalovaným výkonem nižším než 200 kW.

Z předaných podkladů (Objednávka 18VO0018) vyplývá, že zadavatel Posudku blíže nespecifikoval podle kterého odstavce a písmene § 9a zákona č. 406/2000 Sb. má být Posudek zpracován. V daném případě zpracovatel uvedl zpracování Posudku podle § 9a odst. 2 písm. a) zákona č. 406/2000 Sb., ačkoli se nejedná o výstavbu nové budovy nebo větší změnu dokončené budovy. Podle § 2 odst. 1 písm. s) zákona č. 406/2000 Sb. se větší změnou dokončené budovy rozumí změna budovy na více než 25 % celkové plochy obálky budovy. Vzhledem k předmětu Posudku by měl být Posudek zpracován podle § 9a odst. 2 písm. c) zákona č. 406/2000 Sb., tzn. na základě vlastního rozhodnutí stavebníka, společenství vlastníků jednotek nebo vlastníka budovy nebo energetického hospodářství pro podklad v oblasti zvyšování účinnosti energie, snižování emisí za spalovacích zdrojů znečištění nebo využití obnovitelných nebo druhotných zdrojů nebo kombinované výroby elektřiny a tepla. Kontrola zpracování Posudku dále probíhala podle účelu v Posudku uvedeném.

Posudek obsahuje zjištění energetického specialisty oprávněného zpracovávat energetický posudek podle § 6 písm. d) vyhlášky č. 480/2012 Sb. s dále uvedenými nedostatky:

Kapitola 4 Posudku „Popis stávajícího stavu…“, včetně jednotlivých bodů: a) 1., 2., 3., b), c) je zpracována podle § 4 odst. 3 písm. a), b), c) vyhlášky č. 480/2012 Sb., který však stanovuje způsob zpracování energetického auditu, nikoli energetického posudku. V bodě a) 3. této kapitoly je uveden Situační plán objektu „Situace MŠ“, který se nevztahuje k předmětu Posudku.

Kapitola 5 Posudku „Vyhodnocení stávajícího stavu…“, včetně jednotlivých bodů: a) 1., 2., 3., b), c), d) a tabulek na str. 8 a 13 je zpracována podle § 4 odst. 4 písm. a), b), c), d) a přílohy č. 4 vyhlášky č. 480/2012 Sb., který však stanovuje způsob zpracování energetického auditu, nikoli energetického posudku.

Kapitola 6 Posudku obsahuje informaci, že ve výměníkové stanici bude demontována technologie stávající výměníkové stanice (podle textu na str. 20 je v majetku TPH Litvínov). Dále v této kapitole je nepravdivě uvedeno: „Zařízení CZT nebude stavbou dotčeno“.

Posouzení technické proveditelnosti alternativních systémů dodávek

Posudek neobsahuje posouzení technické proveditelnosti alternativních systému dodávek energie dle § 7 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 480/2012 Sb., je uvedeno pouze v Evidenčním listu – na str. 18 a 19 Posudku.

Hodnocení ekonomické proveditelnosti

Posudek neobsahuje hodnocení ekonomické proveditelnosti podle § 7 odst. 3 písm. b) vyhlášky č. 480/2012 Sb., které se provádí způsobem, který je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce. Posudek neobsahuje tabulku s výsledky ekonomického vyhodnocení podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 480/2012 Sb.

Podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 480/2012 Sb. je hlavním rozhodovacím kritériem pro výběr optimální varianty čistá současná hodnota (NPV) a doplňujícími kritérii pro informaci zadavateli je kritérium vnitřní výnosové procento (IRR) a kritérium reálná doba návratnosti (Tsd).

V posudku jsou uvedeny hodnoty hodnotících kritérií:

Čistá současná hodnota: – 180,47 tis. Kč. NPV

Vnitřní výnosové procento: 3,42 % IRR

Doba splacení (prostá): 15 let Ts

Doba splacení (diskontovaná): > Tž Tsd

Z předaných podkladů dále vyplývá, že při vyhodnocení nebyly brány v úvahu žádné provozní náklady při provozování TČ a FVE (opravy, údržba, obsluha, servis, revize,…), jejich zohlednění by vedlo k dalšímu snížení již záporné hodnoty NPV a zvýšení Tsd.

Uvedené skutečnosti, především záporná hodnota čisté současné hodnoty a doba návratnosti vyšší než doba životnosti vypovídá o ekonomicky nepřijatelném navrhovaném projektu.

Hodnocení ekologické proveditelnosti:

Kapitola 8 Posudku „Ekologické hodnocení“ obsahuje porovnání emisí CO2 stávajícího a navrhovaného stavu.

Posudek neobsahuje hodnocení ekologické proveditelnosti podle § 7 odst. 3 písm. c) vyhlášky č. 480/2012 Sb. a přílohy č. 6 Části I k vyhlášce č. 480/2012 Sb., kdy pro potřeby vypracování energetického posudku podle § 9a odst. 2 písm. a) zákona č. 406/2000 Sb. se posouzení ekologické proveditelnosti provádí způsobem stanoveným podle jiného právního předpisu upravujícího energetickou náročnost budov. Příslušným právním předpisem je vyhláška č. 78/2013 Sb., která v § 7 odst. 3 stanoví, že ekologickou proveditelností se rozumí instalace nebo připojení alternativního systému dodávky energie bez zvýšení množství neobnovitelné primární energie oproti stávajícímu nebo navrhovanému stavu.

Doporučení energetického specialisty

Doporučení je uvedeno v Evidenčním listě a není provedeno podle § 7 odst. 4 vyhlášky č. 480/2012 Sb., podle kterého doporučení vyplývá ze zjištění provedených energetickým specialistou, a to především tím, že zjištění při Ekonomickém hodnocení (záporná hodnota NPV a Tsd > Tž) vypovídá o ekonomicky nepřijatelném projektu oproti stávajícímu stavu a je v přímém rozporu s uvedeným Doporučením:

Na základě provedeného posouzení a vyhodnocení technických, ekonomických a ekologických parametrů dodávek tepelné energie je pro vlastníka objektu ekonomicky nejvhodnější instalace vlastního zdroje tepla ve formě kotelny s tepelnými čerpadly a fotovoltaickou elektrárnou na střeše domu. Tato řešení má vyšší IN i, ale nižší provozní náklady, rovněž její ekologické hodnocení, zejména snížení emisí CO2, je nejlepší.

Dále v „Závěrečném výroku o naplnění účelu EP“ uvedeném na str. 3 Posudku se nepravdivě uvádí: „Toto řešení má nejnižší IN i provozní náklady, rovněž její ekologické hodnocení, zejména snížení emisí CO2, je nejnižší“, přičemž je zřejmé, že stávající stav nevyžaduje žádné investiční náklady.

Závěr z protokolu:

Pan M.P. jako podnikající fyzická osoba a energetický specialista s oprávněním Ministerstva průmyslu a obchodu, zpracoval kontrolovaný energetický posudek evid. č. 156917.0 ze dne 31. 5. 2018 v rozporu s § 9a odst. 3 písm. b) zákona č. 406/2000 Sb. v návaznosti na povinnosti dle § 10 odst. 6 písm. i) zákona č. 406/2000 Sb., tj. energetický posudek musí být zpracován objektivně, pravdivě a úplně a postupem podle vyhlášky č. 480/2012 Sb. tím, že:

– nezpracoval hodnocení ekonomické proveditelnosti podle § 7 odst. 3 písm. b) vyhlášky č. 480/2012 Sb., které se provádí způsobem, který je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce.

– nezpracoval hodnocení ekologické proveditelnosti podle § 7 odst. 3 písm. c) vyhlášky č. 480/2012 Sb., které se provádí způsobem, který je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce, která stanoví, že pro potřeby vypracování energetického posudku podle § 9a odst. 2 písm. a) zákona č. 406/2000 Sb. se posouzení ekologické proveditelnosti provádí způsobem stanoveným podle jiného právního předpisu upravujícího energetickou náročnost budov. Příslušným právním předpisem je vyhláška č. 78/2013 Sb., která v § 7 odst. 3 stanoví, že ekologickou proveditelností se rozumí instalace nebo připojení alternativního systému dodávky energie bez zvýšení množství neobnovitelné primární energie oproti stávajícímu nebo navrhovanému stavu.

– neprovedl doporučení energetického specialisty podle § 7 odst. 4 vyhlášky č. 480/2012 Sb., podle kterého doporučení vyplývá ze zjištění provedených energetickým specialistou, tím, že při zjištění ekonomicky nepřijatelné varianty oproti stávajícímu stavu tuto uvádí v doporučení jako ekonomicky nejvýhodnější.

– v Posudku uvedl nepravdivé údaje: Situační plán objektu (neodpovídá skutečnosti), tvrzení „Zařízení CZT nebude stavbou dotčeno“.

Doplňující informace:

Námitky proti protokolu podané kontrolovanou osobou byly zamítnuty.

Na základě kontrolního zjištění bude s kontrolovanou osobou zahájeno správní řízení.

 

 

Žádost o informace zaslání konkrétních rozhodnutí v případech nadvýroby

 

Státní energetická inspekce obdržela dne 1. srpna 2019 žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kde žadatel žádá o zaslání konkrétních rozhodnutí v případech nadvýroby i dalších případech, kdy bylo SEI zjištěno porušení zákona.

Žadateli byla dle § 14 odst. 5 písm. d) v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) zaslána tato odpověď: SEI poskytuje informace a to takové, že v návaznosti na Váš dopis ze dne 4.2.2019 č.j. 2019/O/125 dosud nebyla vydaná žádná rozhodnutí, tudíž nelze poskytnout konkrétní případy rozhodnutí, jelikož požadované informace neexistují.

 

Žádost o informace veškeré komunikace mezi SEI, OTE a ERÚ

 

Státní energetická inspekce obdržela dne 31. července 2019 žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kde žadatel žádá kopie veškeré písemné či elektronické komunikace mezi SEI a OTE a mezi SEI a ERÚ za dobu od 16.6.2014 do současnosti týkající se žadatele nebo společnosti BS Park I. bez ohledu na to, zda se tato komunikace vztahuje ke správnímu řízení či nikoli a to včetně veškeré dokumentace, kterou SEI v této době na základě této komunikace zaslala OTE či ERÚ či obdržela od OTE či ERÚ.

Žadateli byla dle § 14 odst. 5 písm. d) v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) b) poskytnuta odpověď a to v podobě třech anonymizovaných kopií dokumentů z písemné komunikace mezi SEI, OE a ERÚ.

Podnět k přezkumu licence

Sdělení k podnětu na přezkum

Podnet ke spornemu rizeni

 

 

Žádost o informace - metodiku ČVUT

 

Státní energetická inspekce obdržela dne 22. července 2019 žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kde žadatel žádá zaslání plného znění metodiky ČVUT 2019-004-M a to veřejné a neveřejné části v nejaktuálnějším znění.

Žádost byla odmítnuta a to v celém znění dle § 11 odst. 2 písk. c) zákona.

Rozhodnutí o odmítnutí_PM

 

 

Žádost o informace k výsledku kontroly PENB v obci Černouček

 

Státní energetická inspekce obdržela dne 23. července 2019 žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kde žadatel žádá výsledek kontroly PENB na budovu v obci Černouček, jež byl zpracován energetickým specialistou Ing. arch. K. B.

Žadateli byla dle § 14 odst. 5 písm. d) v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) b) poskytnuta následující odpověď spolu s § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999. Sb. o částečném odmínutí žádosti.

 1. sdělení, zda energetický specialista postupoval při zpracovávání v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. a s dalšími právními předpisy

Ad1. Energetický specialista Ing. arch. K. B. nezpracoval PENB v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění, ani v souladu s prováděcím právním předpisem, kterým je vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů.

 1. sdělení, zda se energetický specialista při vypracování energetického posudku dopustil přestupku nebo trestného činu dle zákona č. 406/2000 Sb. a zákona č. 40/2009 Sb. trestního zákoníku

Ad 2. Při zpracování PENB došlo k přestupku dle ustanovení § 12a odst. 1 písm. m) bod 2. zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění

 1. poskytnutí kopií rozhodnutí nebo jiných opatření vydaných SEI, jimiž byla kontrola ukončena a s jakým výsledkem

AD 3. ÚzI pro hl. m. Prahu a Středočeský kraj Vám v souvislosti s žádostí na základě zákona č. 106/1999 Sb. poskytuje kopii výše uvedeného Protokolu v anonymizované podobě jako přílohu tohoto dokumentu.

Z § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. vyplývá, že pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.

Součástí odpovědi je i Rozhodnutí o částečném odmítnutí.

Protokol

Rozhodnutí

 

 

Žádost o informace k výsledku kontroly SEI-4728/2018/10.101-3

 

Státní energetická inspekce obdržela dne 11. července 2019 žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o výsledek kontroly SEI-4728/2018/10.101-3.

Žadateli byla dle § 14 odst. 5 písm. d) v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) poskytnuta následující odpověď.

ÚzI pro hl. m. Prahu a Středočeský kraj Vám v souvislosti s žádostí na základě zákona č. 106/1999 Sb. poskytuje níže uvedený výsledek kontroly: při provedené kontrole společnosti Rukona spol. s r.o. bylo zjitěno porušení ustanovení § 8a odst. 2 písm. a) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.

 

Žádost o informace o výsledku kontroly týkající se energetického posudku

 

Státní energetická inspekce obdržela dne 5. července 2019 žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kde žadatel žádá poskytnutí kopie protokolu o výsledku kontroly dodržování povinností energetického specialisty J.S. při zpracování energetického posudku SVJ Holoubkov ze dne 25.2.2018.

Žadateli byla dle § 14 odst. 5 písm. d) v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) b) zákona poskytnuta následující odpověď:

ÚzI pro hl. m. Prahu a Středočeský kraj Vám v souvislosti s žádostí na základě zákona č. 106/1999 Sb. poskytuje kopii výše uvedeného Protokolu v anonymizované podobě jako přílohu tohoto dokumentu. Z § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. vyplývá, že pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.

Součástí odpovědi je i Rozhodnutí o částečném odmítnutí.

Protokol

Rozhodnutí

 

 

Žádost o informace, zda-li byl vyhotoven PENB k průmyslovému objektu v Praze

 

Státní energetická inspekce obdržela dne 25. června 2019 žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kde žadatel žádá informaci, zda-li byl vyhotoven průkaz energetické náročnosti budovy k průmyslovému objektu č.p. 2175, Praha 8.

Žadateli bylo podle § 15 odst. 1 zákona ve spojení s § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., rozhodnuto o odmítnutí informace a zasláno Rozhodnutí.

Rozhodnutí

 

Žádost o informace týkající výsledku kontroly PENB RD Klobouky u Brna

 

Státní energetická inspekce obdržela dne 24. června 2019 žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kde žadatel žádá o výsledek kontroly průkazů energetické náročnosti budovy pro rodinný dům nacházející se v Kloboukách u Brna, které byly zpracovány energetickými specialisty M. H. a L. M.

Žadateli byla dle § 14 odst. 5 písm. d) v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) zákona poskytnuta následující odpověď:

U výše uvedených energetických specialistů byly zahájeny kontroly dodržování ust. § 7a odst. (4) písm. d), v návaznosti na ust. § 7a odst. (6) a dodržování ust. § 10 odst. (6) písm. c) zákona
č. 406/2000 Sb., o hospodaření, ve znění pozdějších předpisů. Z uvedených ustanovení vyplývá:

 • 7a odst. (4) písm. d) zákona č. 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů

„Průkaz platí 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován, anebo do provedení změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody v této budově a musí

………

 1. d) být zpracován objektivně, pravdivě a úplně,

…….“

 • 7a odst. (6) zákona č. 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Vzor a obsah průkazu, způsob jeho zpracování a umístění průkazu v budově stanoví prováděcí právní předpis.“

Prováděcím právním předpisem zákona č. 406/2000 Sb. je vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění platném s nabytím účinnosti dnem 1. dubna 2013, která v ust. § 9 upravuje požadavky na úplnost průkazu.

Při kontrolách byly zjištěny následující skutečnosti.

Energetický specialista M.H.- PENB na předmětnou budovu byl zpracován dne 21.07.2015 a to pro účely prodeje RD. Při kontrole způsobu zpracování PENB byly kontrolujícími zjištěny nedostatky, jako např., ES použil pro hodnocení rodinného domu, ve kterém se nachází nevytápěný suterén, vytápěné 1. a 2. NP a nevytápěný půdní prostor, pouze jednozónový model, který není pro daný objekt modelem dostačujícím, chybně stanovil geometrickou charakteristiku budovy, nestanovil redukční činitel konstrukce stropu nad suterénem v souladu s příslušnou ČSN, do výpočtu nezahrnul konstrukci vchodových dveří, chybně stanovil požadavek na součinitel prostupu tepla u výplní otvorů, u výplní okenních otvorů nezohlednil podíl rámů k průsvitné části pomocí činitele rámu, v modelu původního stavu nezohlednil původní okna, neuvažoval s tepelnými vazbami mezi konstrukcemi. Dále ES zadal do výpočtu chybnou účinnost zdroje tepla pro vytápění, nevykazoval energii potřebnou pro provoz technických systémů u vytápění, jako nedílné součásti teplovodního systému, ve výpočtovém programu neuvedl objem zásobníku ani jeho měrnou tepelnou ztrátu, stejně jako délku rozvodů a měrnou tepelnou ztrátu rozvodů teplé vody.

Zjištěné nedostatky u předmětného průkazu byly v takovém rozsahu, že měly ve svém důsledku negativní vliv na objektivitu, pravdivost a úplnost zpracování PENB, předložený průkaz tak byl zpracován v rozporu s ust. § 7a odst. 4 písm. d) zákona č. 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tím kontrolovaná osoba, energetický specialista M.D toto ust. porušila.

 

Energetický specialista L.M.– PENB byl zpracován dne 08.07.2017 pro potřeby dotačního programu NZÚ. Při kontrole způsobu zpracování PENB byly kontrolujícími zjištěny nedostatky, jako např., ve výpočtu součinitelů prostupu tepla jednotlivých konstrukcí ES nezohlednil vliv tepelných mostů, ve výpočtovém modelu chybně modeloval geometrii nevytápěného suterénu a schodiště. Dále ES pro určení součinitele prostupu tepla výplní otvorů použil v době výpočtu neplatnou ČSN. Při kontrole byl rovněž zjištěn formální nedostatek, nemající vliv na energetickou bilanci budovy, resp. na objektivitu, pravdivost a úplnost PENB, a sice: skladba konstrukcí byla do výpočtového programu zadána ve dvou případech od exteriéru k interiéru (skladba konstrukcí se zadává od interiéru).

Zjištěné nedostatky u předmětného průkazu byly v takovém rozsahu, že měly ve svém důsledku negativní vliv na objektivitu, pravdivost a úplnost zpracování předmětného PENB. Průkaz tak byl zpracován v rozporu s ustanovením § 7a odst. 4 písm. d) zákona č. 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, čímž kontrolovaná osoba, energetický specialista L.M. toto ust. porušila.

 

 

Žádost o informaci týkající se postupu SEI.

 

Státní energetická inspekce obdržela dne 10. června 2019 žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kde žadatel žádá o informace, jak postupuje SEI v případě, když zjistí nesoulad údajů uváděných v žádosti o PENB s reálným stavem.

Žadateli byla dle § 14 odst. 5 písm. d) v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) zákona poskytnuta tato odpověď: Dle § 7 odst. 1 písm. (a) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (dále jen „zákon č. 406/2000 Sb.“) stavebník dokládá průkazem energetické náročnosti (dále jen „průkaz“) plnění požadavků na energetickou náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu v případě výstavby nové budovy při podání žádosti o stavební povolení. Prováděcím právním předpisem je vyhláška č. 78/2000 Sb., kde je v § 3 odst. 2 zákona č. 406/2000 Sb. stanoveno, že hodnoty ukazatelů energetické náročnosti hodnocené a referenční budovy se stanovují výpočtem na základě dokumentace. Energetický specialista (osoba oprávněná) tedy průkaz nové budovy zpracovává podle projektové dokumentace stavby. V případě dokončených budov pak musí být vstupní údaje pro výpočet v souladu se současným stavem.

Soulad vyhotoveného průkazu energetické náročnosti budovy se současným stavem budovy je předmětem kontroly SEI jen v případech, kdy byl průkaz zpracováván po dokončení budovy. SEI provádí kontroly dle plánu činností i na podněty třetích osob.
Soulad dokončované stavby s projektovou dokumentací stavby hodnotí v rámci kolaudačního řízení stavební úřad.

 

Doprovodná informace k žádosti o informace týkající se subjektu J.K.

 

Státní energetická inspekce obdržela dne 7. června 2019 žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kde žadatel žádá o výsledek kontroly u subjektu J.K., která se týkala zejména dodržování § 4 odst. 5 písm. d) zákona č. 165/2012 SB. o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů.

Žadateli byla dle § 14 odst. 5 písm. d) v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) zákona poskytnuta písemná odpověď s výsledkem kontroly a to v elektornické podobě. Podstatou sdělení je závěr kontroly, kde bylo konstatováno porušení zákona z důvodu umístění panelů na střešní konstrukci budovy, která není evidována v katastru nemovistostí. Tím nesplňovala podmínky pro poskytnutí podpory výroby elektřiny z podporovaných zdrojů ve smyslu ustanovení § 4 odst. 5 písm. d) zákona č. 165/2012 Sb.

 

Žádost o informace týkající výsledku kontroly stavebníka v katastrálním území Bašť

 

Státní energetická inspekce obdržela dne 5. června 2019 žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kde žadatel žádá o výsledek kontroly, které ÚzI pro hl. m. Prahu a Středočeský kraj provedl na základě jeho podnětu u stavebníka při výstavbě rodinného domu v katastrálním území Bašť, podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.

Žadateli byla dle § 14 odst. 5 písm. d) v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) zákona poskytnuta následující odpověď:

Při kontrole stavebníků bylo zjištěno porušení ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění.

Kontrolovaná osoba/stavebníci doložili při podání žádosti o ohlášení stavby průkaz energetické náročnosti budovy (dále jen PENB), ale v těchto PENB nebylo doloženo splnění požadavků na energetickou náročnost budovy podle platného prováděcího právního předpisu v den podání žádosti „Ohlášení stavby“ a nebylo v nich zahrnuto posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti místního systému dodávky energie využívajícího energii z alternativních systémů dodávek energie a tím došlo k porušení předmětných ustanovení § 7 odst. (1) písm. a) a d) zákona č. 406/2000 Sb.

Pokud jde o rodinný dům v katastrálním území Bašť, došlo k porušení ustanovení § 7 odst. (1) písm. a) a d) zákona č. 406/2000 Sb. u stavebníka REALMA s.r.o.

 

Žádost o informace týkající se výsledku šetření SVJ ve Frýdku - Místku

 

Státní energetická inspekce obdržela dne 22. května 2019 žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kde žadatel žádá poskytnutí zápisu z místního šetření, které obdrželo SVJve Frýdku – Místku.

Žadateli byla dle § 14 odst. 5 písm. d) v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) b) zákona poskytnuta odpověď a to poskytnutím anonymizované kopie protokolu z místního šetření ze dne 22.01.2019

Protokol _anon

 

Doprovodná informace k žádost o informaci týkající se výsledku kontroly na PENB v Kolíně.

 

Státní energetická inspekce obdržela dne 6. května 2019 žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kde žadatel žádá informace – konkrétní výsledky uvedené kontroly, o poskytnutí závěrů dané kontroly a specifikaci nedostatků. Dále žadatel žádá informaci, jak dále postupovat, když majiteli jednotky při podpisu kupní smlouvy nebyl předán PENB.

Žadateli byla dle § 14 odst. 5 písm. d) v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) zákona poskytnuta odpověď v písemné formě, jež obsahuje konkrétní a detailní zjištění z kontrolního protokolu popisující jednotlivé části PENB a jejich soulad či nesoulad se zákonem, dále závěr kontrolního zjištění. Na dotaz týkající se postupu v případě neobdržení PENB při podpisu kupní smlouvy byla žadateli poskytnuta informace v podobě citace § 7a zákona č. 406/2000 Sb.

 

 

Žádost o informace týkající se výsledku kontroly na uvádění energetické třídy u tepelných čerpadel

 

Státní energetická inspekce obdržela dne 8. dubna 2019 žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kde žadatel žádá informace o výsledku šetření jeho podnětu o údajně nesprávném uvádění třídy sezónní energetické účinnosti vytápění tepelných čerpadel AC-Heating, prováděných společností KUFI INT, s.r.o.

Žadateli byla dle § 14 odst. 5 písm. d) v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) zákona poskytnuta tato odpověď:

Na základě výše uvedeného podnětu zahájil územní inspektorát pro Plzeňský a Karlovarský kraj Státní energetické inspekce dne 10.01. 2019 u společnosti KUFI lNT, s.r.o. kontrolu dodržování ustanovení § 8 odst. 4 písm. c) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon č.406/2000 Sb.), kontrola byla ukončena marným uplynutím lhůty pro podání námitek dne 09.04 .2019.

Paragraf 8 odst. 4 písm. c) zákona č. 40612000 Sb. zní:
(4) obchodník je povinen

c) postupovat v případě, že jsou výrobky nabízeny k prodeji, k pronájmu nebo ke koupi na sptátky prostřednictvím zásilkového prodeje, katalogu,internetu, telemarketingu nebo jakýmikoli jinými způsoby, při nichž nelze předpokládat, že potenciální konečný uživatel uvidí vystavený výrobek spojený se spotřebou energie, tak, aby byly konečnému uživateli informace uvedené na energetickém štítku a v informačním listu zpřístupněny podle prováděcího právního předpisu 10)*

10)*Vyhláška č. 442/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování energetických spotřebičů energetickými štítky a zpracování technické dokumentace, jakož i minimální účinnost užití energie pro elektrické spotřebiče uváděné na trh.

 

Příslušným prováděcím právním předpisem je od 21.11.2011 vyhláška č.337/2011 Sb., o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie (dále jen ,,vyhláška č. 337/2011 Sb.“), která zrušila a nahradila vyhlášku č. 442/2004 Sb. ze dne 08.07.2004.

Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že společnost KUFI lNT, s.r.o. v nabídce tepelných čerpadel Convert AW6, Convert AWg, Convert AW12 a Convert AW14 umístěné na internetu ve dnech 26.-27.02.2019 (pro tepelné čerpadlo Convert AWg i dne 09.01.2019) uvedla zavádějící informaci o třídě sezonní energetické účinnosti vytápění pro tepIotu topné vody 35 oC a neuvedla některé informace uvedené v bodě 1. přílohy č. Vl Nařízení Komise vpřednesené pravomoci (EU) č. 81112013 a rovněž neuvedla některé informace z energetického štítku a informačního listu výrobku.
Jak vyplývá z dikce ustanovení § 8 odst. 4 písm. c) zákona č. 406/2000 Sb., způsob zpřístupnění požadovaných informací je stanoven vyhláškou č. 337/2011 Sb., protože se tato vyhláška nevztahuje na tepelná čerpadla, nelze z absence výše uvedených informací na internetových stránkách obchodníka dovodit porušení § 8 odst. 4 písm. c) zákona č.40612000 Sb.

 

 

Žádost o informace týkající se výsledku kontroly energetických posudků

 

Státní energetická inspekce obdržela dne 26. února 2019 žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kde žadatel žádá informace o výsledku kontroly energetických posudků ev. č. 116996.0 a 117015.0 vypracovaným energetickým speicalistou Ing. T. N. dne 27. 10. 2017. Konkrétně žadatel žádá tyto informace:

a) sdělení, zda energetický specialista postupoval při vypracování v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. a s dalšími právními předpisy

b) sdělení, zda se energetický specialista při vypracování energetických posudků dopustil přestupku podle § 12 odst. 1 písm. m) bod 4. zákona č. 406/2000 Sb.

c) poskytnutí kopií rozhodnutí nebo jiných opatření vydaných SEI, jimiž byla kontrola ukončena.

 

Žadateli byla dle § 14 odst. 5 písm. d) v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) b) zákona poskytnuta tato odpověď: zasíláme Vám kopii protokolu č. 4200604118 a dodatek č. 1 k protokolu č.4200604118 z ukončené kontroly energetických posudků s anonymizovanými osobními údaji. Správní řízení s definováním přestupku energetického specialisty podle § 12 nebo § 12a zákona č. 406/2000 Sb., na základě zjištění z protokolu nebylo zatím zahájeno.

Protokol č. 4200604118 Dodatek č. 1 k protokolu č. 4200604118 (anonymizace)

 

 

Žádost o informace týkající se výsledku kontroly na PENB a kontrolu kotlů v bytovém domě v Č.B.

 

Státní energetická inspekce obdržela dne 12. února 2019 žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kde žadatel žádá informace o tom, jak dopadla jeho stížnost na absenci PENB a kontrolu kontlů v domě v Českých Budějovicích.

Žadateli byla dle § 14 odst. 5 písm. d) v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) zákona poskytnuta tato odpověď:

SEI ukončila kontrolu dne 10. 4. 2018 u majitele bytového domu v Českých Budějovicích na splnění povinnosti jako vlastníka budovy opatřit si průkaz energetické náročnosti budovy při pronájmu její ucelené části dle § 7a odst. 2 písm. a) bod 3. zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 406/2000 Sb.) a pvinnosti vlastníka kotle zajistit pravidelnou kontrolu tohoto kotle dle § 6a odst. 1 písm. a) a b), § 6a odst. 3 písm. a) a § 6a odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb. O výsledku kontroly byl sepsán protokol, v jehož závěru bylo konstatováno porušení zákona č. 406/2000 Sb. Spis byl předán na oddělení správního řízení, které udělilo majiteli bytového domu dne 8. 10. 2018 v rámci řízení o přestupku pokutu.

 

 

Žádost o informace týkající společnosti Forza Sole

 

Státní energetická inspekce obdržela dne 28. ledna 2019 žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kde žadatel žádá nahlédnutí do spisu společnosti FORZA SOLE, IČ: 29029520. Telefonicky byla žádost upřesněna o žádost informací ze spisu týkající se kontroly anebo správního řízení dané společnosti.

Vzhledem ke skutečnosti, že Státní energetická inspekce nemá žádný spis k výše uvedené společnosti, tj. neprováděla žádnou kontrolu ani správní řízení a tudíž spis neexistuje, bylo žadateli v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., odesláno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Rozhodnutí 106_FORZA SOLE

 

 

Žádost o informace týkající se výsledku kontroly na PENB pro bytový dům na Praze 6

 

Státní energetická inspekce obdržela dne 9. ledna 2019 žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kde žadatel žádá informace o tom, který ze dvou vyrobených PENB, je správný. Tazatel si nechal vyrobit první PENB v roce 2014 a druhý v roce 2017 – každý z nich byl rozdílný.

Žadateli byla dle § 14 odst. 5 písm. d) v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) zákona poskytnuta tato odpověď:

 • Energetický specialista, jež vyhotovil PENB z roku 2014, porušil ustanovení § 7a odst. 4 písm. d) zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a to tím, že PENB není objektivní, pravdivý a úplný.
 • Energetický specialista, jež vyhotovil PENB z roku 2017, zpracoval průkaz objektivně, pravdivě a úplně, tj. dle ustanovení § 7a odst. 4 písm. d) zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energí. Průkaz byla zpracován v souladu s vyhláškou č. 78/2013 Sb., ve znění vyhlášky č. 230/2015 Sb.

 

 


2018

 

Žádost o informace týkající se výsledku energetického posudku ev. č. 82044.0

 

Státní energetická inspekce obdržela dne 14. 12. 2018 žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kde žadatel žádá informace o výsledku kontroly energetického posudku ev. č. 82044.0. pod spisovou značkou SEI-4133/2018/31.101-3.

Žadateli byla dle § 14 odst. 5 písm. d) v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) a b) zákona poskytnuta tato odpověď: na základě Vaší žádosti o výsledku kontroly správnosti zpracování energetického posudku ev. č. 82044.00 Vám zasíláme anonymizovanou kopii protokolu č. 3100606618.

Dále bylo žadateli zasláno rozhodnutí o částečném odmítnutí dle § 15 odst. 1.

lRozhodnutí – Teplospol

Protokol

 

Žádost o informace týkající se řízení DETOA Albrechtice

 

Státní energetická inspekce obdržela dne 6. 12. 2018 žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kde žadatel žádá informace o tom, v jaké fázi se nachází řízení vedené SEI ve věci DETOA Albrechtice, jež bylo vedeno u MS v Praze a následně u NSS, který původní rozhodnutí SEI zrušil a vrátil zpět k projednání a dále pokud bylo výše uvedené správní řízení již ukončeno, žadatel žádá o zaslání rozhodnutí vydaného k tomuto rozhodnutí společně s informací, zda již nabylo právní moci.

Žadateli byla dle § 14 odst. 5 písm. d) v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) a b) zákona poskytnuta tato odpověď: správní řízení ve věci DETOA Albrechtice je ukončeno. Rozhodnutí o odvolání proti uložené pokutě nabylo právní moci dne 9. 5. 2018 a bylo přiloženo k odpovědi v podobě přílohy.

Rozhodnutí

 

 

Žádost o informace týkající se výsledku kontroly na § 7 odst. 4 písm. a) u bytového družstva v Praze 6

 

Státní energetická inspekce obdržela dne 15. 11. 2018 žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kde žadatel žádá výsledek kontroly u bytového družstva na Praze 6, jež se měla týkat § 7 odst. 4. písm. a) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.

Žadateli byla dle § 14 odst. 5 písm. d) v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytnuta odpověď v podobě výsledku kontroly.

Výsledek kontroly: Na základě místního šetření úzi pro hl. m. Prahu a Středočeský kraj bylo zjištěno, že v namátkově vybraných bytech a nebytových prostorech nebyla všechna vnitřní tepelná zařízení vybavena přístroji regulujícími dodávku tepelné energie v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisu (vyhláška č. 194/2007 Sb. v platném znění, ustanovení § 6). Tím došlo k porušení ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) zákona č.406/2000 Sb.
Dále ve výše kontrolovaných bytech nebyly instalovány přístroje registrující dodávku tepelné energie ve všech vytápěných prostorech (místnostech) a v kontrolovaných vytápěných nebytových prostorech nebyly přístroje registrující dodávku tepelné energie instalovány vůbec. Tím, že nebyly instalovány přístroje registrující dodávku tepelné energie ve všech místnostech (vytápěných prostorech), došlo k porušení ustanovení § 7 odst. 4 písm. g) zákona č. 406/2000 Sb.

 

 

Žádost o informace týkající se výsledků kontroly dle § 7a odst. 4 písm. d)

 

Státní energetická inspekce obdržela dne 15.11. 2018 žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kde žadatel žádá poskytnutí bližších informací týkající se kontroly, kde předmětem kontroly bylo dodržení § 7a odst. 4 písm. d) zákona č. 406/2000 Sb., jež byla provedena na základě podnětu a je evidována pod sp. zn. SEI-5919/2018/80-101. Jde konkrétně o tyto dotazy:

 1. v jakém konkrténím jednání energetického specialisty shledal povinný subjekt v přestupkovém řízení porušení zákona č. 406/2000 Sb.
 2. jaká kontrétní ustanovení byla energetickým specialistou porušena
 3. jaká byla výše sankce, kterou povinný subjekt energetickému specialistovi uložil.

Žadateli byla dle § 14 odst. 5 písm. d) v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) zákona poskytnuta tato odpověď:

Státní energetická inspekce provedla na základě podnětu společnosti KOMTERM Morava, s.r.o. ze dne 20.09.2017 kontrolu plnění povinností ve smyslu § 7a odst. 4 písm. d) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon č. 406/2000 Sb.“) u energetické specialistky D. K. zpracování průkazu energetické náročnosti budovy při větší změně dokončené budovy ze dne 09.11.2016 (dále „PENB“). Kontrolou bylo zjištěno porušení zákona č. 406/2000 Sb. a na základě výsledku této kontroly bylo s D. K., jakožto fyzickou osobou podnikající, vedeno přestupkové řízení, které bylo ukončeno dne 02.11.2018.

K Vašim jednotlivým dílčím dotazům uvádíme:

Ad (1) K porušení zákona č. 406/2000 Sb. došlo neobjektivním a neúplným zpracováním PENB, neboť:

1) V předmětném Protokolu k PENB (dále „Protokol“) v tabulce Analýza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie u nových budov a u větší změny dokončených budov v řádku Technická proveditelnost ve sloupci Soustava zásobování tepelnou energií bylo uvedeno Ne, přičemž budova v čase fyzické kontroly SEI dne 15.01.2018 byla na tento systém napojena, z čehož je zřejmé, že technická proveditelnost byla možná.

2) V předmětném Protokolu v tabulce Účel zpracování průkazu byl nesprávně uveden údaj Větší změna dokončené budovy, přičemž mělo být uvedeno Jiný účel zpracování – výměna zdroje tepla.

3) V tabulce Závěrečné hodnocení energetického specialisty byl nesprávně uveden údaj Větší změna dokončené budovy nebo jiná změna dokončené budovy, přičemž mělo být uvedeno Jiný účel zpracování průkazu – výměna zdroje tepla.

4) V oddílu Energetická náročnost hodnocené budovy v tabulce b) dílčí dodané energie nebyly ve sloupci Pomocná energie u systémů Vytápění a Příprava teplé vody uvedeny pomocné energie, které sloužily pro pohon čerpadel a regulačních zařízení těchto systémů.

 

Ad (2) Uvedeným jednáním došlo k porušení § 7a odst. 4 písm. d) zákona č. 406/2000 Sb.

 

Ad (3) Za přestupek byla energetickému specialistovi podle § 12a odst. 3 písm. c) zákona č. 406/2000 Sb. uložena pokuta ve výši 14.200,- Kč.

 

 

Žádost o informace týkající se výsledků kontroly energetických posudků

 

Státní energetická inspekce obdržela dne 12. 11. 2018 žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kde žadatel žádá sdělení výsledků kontroly zpracovaných energetického posudků evidenčních čísel 72223.0 a 72204.0, jejichž zpracovatelem byl pan I. V.

Žadateli byla dle § 14 odst. 5 písm. d) v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) zákona poskytnuta tato odpověď: předmětem provedené kontroly bylo dodržení ustanovení § 9a odst. 3 písm. b) zákona č. 406/2000 Sb., tj. energetický posudek musí být zpracován objektivně, pravdivě a úplně. Obsah energetického posudku, způsob zpracování energetického posudku a jeho rozsah stanoví prováděcí právní předpis, kterým je vyhláška č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ vyhláška č. 480/2012 Sb.“). Kontrolou bylo zjištěno, že energetické posudky s evidenčními čísly 72204.0 a 72223.0 nejsou zpracovány dle § 9a odst. 3 písm. b) zákona č. 406/2000 Sb. objektivně, pravdivě a úplně tím, že:

 • v nesouladu s § 7 odst. 3 písm. b) vyhlášky č. 480/2012 Sb. byl proveden výpočet rozhodovacích kritérií (NPV, Tsd a IRR) pro hodnocení ekonomické proveditelnosti z nesprávných vstupních hodnot, což způsobilo změnu rozhodovacích kritérií (NPV, Tsd a IRR);
 • u energetického posudku ev. č. 72223.0 ze dne 24. 3. 2017 zpracovaného pro bytový objekt na adrese Dvořákova 1334/12, 405 02 Děčín 2, v nesouladu s § 7 odst. 3 písm. b) vyhlášky č. 480/2012 Sb., nebylo provedeno hodnocení ekonomické proveditelnosti způsobem, který je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce, což způsobilo změnu hodnocení ekonomické proveditelnosti variant „Alt. 1“ a „Alt. 2“;
 • v nesouladu s § 7 odstavec 3 písm. c) vyhlášky č. 480/2012 Sb. Posudky neobsahují hodnocení ekologické proveditelnosti, které se provádí způsobem, který je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce.

 

 

Doprovodná informace k žádost o informace týkající se výsledku kontroly energetického posudku v ZŠ Šťáhlavy

 

Státní energetická inspekce obdržela dne 30.10. 2018 žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kde žadatel žádá sdělení výsledku kontroly zpracovaného energetického posudku na výměnu zdroje v ZŠ Šťáhlavy, včetně dodání kopií protokolů o výsledku kontroly a dalších souvisejících dokumentů, které kontrolou prošly.

Žadateli byla dle § 14 odst. 5 písm. d) v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) b) zákona poskytnuta kopie kontrolního protokolu ve formátu PDF, jehož závěrem je následující sdělení: na základě výše uvedených skutečností bylo při kontrole dodržování ustanovení § 9a odst. 3 pism. b) a § 10 odst. 6 písm. c), e) a i) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodařeni enerigií ve zněni pozdějších předpisů, zjištěno porušení § 9a odst. 3 písm. b) tohoto zákona.

Dále bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti podle § 15 odst. 1 zákona, které je uvedeno níže.

Rozhodnutí

 

Žádost o informace týkající se výsledků kontroly energetických posudků

 

Státní energetická inspekce obdržela dne 10.10. 2018 žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kde žadatel žádá poskytnutí závěrů a výsledků kontroly energetických posudků pod evidenčními čísly 76604,76603, 79391.0,72449.0, jehož zpracovatelem je energetický specialista pan V. S.

Žadateli byla dle § 14 odst. 5 písm. d) v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) zákona poskytnuta tato odpověď:

Energetický posudek ev.č. 76604: kontrolou bylo zjištěno, že energetický posudek evidenční číslo 76604.0 není zpracován dle § 9a odst. 3 písm. b) zákona č. 406/2000 Sb. objektivně, pravdivě a úplně tím, že neobsahuje dle § 7 odstavec 3 písm. c) vyhlášky č. 480/2012 Sb. hodnocení ekologické proveditelnosti, které se provádí způsobem, který je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce, podle které se pro potřeby vypracování energetického posudku podle § 9a odst. 1 písm. a) a § 9a odst. 2 písm. a) zákona č. 406/2000 Sb. posouzení ekologické proveditelnosti provádí způsobem stanoveným podle jiného právního předpisu upravujícího energetickou náročnost budov. Tímto předpisem je vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů, kde podle § 7 písm. 4 se ekologickou proveditelností rozumí instalace nebo připojení alternativního systému dodávky energie bez zvýšení množství neobnovitelné primární energie oproti stávajícímu nebo navrhovanému stavu.

Energetický posudek ev.č. 76603: kontrolou bylo zjištěno, že energetický posudek evidenční číslo 76603.0 není zpracován dle § 9a odst. 3 písm. b) zákona č. 406/2000 Sb. objektivně, pravdivě a úplně tím, že neobsahuje dle § 7 odstavec 3 písm. c) vyhlášky č. 480/2012 Sb. hodnocení ekologické proveditelnosti, které se provádí způsobem, který je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce, podle které se pro potřeby vypracování energetického posudku podle § 9a odst. 1 písm. a) a § 9a odst. 2 písm. a) zákona č. 406/2000 Sb. posouzení ekologické proveditelnosti provádí způsobem stanoveným podle jiného právního předpisu upravujícího energetickou náročnost budov. Tímto předpisem je vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů, kde podle § 7 písm. 4 se ekologickou proveditelností rozumí instalace nebo připojení alternativního systému dodávky energie bez zvýšení množství neobnovitelné primární energie oproti stávajícímu nebo navrhovanému stavu.

Energetický posudek ev.č. 79391.0: ke kontrole byl předložen i v době zahájení kontroly platný energetický posudek evidenční číslo 79391.1. Vstupní data obou verzí energetického posudku jsou totožná. U energetického posudku ev. č. 79391.0 nebylo počítáno s nákladem na plynovou přípojku, která původně neměla být nákladem investora. U energetického posudku ev. č. 79391.1 je již náklad na plynovou přípojku ve výši 319 515,- Kč započítán v investičních nákladech doložených smlouvou se zhotovitelem. Kontrolou bylo zjištěno, že energetické posudky evidenční číslo 79391.0 a 79391.1 nejsou zpracovány dle § 9a odst. 3 písm. b) zákona č. 406/2000 Sb. objektivně, pravdivě a úplně tím, že neobsahují dle § 7 odstavec 3 písm. c) vyhlášky č. 480/2012 Sb. hodnocení ekologické proveditelnosti, které se provádí způsobem, který je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce, podle které se pro potřeby vypracování energetického posudku podle § 9a odst. 1 písm. a) a § 9a odst. 2 písm. a) zákona č. 406/2000 Sb. posouzení ekologické proveditelnosti provádí způsobem stanoveným podle jiného právního předpisu upravujícího energetickou náročnost budov. Tímto předpisem je vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů, kde podle § 7 písm. 4 se ekologickou proveditelností rozumí instalace nebo připojení alternativního systému dodávky energie bez zvýšení množství neobnovitelné primární energie oproti stávajícímu nebo navrhovanému stavu.

Energetický posudek ev. č. 72449.0: ke kontrole byl předložen i v době zahájení kontroly platný energetický posudek evidenční číslo 72449.1. Vstupní data obou verzí energetického posudku jsou totožná. U energetického posudku ev. č. 72449.0 nebylo počítáno s nákladem na plynovou přípojku, která původně neměla být nákladem investora. U energetického posudku ev. č. 72449.1 je již náklad na plynovou přípojku ve výši 264 110,- Kč započítán v investičních nákladech doložených smlouvou se zhotovitelem. Kontrolou bylo zjištěno, že energetické posudky evidenční číslo 72449.0 a 72449.1 nejsou zpracovány dle § 9a odst. 3 písm. b) zákona č. 406/2000 Sb. objektivně, pravdivě a úplně tím, že neobsahují dle § 7 odstavec 3 písm. c) vyhlášky č. 480/2012 Sb. hodnocení ekologické proveditelnosti, které se provádí způsobem, který je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce, podle které se pro potřeby vypracování energetického posudku podle § 9a odst. 1 písm. a) a § 9a odst. 2 písm. a) zákona č. 406/2000 Sb. posouzení ekologické proveditelnosti provádí způsobem stanoveným podle jiného právního předpisu upravujícího energetickou náročnost budov. Tímto předpisem je vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů, kde podle § 7 písm. 4 se ekologickou proveditelností rozumí instalace nebo připojení alternativního systému dodávky energie bez zvýšení množství neobnovitelné primární energie oproti stávajícímu nebo navrhovanému stavu.

 

 

Žádost o informace týkající se výsledku kontroly energetického posudku v České Lípě

 

Státní energetická inspekce obdržela dne 25. 9. 2018 žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kde žadatel žádá poskytnutí závěrů a výsledků kontroly energetického posudku bytového domu v České Lípě, jehož zpracovatelem je energetický specialista pan M. L.

Žadateli byla dle § 14 odst. 5 písm. d) v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) zákona poskytnuta tato odpověď:

Pan M.L. jako fyzická osoba a energetický specialista zpracoval kontrolovaný energetický posudek ev. č. 84648.0 v rozporu s § 9a odst. 3 písm. b) zákona č. 406/2000 Sb., podle kterého Energetický posudek musí být zpracován objektivně, pravdivě a úplně postupem podle prováděcí vyhlášky č.480/2012 Sb., ve znění vyhlášky č. 309/2016 Sb. (dále jen „Vyhláška), tím, že:

 • v nesouladu s § 6 písm. f) Vyhlášky chybně v evidenčním listu uvedl účel zpracování Posudku, dále první strana „1. Část – Identifikační údaje“ je provedena dle vzoru pro energetický audit, dále uvedl chybné datum zpracování evidenčního listu a dále v „3. část – Výsledky a podmínky proveditelnosti“ není uvedena varianta kombinované výroba elektřiny a tepla;
 • neprovedl výpočet ekonomického a ekologického hodnocení pro varianty využití solární energie a kombinované výroby elektřiny a tepla;
 • nedodržel postup podle § 7 odst. 3 písm. b) Vyhlášky, tj. provedl výpočet rozhodovacích kritérií (NPV, Tsd a IRR) pro hodnocení ekonomické proveditelnosti z nesprávných vstupních hodnot;
 • nedodržel postup podle § 7 odst. 3 písm. c) Vyhlášky, tj. provedl výpočet neobnovitelné primární energie pro stávající stav s chybným faktorem neobnovitelné primární energie v hodnotě 1,1 místo správné hodnoty 1,0, čímž se navrhovaná varianta stala ekologicky neproveditelnou;
 • nedodržel § 7 odst. 4 Vyhlášky, tj. neuvedl doporučení energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický posudek pro alternativní systém dodávky energie – kombinovaná výroba elektřiny a tepla;

a dále v rozporu s § 10 odst. 6 písm. c) zákona č. 406/2000 Sb. nesplnil povinnost energetického specialisty tím, že energetický posudek bytového domu na adrese Česká Lípa ze dne 9. 5. 2017 není opatřen číslem dokumentu vygenerovaným z evidence ministerstva o provedených činnostech energetického specialisty.

 

 

Žádost o informace týkající se výsledku kontroly energetického posudku v Děčíně

 

Státní energetická inspekce obdržela dne 23. 9. 2018 žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kde žadatel žádá poskytnutí závěrů a výsledků kontroly energetického posudku bytového domu v Děčíně, jehož zpracovatelem je energetický specialista pan M. L.

Žadateli byla dle § 14 odst. 5 písm. d) v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) zákona poskytnuta tato odpověď:

Pan M.L. jako fyzická osoba a energetický specialista zpracoval kontrolovaný energetický posudek bytového domu na adrese Děčín II ze dne 14. 3. 2018 v rozporu s § 9a odst. 3 písm. b) zákona č. 406/2000 Sb., tj. energetický posudek musí být zpracován objektivně, pravdivě a úplně a postupem podle prováděcí vyhlášky č. 480/2012 Sb., ve znění vyhlášky č. 309/2016 Sb. (dále jen „Vyhláška), tím, že:

 • neprovedl výpočet ekonomického a ekologického hodnocení proveditelnosti pro varianty využívající místní systém dodávky energie s OZE, kombinovanou výrobu elektřiny a tepla a tepelné čerpadlo;
 • nedodržel postup podle § 7 odst. 3 písm. b) Vyhlášky, tj. provedl výpočet rozhodovacích kritérií (NPV, Tsd a IRR) pro hodnocení ekonomické proveditelnosti z nesprávných vstupních hodnot;
 • nedodržel postup podle § 7 odst. 3 písm. c) Vyhlášky, tj. provedl výpočet neobnovitelné primární energie pro stávající a navrhovaný stav z nesprávných hodnot dodané energie do objektu, čímž se navrhovaná varianta stala ekologicky neproveditelnou;
 • nedodržel § 7 odst. 4 Vyhlášky, tj. neuvedl doporučení energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický posudek pro alternativní systémy dodávek energie – místní systém dodávky energie s OZE, tepelné čerpadlo.

Dále nesplnil povinnost energetického specialisty podle § 10 odst. 6 písm. c) zákona č. 406/2000 Sb. tím, že energetický posudek není opatřen číslem dokumentu vygenerovaným z evidence ministerstva o provedených činnostech energetického specialisty a dále v rozporu s § 10 odst. 6 písm. d) zákona č. 406/2000 Sb. nesplnil povinnost energetického specialisty tím, že nebyly předány údaje týkající se energetického posudku způsobem umožňujícím dálkový přístup do evidence ministerstva o provedených činnostech energetických specialistů.

 

 

Žádost o informace týkající se výsledku kontroly vlastníka budovy na Praze 7 na osazení stanovenými měřidly

 

Státní energetická inspekce obdržela dne 12. 9. 2018 žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kde žadatel žádá poskytnutí výsledku kontroly na základě podnětu vedeného pod číslem SEI-1988/2018/10.101-3.

Žadateli byla dle § 14 odst. 5 písm. d) v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) zákona poskytnuta tato odpověď v podobě Výsledku kontroly: Kontrolovaná osoba (vlastník budovy 170 00 Praha 7) porušila ustanovení § 7 odst. 4 písm. g) zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, kde prováděcím právním předpisem ke kontrolovanému ustanovení je vyhláška č. 194/2007 Sb. ve znění vyhlášky č. 237/2014 Sb. Vstupní potrubí zásobující každý byt nebo nebytový prostor teplou vodou v domě na adrese 170 00 Praha 7 nebyla osazena stanovenými měřidly dle zákona o metrologii č. 505/1990 Sb. (instalované vodoměry jsou zcela nefunkční), čímž došlo k porušení povinnosti § 7a odst. 3. vyhlášky č. 194/2007 Sb. ve znění vyhlášky č. 237/2014 Sb.

 

 

Žádost o informace týkající se výsledku kontroly energetického posudku budovy v Mostě

 

Státní energetická inspekce obdržela dne 28. 8. 2018 žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kde žadatel žádá poskytnutí výsledku kontroly energetického posudku budovy v Mostě, na kterou žadatel podal podnět ke kontrole.

Žadateli byla dle § 14 odst. 5 písm. d) v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) zákona poskytnuta tato odpověď.

Závěr kontrolního zjištění v následujícím znění: energetický specialista T.N. zpracoval energetický posudek ev. č.: 91382.1 budovy na adrese Most ze dne 17. 4. 2018 v rozporu s § 9a odst. 3 písm. b) zákona č. 406/2000 Sb., podle kterého Energetický posudek musí být zpracován objektivně, pravdivě a úplně postupem podle prováděcí vyhlášky č. 480/2012 Sb., ve znění vyhlášky č. 309/2016 Sb. (dále jen „Vyhláška“), tím, že:

a) nedodržel postup podle § 7 odst. 3 písm. b) Vyhlášky a provedl výpočet rozhodovacích kritérií (NPV, Tsd a IRR) pro hodnocení ekonomické proveditelnosti z nesprávných vstupních hodnot, což způsobilo změnu rozhodovacích kritérií (NPV, Tsd a IRR),

b) energetický posudek neobsahuje hodnocení ekologické proveditelnosti podle 7 odst. 3 písm. c) Vyhlášky, které se provádí způsobem, který je uveden v příloze č. 6 k této Vyhlášce, tj. podle vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, což je hodnocení podle neobnovitelné energie.

 

Žádost o informace týkající podnětů na podezření ze spáchání protiprávního jednání

 

Státní energetická inspekce obdržela dne 16. 8. 2018 žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kde žadatel žádá poskytnutí informací vztahující se k podnětům na podezřejní ze spáchání protiprávního jednání ve Státní energetické inspekci na základě § 205 písm. d) zákona č. 234/2014 Sb. a to za roky 2016 a 2017.

Žadateli byla dle § 14 odst. 5 písm. d) v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) zákona poskytnutatato odpověď: Tímto sdělujeme, že Vámi požadované informace jsou podle Nařízení vlády č. 145/2015 každoročně předávány Ministerstvu vnitra ČR, Sekci pro státní službu, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7, ze kterých pro Vaši potřebu uvádíme Vámi požadované informace.

2016 2017

Počet podnětů celkem 0 1

Z toho anonymní 0 1

Potvrzené podezření 0 0

Předáno dle § 7 odst. 2 0 0

 

 

Žádost o informace týkající správního řízení ve věci neinstalace přístrojů v brněnském domě

 

Státní energetická inspekce obdržela dne 13. 8. 2018 žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kde žadatel žádá poskytnutí informací souvisejících se správním řízením o přestupku ve věci neinstalace přístrojů registrujících dodávku tepelné energie v domě v Brně. Konkrétně žádá:

1) zda bylo správní řiezní ve výše uvedené věci ukončeno a s jakým výsledkem,

2) zde existuje konečné rozhodnutí v právní moci ve výš označené věci,

3) zda byla SVJ vzniklém pro daný dům udělena na základě konečného rozhodnutí ve výše uvedené věci pokuta a pokud ano, v jaké výši,

4) zda může SEI poskytnou žadateli kopii konečného správního rozhodnutí ve výše označené věci.

 

Žadateli byla dle § 14 odst. 5 písm. d) v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) a b) zákona poskytnuta tato odpověď a anonymizovaná kopie konečného správního rozhodnutí:

ad 1) Správní řízení ve výše označené věci bylo ukončeno s tím, že SVJ v Brně se uznává vinným ze spáchání přestupku podle § 12a odst. 1 písm. i) bod 2. zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vzhledem k tomu, že nesplnilo povinnost stanovenou § 7 odst. 4 písm. g) citovaného zákona.

ad 2) Konečné Rozhodnutí o přestupku ve výše označené věci nabylo právní moci dne 07. 08. 2018.

ad 3) SVJ v Brně byla na základě Rozhodnutí o přestupku udělena pokuta ve výši 8.800 Kč.

ad 4) anonymizovaná kopie Rozhodnutí SVJ anon

 

Doprovodná informace k žádosti o informace týkající všech kontrol FVE Únanov

Státní energetická inspekce obdržela dne 25. 7. 2018 žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kde žadatel žádá poskytnutí veškerých protokolů o výsledku kontroly ve výrobně elektřiny FVE Únanov.

Žadateli byla dle § 14 odst. 5 písm. d) v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) a b) zákona poskytnuta odpověď v tom smyslu, že celkem byly provedeny 2 kontroly – jedna v roce 2010, jejíž protokol o výsledku kontroly již byl žadateli zaslán v anonymizované podobě dříve na základě jeho žádosti ze dne 4. 7. 2018, a druhá v roce 2015. Kopie protokolu o výsledku kontroly z roku 2015 byla odeslána žadateli jako příloha odpovědi ve formátu .pdf. V této souvislosti Státní energetická inspekce poskytla pouze ty informace, na něž se nevztahuje povinnost mlčenlivosti a nejsou svojí povahou osobní ani obchodním tajemstvím.

 

Žádost o informace týkající se výsledků kontroly v obci Podlešín

Státní energetická inspekce obdržela dne 31. 7. 2018 žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kde žadatel žádá výsledky kontroly ze dne 16. 5. 2018 a ukončenou dne 4. 7. 2018 v obci Podlešín pronajímané osobami K.K. a Š.M.

Žadateli byla dle § 14 odst. 5 písm. d) v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) zákona poskytnuta odpověď v podobě citace závěru kontroly provedené v daném objektu.

Závěr kontroly u pana Š.M.: „Při provedené kontrole fyzické osoby pana M. Š., bytem Podlešín, bylo zjištěno porušení zákona č. 406/2000 Sb. § 7a odst. 2 písm. a) bod 2 a § 7a odst. 2 písm. c) bod 2, tím, že při pronájmu budovy Podlešín, si neopatřil a nepředložil nájemci průkaz energetické náročnosti budovy viz bod 3.“

Závěr kontroly u paní K.K.: „Při provedené kontrole fyzické osoby paní K. K., bytem Podlešín, bylo zjištěno porušení zákona č. 406/2000 Sb. § 7a odst. 2 písm. a) bod 2 a § 7a odst. 2 písm. c) bod 2, tím, že při pronájmu budovy Podlešín, si neopatřila a nepředložila nájemci průkaz energetické náročnosti budovy viz bod 3.“

 

Žádost o informace ve věci instalace vodoměru

Státní energetická inspekce obdržela dne 20. 6. 2018 žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kde žadatel žádá tyto informace:

 1. Stanovisko SEI ve věci, kdy si vlastník bytové jednotky nechal nainstalovat jiný typ vodoměru, než který byl shromážděním SVJ schválen. I přes výzvy SVJ tento vlastník odmítá instalaci schváleného vodoměru. Dopustil se tímto jednámím vlastník bytové jednotky přestupku?
 2. Je to správný postup, když SVJ v rámci vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu dotčenému vlasntíku, účtuje trojnásobek spotřeby dle zákona č. 67/2013 Sb.?
 3. Jsou nějaké prostředky, které by přiměly vlastníka dotčené bytové jednotky dostát svých povinností a nechal si nainstalovat měřidlo stejného typu, jež mají ostatní vlastníci bytových jednotek?

Žadateli byla dle § 14 odst. 5 písm. d) v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) zákona poskytnuta tato odpověď:

Dotaz č. 1.

Z ust. § 7 odst. (4) písm. g) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na ust. § 7 odst. (9) téhož zákona, vyplývá stavebníkovi, vlastníkovi budovy nebo společenství vlastníků jednotek povinnost „vybavit, v případě bytových domů a víceúčelových staveb s dodávkou tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo s ústředním vytápěním nebo chlazením anebo společnou přípravou teplé vody každý byt a nebytový prostor přístroji registrujícími dodávku tepelné energie, kterými jsou stanovená měřidla podle zákona o metrologii anebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, v rozsahu
a způsobem podle prováděcího právního předpisu; vlastníci a uživatelé bytů nebo nebytových prostor jsou povinni na základě výzvy vlastníka budovy nebo společenství vlastníků jednotek umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů.

Rozsah vybavení každého bytu a nebytových prostor přístroji registrujícími dodávku tepelné energie pak upravuje, dle ust. § 7 odst. (9) zákona č. 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, prováděcí právní předpis (vyhl. č. 194/2007 Sb.)

Z uvedeného jednoznačně vyplývají zákonné povinnosti, které musí stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek naplnit a dále to, že vlastníci
a uživatelé bytů nebo nebytových prostor jsou povinni na základě výzvy vlastníka budovy nebo společenství vlastníků jednotek plnění takových povinností umožnit.

Pokud tedy, ve Vámi uváděném případě, SVJ seznámí se záměrem instalace přístrojů registrujících dodávku tepelné energie (např. stanovených měřidel, kterými jsou vodoměry na teplou vodu) a vyzve vlastníky a uživatele bytových a nebytových prostor ke zpřístupnění takových prostor, mají tito uživatelé zákonnou povinnost takovou instalaci umožnit, a to vč. následné údržby a kontroly předmětných přístrojů. Pokud uvedené činnosti dotčení uživatelé neumožní, postupují v rozporu s ust. § 7 odst. (4) písm. g) zákona č. 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dopouštějí se tak přestupku, za který lze, dle ust. § 12 odst. (2) téhož zákona, uložit pokutu do výše 50.000 Kč.

Plnění zákonných povinností je plně na povinných osobách a osobách, které jsou plnění takových povinností povinny umožnit, vyžaduje-li plnění zákonných povinností takovou součinnost. Případné spory v této věci je nutné řešit občanskoprávní cestou.

 

Dotazy č. 2. a 3.

Požadované informace uvedené pod č. 2. a 3. předmětné žádosti o poskytnutí informací se svým obsahem nevztahují k působnosti povinného subjektu, Státní energetické inspekce jako státního orgánu povinnému poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti, proto dle § 14 odst. 5 písm. c) se tato část žádosti odkládá.

 

 

Žádost o informace týkající se protokolu kontroly provozovny FVE Únanov

Státní energetická inspekce obdržela dne 4. 7. 2018 žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kde žadatel žádá kopii protokolu o výsledku kontroly provozovny FVE Únanov provozovatele SE-SOLAR a.s. vyhotoveného pravděpodobně 11. 1. 2010. Žadatel souhlasí s poskytnutím této informace v anonymizované podobě.

Žadateli byla dle § 14 odst. 5 písm. d) v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) a b) zákona poskytnuta kopie kontrolního protokolu č.j. 061103609 ze dne 11. 1. 2010 v anonymizované podobě.

Příloha: Protokol SE-SOLAR 2009

 

Žádost o informace týkající se sdělení výsledků kontroly bytového objektu na Praze 4

Státní energetická inspekce obdržela dne 11. 6. 2018 žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kde žadatel žádá výsledky kontroly objektu na Praze 4, jež se týkala povinnosti vybavit otopná tělesa všechny bytové jednotky termoregulačními ventily.

Žadateli byla dle § 14 odst. 5 písm. d) v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) a b) zákona poskytnuta kopie kontrolního protokolu, kde závěr kontroly zní: Kontrolovaná osoba SVJ domu na Praze 4 neporušila ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) a g) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů dle bodu „3. Zjištěné skutečnosti“.

 

Žádost o informace týkající se sdělení výsledků kontroly energetických posudků

Státní energetická inspekce obdržela dne 11. 5. 2018 žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kde žadatel žádá výsledky kontroly energetických posudků objektů v katastrálním území Chomutov, které zpracoval energetický specialista, a které byly kontrolovány na základě podnětu SEI.

Žadateli byla dle § 14 odst. 5 písm. d) v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) zákona poskytnuta tato odpověď:

Kontrolou bylo zjištěno, že energetické posudky objektů A, B a D nejsou zpracovány dle § 9a odst. 3 písm. b) zákona č. 406/2000 Sb., tj. objektivně, pravdivě a úplně tím, že:

 • neobsahují účel zpracování podle § 9a zákona č. 406/2000 Sb. a tím není splněn § 6 písm. b) vyhlášky č. 480/2012 Sb.,
 • neobsahují podklady pro posouzení technické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie a pro hodnocení ekologické proveditelnosti a tím není splněn § 6 písm. d) vyhlášky č. 480/2012 Sb.,
 • neobsahují technické a ekologické doporučení energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický posudek a jejich podmínky proveditelnosti a tím není splněn § 6 písm. e) vyhlášky č. 480/2012 Sb.,
 • neobsahují evidenční list energetického posudku, jehož vzor pro jednotlivé případy je uveden v příloze č. 7 k vyhlášce č. 480/2012 Sb. a tím není splněn § 6 písm. f) vyhlášky č. 480/2012 Sb.,
 • neobsahují evidenční číslo energetického posudku z evidence o provedených činnostech energetických specialistů a tím není splněn § 7 odstavec 1 vyhlášky č. 480/2012 Sb.,
 • neobsahují posouzení technické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie a tím není splněn § 7 odstavec 3 písm. a) vyhlášky č. 480/2012 Sb.,
 • chybným zadáním ceny zemního plynu a nezapočítáním všech investičních nákladů při využití zemního plynu jako zdroje tepla došlo ke zkreslení výpočtu ekonomické proveditelnosti a tím není splněn § 7 odstavec 3 písm. b) vyhlášky č. 480/2012 Sb.,
 • neobsahují hodnocení ekologické proveditelnosti a tím není splněn § 7 odstavec 3 písm. c) vyhlášky č. 480/2012 Sb.,
 • neobsahují hodnocení proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie a hodnocení ekologické proveditelnosti a tím není splněn § 7 odstavec 4 vyhlášky č. 480/2012 Sb.

 

Žádost o informace týkající se sdělení výsledků kontroly č. 4200604117

Státní energetická inspekce obdržela dne 5. 3. 2018 žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kde žadatel žádá výsledky kontroly č. 4200604117, kterou provedla SEI na základě jeho podnětu.

Žadateli byla dle § 14 odst. 5 písm. d) v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) zákona poskytnuta tato odpověď:

Energetický specialista zpracoval energetický posudek evid. č. 82719.0 budovy bytového domu na adrese obec Most v rozporu s § 9a odst. 3 písm. b) zákona č. 406/2000 Sb., tj. Energetický posudek musí být zpracován objektivně, pravdivě a úplně tím, že předložený posudek neobsahuje kopii dokladu o vydání oprávnění podle § 10b zákona č. 406/2000 Sb., nebo kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu EU, jak stanoví § 6písm. g) Vyhlášky a dále, nesprávně podle § 7 odst. 3 písm. b) a § 7 odst. 4 Vyhlášky, tento posudek obsahuje hodnocení ekonomické proveditelnosti získané na základě chybné tepelné ztráty objektu ve výši 99 kW namísto reálné tepelné ztráty určené výpočtem na základě dokumentace ve výši 84, 7 kW. Dále do cekových investičních nákladů na výstavbu plynové kotelny byly chybně zahrnuty provozní náklady zdroje za 20 let, které chybně nebyly zahrnuty v jejich roční výši do celkovéo ročního přínosu projektu (cah-flow), dále do těchto celkových investičních nákladů byla chybně zahrnuta reinvestice na výměnu topného zdroje po 10 letech provozu, čímž došlo k navýšení v Posudku uvedené reálné doby návratnosti (Tsd) ve výši 9 roků oproti hodnotě získané výpočtem na základě opravených vstupních údajů ve výši 7,7 roku, v Posudku uvedené čisté současné hodnoty projektu (NPV) ve výši 879 tis. Kč oproti hodnotě získané výpočtem na základě opravených vstupních údajů ve výši 673,3 tis. Kč a v Posudku uvedené hodnoty vnitřního výnosového procent (IRR) ve výši 12,7 % oproti hodnotě získané výpočtem na základě opravených vstupních údajů ve výši 11,5 %.

 

Doprovodná informace k žádosti o informace týkající se sdělení počtu kontrol, výčet pokut, tarifní mzda a výše nadtarifních složek mzdy konkrétního zaměstnance SEI

Státní energetická inspekce obdržela dne 5. 4. 2018 žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kde žadatel žádá poskytnutí následujících informací:

1) přesný výčet kontrol u územně samosprávných celků, na kterých se podílela kontrolorka SEI za roky 2014, 2015, 2016, 2017 a dosud v roce 2018 (u jednotlivého roku postačuje výčet číslovkou),
2) přesný výčet pokut u kontrol u územně samosprávných celků, na kterých se podílela kontrolorka SEI za roku 2014, 2015, 2016, 2017 (u jednotlivého roku postačuje výčet číslovkou),
3) přesný výčet pokut v korunách u kontrol u územně samosprávných celků, na kterých se podílela kontrolorka SEI za roky 2014, 2015, 2016, 2017 a dosud v roce 2018 (postačuje s přesností na tisíce),
4) roční tarifní mzda kontrolorky SEI za roky 2014, 2015, 2016, 2017 a dosud v roce 2018,
5) roční objem nadtarifních složek mzdy kontrolorky SEI za roky 2014, 2015,2016, 2017 a dosud v roce 2018.

Žadateli byla dle § 14 odst. 5 písm. d) v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) zákona poskytnuta odpověď a to konkrétně na body 1), 2) a 3). Na body 4) a 5) bylo dle § 15 odst. 1 vydáno Rozhodnutí o částečném odmítnutí. Odůvodnění odmítnutí uvádíme zde (závěr): Povinný subjekt postupoval v souladu s platovým nálezem Ústavního soudu a nálezem sp.zn. IV. ÚS 1200/16 a po zvážení všech skutečností dospěl k závěru, že nebyly splněny všechny podmínky platového testu. Vzhledem k tomu má za to, že informace o platových poměrech dotčené osoby jsou osobní údaje, spadající pod ochranu článku 10 LZPS a čl. 8 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a svobod a po provedení testu proporcionality „platového testu“ dal povinný subjekt přednost zachování práva na ochranu soukromého života dotčené osoby a přednost ochraně před neoprávněným zveřejňováním osobních dat před právem žadatele na informace ve veřejném zájmu.
S ohledem na výše uvedené rozhodl povinný subjekt tak, že žádost o poskytnutí informací podaná žadatelem se odmítá v rozsahu vymezeném ve výroku, a to v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. dle něhož povinný subjekt, pokud žádosti byť i jen zčásti nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě rozhodnutí o odmítnutí části žádosti. Povinný subjekt po posouzení platového testu je nucen konstatovat, že nebyly splněny všechny podmínky platového testu, a proto odmítl žadateli poskytnout informaci o platu a nadtarifních složkách platu dotčené osoby za léta 2014 až 2018.

 

Žádost o informace týkající se sdělení výsledků kontroly stavu vytápění

Státní energetická inspekce obdržela dne 13. 4. 2018 žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kde žadatel žádá poskytnutí písemných výsledků provedené kontroly stavu vytápění, tj. bytové části spolu s komerční částí, která není měřena jak svým výměníkem, tak jinak. A jak se rozdělují zjištěné náklady vůči nájemníkům, kteří mají poměrová měřidla v bytech.

Žadateli byla dle § 14 odst. 5 písm. c) v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) poskytnuta tato odpověď: Předmětem provedené kontroly SEI č. 4200200418, Kadaň, bylo splnění ustanovení § 7 odst. 4 písm. g) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 406/2000 Sb.“), který uvádí, že stavebník, vlastník budovy nebo SVJ jsou dále povinni vybavit, v případě bytových domů a víceúčelových staveb s dodávkou tepla nebo chladu ze soustavy zásobování teplenou energií nebo s ústředním vytápěním nebo chlazením anebo společnou přípravou teplé vody, každý byt a nebytový prostor přístroji registrujícími dodávku tepelné energie, kterými jsou stanovená měřidla podle zákona o metrologii anebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, v rozsahu a způsobem podle prováděcího právního předpisu; vlastníci a uživatelé bytů nebo nebytových prostor jsou povinni na základě výzvy vlastníka budovy nebo SVJ umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů.

§ 7 odst. 9 zákona č. 406/2000 Sb. uvádí, že rozsah vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie, rozsah a způsob vybavení každého bytu a nebytového prostoru přístroji registrujícími dodávku tepelné energie, měrné ukazatele tepla pro vytápění, chlazení a přípravu teplé vody a pravidla pro vytápění,cchlazení a dodávku teplé vody stanoví prováděcí právní předpis, kterým je vyhláška č. 194/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 237/2014 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie.

Rozsah povinnosti instalovat přístroje registrující dodávku tepelné energe je pak upřesněn v § 7a této vyhlášky:

(1) V budovách se vnitřní rozvod tepla pro vytápění a vnitřní rozvod chladu vybaví v případě, že: a) vstupuje a vystupuje z bytu nebo nebytového prostoru v jednom místě, pracovním měřidlem stanoveným určeným k měření tepla anebo chladu podle zákona o metrologii v místě vstupu vnitřního rozvodu tepla pro vytápění nebo vnitřního rozvodu chladu do bytu nebo nebytového prostoru, b) vstpuje a vystupuje z bytu nebo nebytového prostoru v několika místech

1. zařízením pro rozdělování nákladu na vytápění nebo

2. pracovním měřidlem stanoveným určeným k měření tepla nebo chladu podle zákona o metrologii.“

Zákon stanoví vlastníkovi bytových domů povinnost vybavit každý byt a nebytový prostor přístroji registrujícími dodávku tepelné energie, další podrobnosti stanoví uvedená vyhláška.

V ostatních případech, včetně instalace registračních přístrojů ve společných prostorách bytových domů, tato povinnost není.

Kontrola byla zahájena místním šetřením, kterým bylo zjištěno, že celková dodávka tepelné energie je měřena na patě objektu dodavatelem tepla a dále je rozdělena do dvou větví – pro byty a pro nebytové prostory. Kontrolou jednoho bytu a prostorů nájemců v nebytové části bylo zjištěno vybavení radiátorových těles přístroji registrujícími dodávku tepelné energie – rozdělovači topných nákladů Koncept FAT E-ITN 30.2, na základě jejichž údajů je následně prováděno rozdělování nákladů na vytápění. Kontrolou dokladů o rozúčtování bylo potvrzeno provádění rozúčtovaní na základě naměřených hodnot.

Kontrolou č. 4200200418 bylo zjištěno, že vlastník budovy Kadaň, splnila povinnost uloženou v § 7 odst. 4 písm. g) zákona č. 406/200 Sb.

 

Žádost o informace týkající se poskytnutí kopie konečného rozhodnutí

Státní energetická inspekce obdržela dne 19. 2. 2018 žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kde žadatel žádá poskytnutí kopie končeného rozhodnutí ve věci podnětu sp. zn. SEI-6292/2017/64.101-2.

Žadateli byla dle § 14 odst. 5 písm. c) v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) poskytnuta tato odpověď: V našem vyjádření ze dne 13.10.2017, zn. SEI-6292/2017/64.101-2, Vám bylo sděleno, že o výsledku kontroly prováděné naším úřadem u Společenství vlastníků jednotek, Brno, Vás budeme informovat, a to až po ukončení veškerých procesních etap kontroly. Jelikož se tak doposud ještě nestalo, není možno v současné době Vaší žádosti vyhovět. V platnosti tedy zůstává obsah uvedeného vyjádření, tzn., že o výsledku kontroly budete neprodleně informována po ukončení veškerých jejich procesních etap.

 

Žádost o informace týkající se softwarů na výpočet průkazu energetické náročnosti budov

Státní energetická inspekce obdržela dne 31. 1. 2018 žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se upozornění na nesrovnalosti mezi významnými softwary užívající se pro výpočet průkazů energetické náročnosti budov. Žadatel se konkrétně dotazuje, zda-li je SEI známa skutečnost, že tyto softwary nezohledňují stejně vliv konstrukce mezi zónami při výpočtu Uem a zda bylo někdy zpracovteli průkazu energetické náročnosti budovy vytknuto, že do výpočtu Uem zohlednil (či nezohlednil) vliv konstrukcí mezi zónami.

Žadateli byla dle § 14 odst. 5 písm. c) v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) poskytnuta tato odpověď:

1/ Ano, SEI je známa skutečnost, že dostupné komerční softwary pro zpracování průkazu energetické náročnosti budovy (dále jen „softwary“ a „průkaz“) mají rozdílný přístup k zohledňování vlivu konstrukcí mezi zónami a tedy při výpočtu průměrného součinitele prostupu tepla.
2/ V tuto chvíli se SEI domnívá, že samotné zohlednění/nezohlednění vlivu konstrukcí mezi zónami žádnému energetickému specialistovi vytknuto nebylo.
Nicméně vzhledem k tomu, že SEI provádí kontroly kvality zpracování průkazů intenzivně již více než 2 roky, za účelem potvrzení této skutečnosti by bylo potřeba projít dosud všechny zpracované protokoly o kontrole, což by bylo velice časově náročné, a tudíž by SEI využila možnost požadovat úhradu nákladů, jež zákon o svobodném přístupu k informacím povinným subjektům umožňuje. V případě, že i přes potřebu úhrady nákladů byste tento postup požadoval, opětovně nás prosím kontaktujte.
Co je však zpracovatelům průkazů vytýkáno, je pochybení, kdy se rozhodne zohlednit prostup tepla konstrukcemi mezi zónami, ale konstrukce pak definuje chybně. To se pak může např. projevit jejich započítáním do plochy obálky budovy a ovlivnit výpočet průkazu.
Co se názoru SEI na tuto problematiku týče, v tuto chvíli jsou ze strany SEI tolerovány oba přístupy. Vzhledem k tomu, že referenční budova je softwarem řešena identickým způsobem jako budova hodnocená, nemá zohlednění/nezohlednění prostupu tepla konstrukcí mezi zónami vliv na posuzování zatřídění hodnocené budovy do klasifikační třídy a tím ani na plnění/neplnění požadavků na energetickou náročnost budovy. I přesto SEI na tento nesoulad mezi softwary v minulosti upozornila Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“), jako gestora problematiky, jelikož pokud má průkaz sloužit jako informační nástroj a pro porovnání budov, pak by postup jeho výpočtu měl být jednotný. Z tohoto důvodu je pak toto téma jedním z návrhů pro novelu vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, jež se nyní řeší v rámci pracovní skupiny při MPO, aby úpravou došlo k odstranění možného rozdílného výkladu legislativy a tvůrci softwarů měli jednoznačná pravidla pro nastavení výpočtu.

 

Žádost o informace týkající se kontroly společnosti Viadrus

Státní energetická inspekce obdržela dne 24. 1. 2018 žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se kontroly správností údajů o energetické efektivitě výrobků uvádněných na energetických štítcích u společnosti Viadrus.

Žadateli byla dle § 14 odst. 5 písm. c) v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) poskytnuta tato odpověď:
Dotaz č. 1: Kdy SEl oznámila společnosti VIADRUS, že bude probíhat předmětná kontrola? Kontrola byla SEl zahájena dne 18.09.2017 způsobem zahájenípodle § 5zákonač.25512012 Sb, doručením dokumentů Oznámení o zahájení kontroly a Pověření ke kontrole společnosti VIADRUS prostřednictvím datové schránky.

Dotaz č.2: Kdy byla předmětná kontrola u společnosti VIADRUS provedena a jakým způsobem byla tato prováděna? Kontrola byla prováděna v období od ‚18.09.2017 do 10.11.2017 dle zákona č. 25512012 Sb.

Dotaz č. 3: Byly z předmětné kontroly pořízeny protokoly, resp. jiné výstupy?Ano, výstupem byl protokol zpracovaný v souladu s § 12 – Protokol o kontrole zákona č.25512012 Sb.
Dotaz č, 4,, Které konkrétní výrobky VIADRUSU a jaké jejich aspekty byly kontrolovány? Byla kontrolována průvodní dokumentace plynových kotlů typu GARDE G 42 ECO o výkonu 8 kW až 30 kW nabízených k prodeji samostatně nebo v kombinaci s ohřívačem vody OV 100 L (kotel o výkonu 8 kW byl nabízen bez ohřívače vody OV 100 L) umístěna na internetových stránkách společnosti VIADRUS http ://wrivr,v. viad rus. cz.
Dotaz č. 5: Byly kontrolovány energetické štítky výrobků společnosti VIADRUS, na které bylo v rámci podnětu poukazováno? Ano, zkontrolovány byly energetické štítky kotlů typu GARDE G 42 ECO včetně ohřívače vody OV í 00 L.
Dotaz č. 6: Byly v této souvislosti prověřeny i údaje na internetových stránkách spoleěnosti VlADRUS činíkoliv? Ano, byly prověřeny všechny údaje týkající se kotlů typu GARDE G 42 ECO a ohřívače vody OV 100 L uvedené na internetových stránkách http://www,viadrus.cz, tedy internetových stránkách společnostiV|ADRUS.
Dotaz č.7: Pokud internetové stránky společnosti VIADRUS byly kontrolovány, kdy tomu tak bylo,jelikož je zřejmé, že od podání podnětu se obsah stránek, zejména v problematické
části, na kterou bylo podnětem poukazováno, změnil? Vlastní kontrola údajů zveřejněných na internetových stránkách http://www.viadrus.cz týkajících se kotlů GARDE G 42 ECO a ohřívače vody OV 100 L proběhla dne 05,10.2017.
Dotaz č. 8: Jak se SEl vyrovnala se skutečností, že údaje prezentované společností VIADRUS na jejich internetových stránkách byly přinejmenším neúplné, spíše však zavádějící? SEl v průběhu kontroly neshledala žádné údaje prezentované společností VIADRUS na internetových stránkách http://www.viadrus.cz jako „přinejmenším neúplné, spíše však zavádqící“.
Dotaz č. 9: Na základě jakých závěrů dospěla SEl k tomu, že energetické štítky na výrobcích VIADRUSU splňují všechny zákonné náležitosti? SEl provedla kontrolu dodržování§ 8 odst. (2) písm. g) a § 8 odst. (5) písm. a) a b) zákona č. 406/2000 Sb.v kontextu Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 81112013 ze dne 18.02.2013, kterým se doplňuje Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010l30lEU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcícho hřívačůp ro vytápěnívnitřních prostorů, kombinovaných ohřívačů,s ouprav sestávajících z ohřívače pro vytápěnívnitřních prostorů, regulátoru teploty a solárního zařízení a souprav sestávajících z kombinovaného ohřívače, regulátoru teploty a solárního zařízení. Kontrolované energetické štítky zveřejněné na internetových stránkách http://www.viadrus.cz společnosti VIADRUS splňovaly v době kontroly veškeré náležitosti stanovené výše uvedenými právními normami.

 

Doprovodná informace k žádosti o informace týkající se kontrolních protokolů

Státní energetická inspekce obdržela dne 22. 1. 2018 žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kde žadatel žádá poskytnutí těchto kontrolních protokolů Státní energetické inspekce:

– kontrolní protokol ze dne 1 6. 5. 201 1, č. j. 0531 00711,
– kontrolní protokol ze dne 1 5. 3. 2013, č. j. 0521 01713,
– kontrolní protokol ze dne 4. 4.2013, č. j. 081 101013,
– kontrolní protokol ze dne 11 . 6. 2o13, č. j. 081 102113,
– kontrolní protokol ze dne 9. 1.2014, č. j. 0521 07013,
– kontrolní protokol ze dne 27.3. 2014,č. j.052107413 a kontrolní protokol ze dne 10.12.2012, č. j. 051 1 06512.

Žadateli byly dle § 14 odst. 5 písm. d) v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) a b) zákona poskytnuty kopie protokolů ve formátu .pdf. Státní energetická inspekce poskytla v této souvislosti pouze ty informace, na něž se nevztahuje povinnost mlčenlivosti a nejsou svojí povahou osobní ani obchodním tajemstvím.

 

Žádost o informace týkající se spolupráce s J. Jandou

Státní energetická inspekce obdržela žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to takovou, zda SEI vstoupila do nějakého smluvního či mimosmluvního právního vztahu s některou z níže uvedených osob, popř. o tom s ní jednal, byl ze strany níže uvedených osob kontaktován či některá z těchto osob či její zástupce vystupovala na akci, na jejímž pořádání se SEI podílela. Jde o tyto osoby: 1. Jakub Janda 2. Osoba vystupující pod jménem „Patrik Jakl“ 3. Evropské hodnoty z.s.,4. Iniciativa pro evropské hodnoty z.s.,5. Centrum SEBEVĚDOMÉ ČESKO.

Žadateli byla dle § 14 odst. 5 písm. c) v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) poskytnuta tato odpověď: na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme, že se nám nepodařilo dohledat žádný kontakt ani s jednou výše uvedenou osobou. Dále uvádíme, že náš úřad tedy nevstoupil do žádného právního vztahu s výše uvedenými osobami, neobdržel žádná podání, ani jim nezaslal žádné písemnosti.

 

Doprovodná informace k žádosti o informace týkající se spisu č. SEI-4581/2017/32.101-6

Státní energetická inspekce obdržela žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kde žadatel žádá poskytnutí protokolu o výsledku kontroly, jež vykonal ÚzI pro Plzeňský a Karlovarský kraj.

Žadateli byla dle § 14 odst. 5 písm. d) v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) a b) zákona poskytnuta kopie protokolu ve formátu .pdf o výsledku kontroly daného spisu. Státní energetická inspekce poskytla v této souvislosti pouze ty informace, na něž se nevztahuje povinnost mlčenlivosti a nejsou svojí povahou osobní ani obchodním tajemstvím.

 

Žádost o informace týkající se smluvního či mimosluvního právního vztahu s konkrétními osobami

Státní energetická inspekce obdržela žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kde žadatel žádá sdělení, zdali náš úřad vstoupil do smluvního či mimosmluvního právního vztahu s některou z níže uvedených osob, popř. s nimi jednal, byl jimi kontaktován či vystupovali na akci, na které se náš úřad podílel. Dále se ptá, zda náš úřad obdržel od níže uvedených osob nějaká podání či jim zasílal nějaké písemnosti.
Jde o tyto osoby:
1. J. J., nar. 1990, bytem České Budějovice,
2. Osoba vystupující pod jménem „Patrik Jakl“ (jedná se o pseudonym výše uvedeného J. J.)
3. Evropské hodnoty z.s., IČO 26987627, se sídlem Ohnivcova 555/56, Braník, 147 00 Praha
4. Iniciativa pro evropské hodnoty z.s., IČO 04984471, se sídlem Ohnivcova 555/56, Braník, 147 00 Praha
5. Centrum SEBEVĚDOMÉ ČESKO z.ú., IČO 04160851, se sídlem Ohnivcova 555/56, Braník, 147 00 Praha (dříve Centrum pro evropské hodnoty z.ú.)

Žadateli byla dle § 14 odst. 5 písm. c) v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) poskytnuta tato odpověď: na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme, že se nám nepodařilo dohledat žádný kontakt ani s jednou výše uvedenou osobou. Dále uvádíme, že náš úřad tedy nevstoupil do žádného právního vztahu s výše uvedenými osobami, neobdržel žádná podání, ani jim nezaslal žádné písemnosti.

 

Doprovodná informace k žádosti o informace týkající se konkrétního protokolu kontroly FVE v Libereckém kraji

Státní energetická inspekce obdržela doplňující žádost o informace, kde žadatel žádá, zda proti konkrétnímu protokolu a proti dodatku č. 1 byly podány kontrolovanou osobou námitky a dále žádá poskytnutí kopie rozhodnutí o námitkách kontrolované osoby proti konkrétnímu protokolu a proti dodatku č. 1, jež se vztahují na kontrolu FVE v Libereckém kraji.

Žadateli byla dle § 14 odst. 5 písm. d) v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) a b) zákona poskytnuta kopie rozhodnutí o námitkách k vybranému protokolu a dále pak kopie rozhodnutí o námitkách k dodatku č. 1 vybraného protokolu. Státní energetická inspekce poskytla v této souvislosti pouze ty informace, na něž se nevztahuje povinnost mlčenlivosti a nejsou svojí povahou osobní ani obchodním tajemstvím.

 

Žádost o informace týkající se dokumentu Provozní podmínky distribuční soustavy

Státní energetická inspekce obdržela žádost o informace, kde žadatel žádá o poskytnutí informace k dokumentu Provozní podmínky distribuční soustavy – kde je tento dokument veřejně dostupný ke stažení, případně zda-li je možné ho zaslat.

Žadateli byla dle § 14 odst. 5 písm. c) v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) poskytnuta tato odpověď: podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., v případě, že se požadované informace nevztahují k působnosti povinného subjektu, dojde k odložení žádosti. Vzhledem k výše uvedenému, jelikož se jedná o dokument, jehož autorem není SEI a jehož obsah nespadá do kompetencí ani působnosti SEI, Vám tedy sdělujeme, že se Vaše žádost odkládá. Vámi požadovaný dokument spadá do působnosti Energetického regulačního úřadu.

 

Doprovodná informace k žádosti o informace týkající se fotovoltaických elektráren

Státní energetická inspekce obdržela žádost o informace, kde žadatel žádá o poskytnutí kopií vybraných protokolů o výsledku kontrol FVE provedených územním inspektorátem pro Liberecký kraj, vydaných v obdbodí od 1. 1. 2011 – 31. 12. 2013.

Žadateli byly dle § 14 odst. 5 písm. d) v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) a b) zákona poskytnuty kopie vybraných kontrolních protokolů. Státní energetická inspekce poskytla v této souvislosti pouze ty informace, na něž se nevztahuje povinnost mlčenlivosti a nejsou svojí povahou osobní ani obchodním tajemstvím.

 

Žádost o informace týkající se fotovoltaických elektráren

Státní energetická inspekce obdržela žádost o informace, kde žadatel žádá o poskytnutí kopií vybraných protokolů o výsledku kontrol FVE provedených územním inspektorátem pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina, případně o ifnormaci, že vybrané kontroly nebyly provedeny daným územním inspektorátem.

Žadateli byla dle § 14 odst. 5 písm. d) v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) zákona poskytna tato odpověď: Na Vaši žádost odpovídáme, že uvedené kontroly FVE, jejichž protokoly si žádáte, nebyly provedeny naším územním inspektorátem a tudíž ani nedisponujeme požadovanými protokoly.

 

Doprovodná informace k žádosti o informace týkající se fotovoltaických elektráren

Státní energetická inspekce obdržela žádost o informace, kde žadatel žádá o poskytnutí kopií vybraných protokolů o výsledku kontrol FVE provedených územním inspektorátem pro Moravskoslezský kraj, případně o ifnormaci, že vybrané kontroly nebyly provedeny daným územním inspektorátem.

Žadateli byly dle § 14 odst. 5 písm. d) v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) a b) zákona poskytnuty kopie vybraných kontrolních protokolů. Státní energetická inspekce poskytla v této souvislosti pouze ty informace, na něž se nevztahuje povinnost mlčenlivosti a nejsou svojí povahou osobní ani obchodním tajemstvím.

 

Žádost o informace týkající se kontroly č. j. SEI-3460/2017/64.110-3

Státní energetická inspekce obdržela žádost o informace, kde žadatel žádá písemně o poskytnutí informací, včetně písemného rozhodnutí v dané věci, jaké kroky SEI učinila u kontroly č. j. SEI-3460/2017/64.110-3 ze dne 4. 7. 2017 vyplývající ze závěru kontroly, kde bylo shledáno porušení zákona.

Žadateli byly dle § 14 odst. 5 písm. d) v souladu s § 4a odst. 2 písm. b) zákona poskytnuty následující odpovědi – Územní inspektorát SEI pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina ve zkráceném řízení o přestupku vydal dne 1. 9. 2017 Příkaz o přestupku, který byl adresátovi doručen dne 4. 9. 2017. V případech, kdy správní orgán považuje skutkové zjištění za dostatečné, jako v tomto případě, umožňuje zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky ařízení o nich, vydat rovnou tzv. příkaz o přestupku podle § 90 citovaného zákona, aniž by muselo být zahajováno „klasické“ řízení o přestupku. Žadateli byla zaslána také kopie Příkazu v dané věci.Příkaz anon.

 

Žádost o informace týkající se uvádění klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti

Státní energetická inspekce obdržela žádost o informace, kde žadatel žádá bližší informace týkající se povinnosti uvádění klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti v informačních a reklamních materiálech.

Vzhledem k tomu, že žádost se týká informací, jež jsou zveřejněny na webových stránkách SEI www.cr-sei.cz v sekci „Energetická náročnost budov / aktualita“ publikovaná dne 28. 11. 2016, uvádíme dle § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. odkaz na již zveřejněnou informaci: Odkaz

 


2017

 

Žádost o informace ze dne 23. 8. 2017 týkající se PENB

Státní energetická inspekce obdržela žádost o informace, kde se žadatel ptá, jak SEI ověřuje, že prodávající splnil svou povinnost, pokud v kupní smlouvě je potrzení, že prodávající kupujícímu PENB předal, ale kupující ho následně zahodil a prodávající si již nepamatuje u koho PENB vyhotovil a nemá žádný doklad o jeho vyhotovení. Postačuje SEI potvrzení v kupní smlouvě? A dále se žadatel ptá, zda je kupující povinen si PENB ponechat.

Žadateli byly dle § 14 odst. 5 písm. d) v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) zákona poskytnuty následující odpovědi: Ad 1) V případě, že prodávající při prodeji nemovitosti předal kupujícímu průkaz energetické náročnosti budovy (dále jen „průkaz“) případně jeho ověřenou kopii, naplnil tak svou povinnost podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Pokud tento akt byl stvrzen podpisem kupní smlouvy, ve které se explicitně zmiňuje, že průkaz byl prodávajícím kupujícímu předán, pak je tento dokument pro účely kontroly dostatečný důkaz o tom, že povinnost byla splněna. Případná kontrola by se týkala pouze prodávajícího a toho, zda předal kupujícímu průkaz. Kupující může naložit s průkazem dle uvážení. Pokud by došlo ke ztrátě průkazu, je možno dohledat informace o průkazu dle adresy nemovitosti v databázi spravované MPO, k níž má i SEI přístup.
Ad 2) Zákon stanovuje povinnost předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii možnému kupujícímu či nájemci jak celé budovy, tak její ucelené části (typicky byt). Pokud dojde k dohodě o koupi či nájmu, pak, jak je uvedeno v předchozím odstavci, je prodávající dále povinen průkaz nebo jeho ověřenou kopii předat. Proto jestliže osoba, která byla v roli kupujícího, bude budovu nebo její ucelenou část prodávat či pronajímat, stane se prodávajícím a z toho jí vyplynou uvedené povinnosti. Není tedy důležité, jak s průkazem kupující naloží po realizaci koupi, ale je důležité, aby v případě, že bude s nemovitostí dále nakládat, měl průkaz k dispozici. Pokud průkaz k dispozici nemá, jelikož jej vyhodil a nelze jej získat od původního majitele nemovitosti případně zpracovatele průkazu, bude nucen nechat si zpracovat průkaz nový na vlastní náklady. Jak je ale uvedeno výše, evidenci průkazů spravuje MPO a ve většině případů lze zpracovatel dohledat a již zpracovaný průkaz si od něj nechat znovu vystavit.

 

Žádost o informace týkající se rozhodnutí z července 2017 k FVE Bežerovice, FVE Čekanice a FVE Chýnov

Státní energetická inspekce obdržela žádost o informace požadující kopie tří rozhodnutí z července 2017, jež se týkají FVE Bežerovice, FVE Čekanice a FVE Chýnov. Žadateli byly dle § 14 odst. 5 písm. d) v souladu s § 4a odst. 2 písm. b) zákona poskytnuty kopie požadovaných dokumentů v elektronicky čitelném formátu. Státní energetická inspekce poskytla v této souvislosti pouze ty informace, na něž se nevztahuje povinnost mlčenlivosti a nejsou svojí povahou osobní ani obchodním tajemstvím.

Rozhodnutí_3

 

Žádost o informace týkající se rozhodutí k FVE Bežerovice, FVE Čekanice a FVE Chýnov

Státní energetická inspekce obdržela žádost o informace požadující kopie všech rozhodnutí vydných SEI, které se týkají FVE Bežerovice, FVE Čekanice a FVE Chýnov. Žadateli byly dle § 14 odst. 5 písm. d) v souladu s § 4a odst. 2 písm. b) zákona poskytnuty kopie požadovaných dokumentů v elektronicky čitelném formátu. Státní energetická inspekce poskytla v této souvislosti pouze ty informace, na něž se nevztahuje povinnost mlčenlivosti a nejsou svojí povahou osobní ani obchodním tajemstvím.

Rozhodnutí

 

Doprovodná informace k žádosti o informace týkající poskytnutí seznamu výroben FVE

Státní energetická inspekce obdržela žádost o informace požadující seznam výroben FVE, jež byly SEI kontrolovány na dodržování povinností podle zákona č. 526/1990 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., případně zákona č. 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny z OZ při čerpání podpory. Konkrétně žadatel požadoval seznam výroben, kde byl zjištěn buď jiný rok uvedení do provozu nebo nadvýroba podle modelu PV-GIS. Dále požadoval seznam těch výroben, u kterých bylo zjištěné jiné porušení zákona s dopadem na čerpání podpory než dříve uvedeno. Žadatel dále žádal kopie rozhodnutí, kde bylo zjištěno porušení zákona u společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje. Žadateli byly dle § 14 odst. 5 písm. d) v souladu s § 4a odst. 2 písm. b) a c) zákona poskytnuty kopie požadovaných dokumentů v elektronicky čitelném formátu a dále seznam výroben, u kterých bylo zjištěno ze strany SEI porušení zákona. Tento seznam byl poskytnut v elektronické podobě jako datový soubour . XLS. Státní energetická inspekce poskytla v této souvislosti pouze ty informace, na něž se nevztahuje povinnost mlčenlivosti a nejsou svojí povahou osobní ani obchodním tajemstvím.

 

Doprovodná informace k žádosti o informace - poskytnutí kopie dokumentů

Státní energetická inspekce obdržela žádost o informace požadující kopie dokumentů pod č.j. 524009115 a č.j. 052105914/727/15/90.220/Kr. Žadateli byly dle § 14 odst. 5 písm. d) v souladu s § 4a odst. 2 písm. b) zákona poskytnuty kopie požadovaných dokumentů v elektronicky čitelném formátu. Státní energetická inspekce poskytla v této souvislosti pouze ty informace, na něž se nevztahuje povinnost mlčenlivosti a nejsou svojí povahou osobní ani obchodním tajemstvím.

 

Žádost o informace týkající se seznamu zaměstnanců SEI a org.struktury

Státní energetická inspekce (dále „SEI“) obdržela žádost o informace týkající se poskytnutí zveřejnitelného seznamu zaměstnanců SEI a také organizační strukturu. Žadateli byly dle § 14 odst. 5 písm. d) v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) a c) zákona poskytnut seznam představených SEI dle jeho požadované struktury ve formátu .xlsx a také organizační struktura ve formatu .html.

Seznam představených Státní energetické inspekce
Titul Jméno Příjmení Pracovní zařazení
Ústřední inspektorát
Ing. Pavel Gebauer ústřední ředitel
Ing. Michal Vokáč sekční ředitel
Ing. Marcela Juračková ředitelka odboru kontroly
Ing. Kateřina Śálová vedoucí oddělení kontroly úspor energií
Ing. Miloš Strašák vedoucí oddělení dohledu nad trhem
Mgr. Jana Srbová ředitelka odboru správního, právního a personálního
Mgr. Lucie Ignasová vedoucí oddělení správního a právního
Ing. Bc. Dagmar Vološčuková ředitelka odboru hospodářského
Bohuslava Bartošová vedoucí oddělení rozpočtu
Územní inspektorát pro hlavní město Prahu a Středočeský kraj
Ing. Vladimír Krása ředitel ÚzI pro hl.m.Prahu a Středočeský kraj
Ing Vlastimil Hyksa vedoucí oddělení správního řízení
Ing. Pavla Lipenská vedoucí oddělení kontroly
Územní inspektorát pro Jihočeský kraj
Ing. Vladimír Štěpka ředitel ÚzI pro Jihočeský kraj
Ing. Bc. Pavlína Tomanová vedoucí oddělení správního řízení
Ing. Jana Ćápová vedoucí oddělení kontroly
Územní inspektorát pro Plzeňský a Karlovarský kraj
Ing. Jitka Krausová ředitelka ÚzI pro Plzeňský a Karlovarský kraj
Ing. Radka Sieberová vedoucí oddělení správního řízení
Ing. Jiří Vondrášek vedoucí oddělení kontroly
Územní inspektorát pro Ústecký kraj
Ing. Anna Králová ředitelka ÚzI pro Ústecký kraj
Ing. Tomáš Olšan vedoucí oddělení správního řízení
Ing. Jiří Wimmer vedoucí oddělení kontroly
Územní inspektorát pro Liberecký kraj
Ing. Petra Jägerová ředitelka ÚzI pro Liberecký kraj
Územní inspektorát pro Královéhradecký a Pardubický kraj
Ing. Hana Stejskalová ředitelka ÚzI pro Královéhradecký a Pardubický kraj
Bc. Jitka Burešová vedoucí oddělení správního řízení
Ing. Eva Ulíková vedoucí oddělení kontroly
Územní inspektorát pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina
Ing. Pavel Šuster ředitel ÚzI pro Jihomoravský kraj a Vysočina
JUDr. Pavla Roubalíková vedoucí oddělení správního řízení
Ing. Michal Králík vedoucí oddělení kontroly
Územní inspektorát pro Olomoucký kraj
Ing. Dana Ignasová ředitelka ÚzI pro Olomoucký kraj
Ing. Robert Śtugel vedoucí oddělení správního řízení
Ing. Břetislav Kvapil vedoucí oddělení kontroly
Územní inspektorát pro Zlínský kraj
Ing. Zdeněk Kondler ředitel ÚzI pro Zlínský kraj
JUDr. Ivana Divišová vedoucí oddělení správního řízení
Ing. Ladislav Adámek vedoucí oddělení kontroly
Územní inspektorát pro Moravskoslezský kraj
Ing. Radomír Hrbáč ředitel ÚzI pro Moravskoslezský kraj
Bc. Bohumil Havránek vedoucí oddělení správního řízení
Ing. Petr Gruška vedoucí oddělení kontroly
Stav ke dni 12. 4. 2017

 

Doprovodná informace k žádosti týkající se kontrolních protokolů FVE

Státní energetická inspekce (dále „SEI“) obdržela žádost o informace, týkající se poskytnutí kopií protokolů o výsledcích kontroly fotovoltaické elektrárny podle § 12 zákona č. 552/1991 Sb. Žadatel žádal celkem 6 kontrolních protokolů. Žadateli byly dle § 14 odst. 5 písm. d) v souladu s § 4a odst. 2 písm. b) zákona poskytnuty kopie požadovaných dokumentů. Státní energetická inspekce poskytla v této souvislosti pouze ty informace, na něž se nevztahuje povinnost mlčenlivosti a nejsou svojí povahou osobní ani obchodním tajemstvím.

 

Doprovodná informace k žádosti týkající se světelných zdrojů

Státní energetická inspekce (dále „SEI“) obdržela žádost o informace, týkající se kontrol plnění povinností při uvádění světelných zdrojů na trh podle § 8a zákona č. 406/2000 Sb., zahájených v letech 2015, 2016, a 2017. Žadateli byly dle § 14 odst. 5 písm. d) v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) zákona poskytnuty požadované informace včetně anonymizované kopie Příkazu č. 712015116 a doprovodné informaci, že SEI publikovala na svých internetových stránkách dne 27. září 2016 Stanovisko k nové legislativě upravující požadavky na ekondesign nesměrových světelných zdrojů pro domácnost, v kterém je mj. uvedena upravená definice světelného zdroje pro zvláštní účely. Státní energetická inspekce poskytla v této souvislosti pouze ty inforamce, na něž se nevztahuje povinnost mlčenlivosti a nejsou svojí povahou osobní ani obchodním tajemstvím.

 

Doprovodná informace k informaci poskytnuté na žádost ze dne 8. února 2017

Státní energetická inspekce obdržela žádost o informace, konkrétně žádost o poskytnutí kopie dokumentů pod č.j. 524009115 a č.j. 052105914. Žadateli byly dle § 14 odst. 5 písm. d) v souladu s § 4a odst. 2 písm. b) zákona poskytnuty kopie požadovaných dokumentů. Státní energetická inspekce poskytla v této souvislosti pouze ty informace, na něž se nevztahuje povinnost mlčenlivosti a nejsou svojí povahou osobní ani obchodním tajemstvím.

 

Doprovodná informace k informaci poskytnuté na žádost ze dne 3. února 2017

Státní energetická inspekce obdržela žádost o informace, konkrétně žádost o poskytnutí Rozhodnutí SEI ze dne 22. 4. 2014 pod č.j. 052105513/302/14/90.220/Ve. Žadateli byla dle § 14 odst. 5 písm. d) v souladu s § 4a odst. 2 písm. b) zákona poskytnuta kopie požadovaného Rozhodnutí. Státní energetická inspekce poskytla v této souvislosti pouze ty inforamce, na něž se nevztahuje povinnost mlčenlivosti a nejsou svojí povahou osobní ani obchodním tajemstvím.

 

Doprovodná informace k informaci poskytnuté na žádost ze dne 22. ledna 2017

Státní energetická inspekce obdržela žádost o informace, konkrétně žádost o poskytnutí Rozhodnutí MS v Praze ze dne 30. 11. 2016 ve věci správního soudnictví, a dále o poskytnutí předchozích Rozhodnutí SEI v dané věci. Žadateli byly dle § 14 odst. 5 písm. d) v souladu s § 4a odst. 2 písm. b) zákona poskytnuty kopie požadovaných Rozhodnutí. Státní energetická inspekce poskytla v této souvislosti pouze ty inforamce, na něž se nevztahuje povinnost mlčenlivosti a nejsou svojí povahou osobní ani obchodním tajemstvím.

 

Doprovodná informace k informaci poskytnuté na žádost ze dne 22. ledna 2017

Státní energetická inspekce obdržela žádost o informace, konkrétně o Rozhodnutí SEI ze dne 3.7.2015, Rozhodnutí SEI ze dne 26.3.2015 a Rozhodnutí SEI ze dne 22.4.2014. Žadateli byly dle § 14 odst. 5 písm. d) v souladu s § 4a odst. 2 písm. b) zákona poskytnuty kopie požadovaných Rozhodnutí. Státní energetická inspekce poskytla v této souvislosti pouze ty inforamce, na něž se nevztahuje povinnost mlčenlivosti a nejsou svojí povahou osobní ani obchodním tajemstvím.

 

Výsledky kontroly dle zákona č. 406/2000 S. u SVJ v Praze 8

Státní energetická inspekce dle § 14 odst. 5 písm. d) zákona v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) zákona poskytla požadované informace – kontrolou bylo zjištěno porušení ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) zákona č. 406/2000 Sb. tím, že nevybavila vnitřní teleplná zařízení budov přístroji registrujícími dodavku tepelné energie v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem.

 

Doprovodná informace k informaci poskytnuté na žádost týkající se seznamu FVE

Státní energetická inspekce poskytla žadateli podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona v souladu s § 4a odst. 2 písm. c) zákona požadované informace, jež se týkaly seznamu FVE, které při kontrolách SEI nesplnily podmínku prvního paralelního připojení a seznamu FVE, které při kontrolách SEI vykazovaly nadvýrobu podle modelu PV-GIS a informace o výši sankcí a stadiu řízení. SEI poskytla žadateli tyto informace v podobě datového souboru ve strojově čitelném formátu xlsx obsahující název FVE, výše sankce a stav řízení.

 

Poskytnutá informace na žádost týkající se závěrů kontroly SEI u FVE Bílina

Státní energetická inspekce poskytla žadateli podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) zákona požadované informace – závěry kontroly SEI, kde se konstatovalo, že porušení ustanovení § 11, odst. 1 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které bylo předmětem kontroly, nebylo zjištěno.

 

Poskytnutá informace na žádost týkající se okamžiku splnění podmínek pro přiznání ceny za elektřinu vyrobenou z FVE

Státní energetická inspekce poskytla žadateli podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) zákona tyto požadované informace: nárok pro přiznání určité výše podpory výrobci elektřiny z obnovitelných zdrojů energie se u nově zřizované výrobny odvíjí, mimo jiné, ode dne jejího uvedení do provozu.

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2009 platné pro rok 2010:

bod (1.9.) U nově zřizované výrobny elektřiny nebo zdroje se uvedením do provozu rozumí den, kdy výrobce začal v souladu s rozhodnutím o udělení licence a vzniku oprávnění k výkonu licencované činnosti vyrábět a dodávat elektřinu do elektrizační soustavy při uplatnění podpory formou výkupních cen nebo kdy poprvé začal vyrábět elektřinu při uplatnění podpory formou zelených bonusů.

Z uvedeného vyplývá, že rozhodujícím dnem pro stanovení data zahájení výroby je pozdější datum splnění všech podmínek:

 • rozhodnutí o udělení licence a vzniku oprávnění k výkonu licencované činnosti (nabytí právní moci),
 • výroba a dodávka elektřiny v případě podpory formou výkupních cen nebo výroba elektřiny v případě podpory formou zelených bonusů.

Je irelevantní, která z podmínek byla splněna dříve, podstatné je, aby obě podmínky byly splněny v průběhu roku 2010.

 

Doprovodná informace k informaci poskytnuté na žádost týkající se závěrů kontrol SEI u konkrétních FVE

Státní energetická inspekce poskytla žadateli podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) zákona požadované informace – závěry kontrol SEI na FVE Ch. a FVE Č. z roku 2013.

 

Doprovodná informace k informaci poskytnuté na žádost k systemizaci a organizačnímu uspořádání

Státní energetická inspekce (dále „SEI“) poskytla žadateli podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) zákona požadované informace – korespondence s Ministerstvem průmyslu a obchodu k systemizaci SEI od 1. 1. 2016, přímá korespondence s Ministerstvem vnitra, Ministerstvem financí, Úřadem vlády ČR, pakliže v dané věci probíhala a způsob vyrozumění o schválení organizačního schématu Vládou ČR dne 7. prosince 2015. Současně poskytla doprovodnou informaci podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona v souladu s § 4a odst. 2 písm. b) zákona a to kopie emailové korespondence mezi SEI a Ministerstvem průmyslu a obchodu.

 

Žádost o informace týkající se kontrol průkazů energetické náročnosti

Státní energetická inspekce poskytla žadateli podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) zákona požadované informace v tomto pořadí:

1) Počet kontrol průkazů energetické náročnosti ve Vámi zvoleném období:

Kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád): 747

Kontroly při vydávání závazných stanovisek pro stavební řízení: 1091 (pouze za období roku 1/2015 – 9/2016, dříve nebylo sledováno)

Počet kontrolovaných zpracovatelů podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád): 320

2) Počet pravomocně uložených pokut ve Vámi zvoleném období: 77

Celková výše pravomocně uložených pokut: 437 500 Kč

Maximální výše pokuty za jeden chybně zpracovaný průkaz: 15 000 Kč

Maximální kumulativní výše pro jednoho zpracovatele: 36 000 Kč

3) Nejčastější prohřešky nalezené při kontrolách průkazů energetické náročnosti:

 • Chybné stanovení účelu nebo účelů zpracování PENB,
 • Absence části základních údajů o hodnocené budově,
 • Chybné stanovení celkové energeticky vztažné plochy,
 • Chybné stanovení obálky budovy z vnitřní rozměrů budovy,
 • Absence nebo chybné zónování budovy – např. budova pro vzdělání s učebnami, tělocvičnou, laboratořemi, kuchyňským provozem a jídelnou uvažována jako jedna zóna,
 • Chybné stanovení ploch konstrukcí obálky budovy – absence části ploch, zanedbání odlišných konstrukcí včetně odlišení vnějších a vnitřních konstrukcí např. plochá střecha, pochozí terasa, strop pod nevytápěnou půdou,
 • Chybné stanovení součinitele prostupu tepla konstrukcí obálky budovy – použití charakteristické nebo deklarované λ ve výpočtu, uvažování výrazně lepších vlastností materiálů bez ohledu na dobu výstavby budovy, zanedbání tepelných mostů, zanedbání části vrstev konstrukce, nahrazení výpočtu odborným odhadem, který ale nevychází z žádných odborných podkladů ani z vlastní zkušenosti z výpočtů obdobných konstrukcí,
 • Absence nebo nereálně stanovené tepelné vazby – např. budova RD ze
  70tých let s 0,02,
 • Technická zařízení budovy – nezapočítání ztráty zásobníků TV a ztráty rozvodů TV, neuvedení výkonů/příkonů, neuvedení objemů zásobníků TV,
 • Osvětlení – neuvedení typ osvětlovací soustavy,
 • Absence Posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie (vyjma PENB zpracovaných pouze za účelem prodeje nebo pronájmu),
 • Absence Doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy (vyjma PENB s celkovou dodanou energií v klasifikační třídě A),
 • Nově – absence čísla dokumentu vygenerovaného z evidence MPO.

 

Žádost o informace týkající se kontrolní činnosti SEI v období 1/2016 - 10/2016 u SVJ

Státní energetická inspekce poskytla žadateli podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) zákona požadované informace v této struktuře:
Ad dotaz č. 1) Za dané období bylo zjištěno celkem 6 porušení § 7 odst. 4 písm. g) zákona č. 406/2000 Sb. u právnických osob v právní formě společenství vlastníků jednotek.
Ad dotaz č. 2) U 1 právnické osoby v právní formě společenství vlastníků jednotek bylo vydáno rozhodnutí o uložení pokuty v rámci prvního stupně.
Ad dotaz č. 3) a) průměrná výše pokut uložených ve správním řízení v prvním stupni je 8000,- Kč.
b) nejvyšší uložená pokuta je 8000,- Kč.
Ad dotaz č. 4) a) 0,- Kč
b) 0,- Kč

 


2016

 

Doprovodná informace k informaci poskytnuté na žádost ze dne 29. 11. 2016

Státní energetická inspekce obdržela žádost o informace, konkrétně žádost o poskytnutí protokolu č. 042102210 ze dne 12. 1. 2011. Žadateli byla dle § 14 odst. 5 písm. d) v souladu s § 4a odst. 2 písm. b) zákona poskytnuta kopie požadovaného protokolu. Státní energetická inspekce poskytla v této souvislosti pouze ty inforamce, na něž se nevztahuje povinnost mlčenlivosti a nejsou svojí povahou osobní ani obchodním tajemstvím.

 

Žádost o informace týkající se pokut za spáchání deliktu dle § 12a odst. 1 písm. m)

Státní energetická inspekce poskytla žadateli podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) zákona požadované informace – pravomocná rozhodnutí o udělení pokuty za spáchání správního deliktu podle § 12a ost. 1 písm. m) zákona č. 406/2000 Sb., za období 1. 1. 2016 – 30. 6. 2016 z kontrol zahájených v roce 2016 a to v požadované struktuře:

Ad 1) 1 ks; Ad 2) 2000 Kč; Ad 3) 2000 Kč; Ad 4) vut § 12a odst. 3 písm. a) zákona č. 406/2000 S., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.

 

Doprovodná informace k informaci poskytnuté na žádost týkající se odovolání o postavení mimo výkon služby

Státní energetická inspekce poskytla žadateli podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) zákona požadované informace – tj. jakou formou bylo odvolání postoupeno státnímu tajemníkovi na MPO, datum a č.j. postoupení odvolání státnímu tajemníkovi na MPO a datum doručení státnímu tajemníkovi na MPO postoupení SEI k rozhodnutí o odvolání.

 

Žádost o informaci týkající se organizačního řádu SEI

Státní energetická inspekce poskytla žadateli podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) zákona požadované informace týkající se organizačního řádu SEI v této struktuře: Ad 1. ústřední inspektorát je upraven v části druhé bodu 3 odstavci (1) a (2) Organizačního řádu SEI – služebního předpisu č. 09/2015 (dále jen „organizační řád“), a to následovně:

(1) SEI se člení na ústřední inspektorát a územní inspektoráty.
(2) Základní členění ústředního inspektorátu (viz příloha – organizační schéma):
a) ústřední ředitel, vedoucí služebního úřadu (kód 90.100),
b) ředitel sekce kontroly a správy, zástupce ústředního ředitele (kód 90.200),
c) odbor kontroly (kód 90.210),
d) odbor správní, právní a personální (kód 90.220),
e) odbor hospodářský (kód 90.230).

Ad 2. – ústřední inspektorát není v organizačním řádu vymezen ani jako sekce, ani jako odbor a ani jako oddělení ve smyslu § 2 nařízení vlády č. 92/2015 Sb.
Ad 3. – Odpověď viz Ad 1.

 

Žádost o informace týkající se kontrol SEI ze dne 16. 6. 2016

Státní energetická inspekce poskytla žadateli podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) zákona tyto požadované informace:

1. počet zahájených kontrol se zaměřením na splnění povinností dle § 9a zákona č. 406/2000 Sb., v platném znění, za rok 2016 měsíce leden – 0, únor – 0, březen – 0, duben – 0, květen – 0 a
2. počet zahájených kontrol internetových obchodů se zaměřením na splnění povinností dle § 8 zákona č. 406/2000 Sb., v platném znění, za rok 2016 měsíce leden – 0, únor – 0, březen – 0, duben – 0, květen – 1.

 

Žádost o informace týkající se kontrol SEI ze dne 17. 5. 2016

Státní energetická inspekce poskytla žadateli podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) zákona tyto požadované informace v takto požadované struktuře :

Ad 1. Počet zahájených kontrol se zaměřením na splnění povinností dle § 8a zákona č. 406/2000 Sb. v platném znění:
Leden 0/0, Únor 0/0, Březen 0/0, Duben 0/0
Ad 2. V kolika případech odebrala SEI vzorky výrobků spojených se spotřebou energie k posouzení pravdivosti, zda tyto výrobky splňují požadavky zákona č. 406/2000 Sb. v platném znění nebo přímo použitelných předpisů Unie upravujících požadavky na ekodesign a na energetické štítky:
a) Leden – Ekodesign 0, Energetické štítky 0
b) Únor – Ekodesign 0, Energetické štítky 0
c) Březen – Ekodesign 0, Energetické štítky 0
d) Duben – Ekodesign 0, Energetické štítky 0

 

Žádost o informace týkající se naplňování kontrolních povinností SEI v 1. čtvrtletí 2016

Státní energetická inspekce poskytla žadateli podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) zákona tyto požadované informace:

Ad 1. Kontroly splnění povinností dle § 9 odst. 1 a 2 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)
Leden 0/0, Únor 0/0, Březen 0/0
Ad 2. Kontroly povinností u vydaných průkazů energetické náročnosti dle § 7a odst. 4 písm. d) zákona:
– Počet zahájených kontrol: Leden 0,Únor 2, Březen 11

– Počet ukončených kontrol: Leden 4, Únor 0, Březen 5
Ad 3. Procentuální splnění povinnosti SEI podle § 7a odst. 10 zákona:
a) 1000
b) 2,3 %
c) 1,8 %

 

Žádost o informace týkající se závěrů kontrol SEI za období 14. 12. 2010 - 23. 2. 2011

Státní energetická inspekce poskytla žadateli podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) zákona tyto požadované informace:

Ad a) SEI obdržela od ERÚ několik podnětů ke kontrolám vybraných FVE a to i ve Vámi uvedeném období. Tyto seznamy vybraných FVE ke kontrolám jsou na SEI dohledatelné.
Ad b) Mezi kontrolovanými subjekty Vámi požadovaní výrobci (Saša-Sun, Zdeně–Sun a VT-Sun) nebyly. Podnět ke kontrole u zmíněných výrobců ze strany ERÚ či distributora nebyl SEI zadán. SEI vzhledem k velkému množství předávaných podnětů na kontroly FVE byla schopna provádět kontroly převážně pouze na podnět.
Ad c) Kontrola Vámi zmiňovaných výrobců ani v dalším období nebyla provedena.
Ad d) Spolupráce mezi SEI a ERÚ byla možná pouze na základě výměny informací nebo podnětů ke kontrole, neboť oba úřady jsou úřady kontrolními s přesně definovanými pravomocemi.
Ad e) Revizní zpráva je nezbytnou součástí udělení licence pro podnikání v energetických odvětvích a to s ohledem na bezpečnost provozu výrobny energie. V té době účinná vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, jednoznačně v ustanovení § 9 uvádí zprávu o výchozí revizi energetického zařízení jako jeden z požadovaných podkladů, bez kterého by neměla být licence vůbec udělena. Z tohoto důvodu zastáváme názor, že bez výchozí revize naopak by nemělo být možné získat licenci od ERÚ.

 

Žádost o informace týkající se kontrol SEI v roce 2015 podle zákona o hospodaření energií

Státní energetická inspekce (dále „SEI“)poskytla žadateli podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) zákona informace týkající se těchto porušení:
– ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 318/2012 Sb. účinném od 1. ledna 2015
– ustanovení § 7 odst. 4 písm. g) zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, ve znění zákona č. 103/2015 Sb. účinném od 1. července 2015
u právnických osob s právní formou společenství vlastníků jednotek.
Ad 1: Porušení ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 318/2012 Sb. účinném od 1. ledna 2015, bylo SEI zjištěno u 4 společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ“).
Porušení ustanovení § 7 odst. 4 písm. g) zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, ve znění zákona č. 103/2015 Sb. účinném od 1. července 2015, bylo SEI zjištěno u 1 SVJ.
Ad 2: V první stupni správního řízení SEI vydala v roce 2015 rozhodnutí o uložení pokuty při porušení ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) zákona u 1 SVJ. V první stupni správního řízení SEI nevydala žádné rozhodnutí o uložení pokuty při porušení ustanovení § 7 odst. 4 písm. g) zákona.

Ad 3: Výše pokuty uložená kontrolované osobě byla při porušení ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) zákona 3 000 Kč. Pokuta za porušení ustanovení § 7 odst. 4 písm. g) zákona nebyla žádné kontrolované osobě udělena.
Ad 4: V druhém stupni správního řízení SEI nevydala žádné rozhodnutí o uložení pokuty při porušení ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) zákona nebo při porušení ustanovení § 7 odst. 4 písm. g) zákona.
Dále byla poskytnuta doprovodná informace, že ve druhé polovině roku 2015 zahajovala SEI kontrolu povinnosti vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji registrujícími dodávku tepelné energie u SVJ z důvodu legislativních nejasností pouze na základě cizího podnětu.

 

Žádost o informace týkající se kontroly PENB u SVJ v Pilníkově

Státní energetická inspekce poskytla žadateli podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) zákona tyto požadované informace:

V rámci kontroly SVJ v Pilníkově prováděné Územním inspektorátem pro Královéhradecký a Pardubický kraj Státní energetické inspekce bylo jednáno s předsedkyní výboru SVJ.
Společenství vlastníků jednotek v Pilníkově byla uložena pokuta ve výši 500 Kč a dále povinnost nahradit náklady řízení ve výši 1 000 Kč.
Dle § 7a odst. (2) písm. a) bod. 1 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) jsou vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek povinni opatřit si průkaz při prodeji budovy nebo ucelené části budovy (bytové jednotky). Způsob, jakým se společenství vlastníků jednotek o prodeji bytové jednotky dozví, zákon neřeší, jelikož se jedná o vztahy uvnitř SVJ, do kterých zákon není oprávněn zasahovat. Ze stejného důvodu zákon neřeší ani povinnost SVJ předat vlastníkovi na jeho žádost zpracovaný průkaz energetické náročnosti.
Jelikož paní B. využila zákonné možnosti odst. 7 § 7a zákona, nebylo při prošetření záležitosti zjištěno podezření na porušení zákona a nebyla uložena pokuta.
Dále byla poskytnuta doprovodná informace, že ustanovení odst. 8 § 7a zákona, které uvádí, že průkaz zpracovaný pro budovu, je také průkazem pro ucelenou část této budovy včetně jednotky.