16 června, 2016

Povinné informace podle z. č. 106/1999 Sb.

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a informace zveřejněné podle tohoto zákona.

Žádosti o informace o SEI ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím, včetně podání souvisejících stížností, návrhů, podnětů či jiných dožádání, je možné podat osobně, písemně/elektronicky nebo telefonicky na jednotlivých územních inspektorátech nebo na ústředním inspektorátu SEI. Ve složitějších případech se může požadovat od žadatele o informaci její písemné podání a za zpracování odpovědi na požadovanou informaci může SEI požadovat úhradu dle sazebníku. Žádost o informaci se doporučuje podávat na formuláři, který je k dispozici na všech územních i ústředním inspektorátu a taktéž elektronicky Žádosti_FO_106_ (95 kB PDF) pro fyzické osoby a Žádosti_PO_106_ (95 kB PDF) pro právnické osoby. Podání žádosti o informace na doporučených formulářích Vám pomůže k tomu, aby žádost obsahovala všechny zákonem požadované údaje a mohla být správně vyřízená. Podání žádosti o poskytnutí informace elektronickou poštou musí být opatřeno elektronickým podpisem. Postup, který musí SEI dodržovat při vyřizování všech žádostí o informace, návrhů i jiných podání občanů je popsaný níže. Žádosti o informace, stížnosti, náměty a podněty je možno podávat v pracovní době osobně (doporučuje se po telefonické domluvě). V SEI je základní pracovní doba je stanovena od 8,30 hod. do 13,30 hod.


Postup při vyřizování žádostí
 1. Základní pojmy

1.1. Informacemi ze strany SEI ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. se rozumí všechny informace týkající se působnosti SEI, o něž požádají fyzické či právnické osoby s výjimkou informací, jejichž poskytnutí bylo uloženo Ministerstvem průmyslu a obchodu jako pracovní úkol. Žádosti o informace mohou fyzické či právnické osoby podávat na všech podatelnách SEI.

1.2. Zveřejněná informace ve smyslu svobodného přístupu k informacím je taková informace, která je na jakémkoliv nosiči dat, jež umožňuje její zápis, prohlížení a uchování, musí být vždy vyhledatelná a získatelná, např. vydaná tiskem, vystavená na úřední desce, umístěná na internetu nebo je součástí fondu veřejné knihovny.

1.3. Doprovodná informace je taková, která úzce souvisí s požadovanou informací (např., sděluje, zda požadovaná informace vůbec existuje, původ informace, důvody, proč nelze informaci poskytnout, dobu, po kterou odepření informace trvá, atd.). Je součástí poskytované informace a je proto nutné ji poskytnout vždy, je-li k dispozici a je-li její podání opodstatněné. Jestliže povinný subjekt žádosti o informace nevyhoví zcela nebo jen částečně (podle § 15 zákona), je doprovodná informace součástí odůvodnění.

1.4. Poskytování informací provádí SEI jednak zveřejněním, jednak individuálně vyřízením žádosti, kterou podle zákona podala fyzická nebo právnická osoba.

1.5. Pokud jde o fyzickou osobu, má na informace podle zákona č. 106/1999 Sb. právo i cizí státní příslušník nebo osoba bez státní příslušnosti.

1.6. SEI, jakožto povinný subjekt, poskytne pouze takové informace, které jsou mu dostupné v rámci jeho správního úřadu, které se vztahují k jeho působnosti, a které nepřekračují rozsah jeho pravomocí. Pokud žádost směřuje k informaci, kterou SEI nemá aktuálně k dispozici, ačkoli mu zákon ukládá, aby tyto údaje evidoval, musí je SEI neprodleně doplnit a informaci poskytnout.

1.7. Informační povinnost se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí, vytváření nových informací (tj. takových informací, které by SEI musela vytvořit na konkrétní žádost žadatele) jako jsou různé rozbory, prognózy, srovnávací přehledy, právní a jiné výklady apod. Toto omezení se však nevztahuje na informace, které vznikají automatizovaným způsobem jako součást informačních technologií.

1.8. Povinně zveřejňované informace jsou informace o SEI veřejně přístupné. Jsou zpracovány ve formě materiálu „povinné informace podle zákona č. 106/1999 Sb.“ a jsou uveřejněny na webu SEI (www.cr-sei.cz). Povinnost organizace zveřejnit určité informace je rovněž splněna, pokud tyto informace zveřejní někdo jiný (např. ministerstvo v rámci souhrnného zveřejnění). Organizace pak může na takto zveřejněnou informaci odkazovat, jako by ji zveřejnila sama.

Povinně zveřejňované informace jsou:

 1. důvod a způsob založení SEI, podmínky a principy, za kterých provozuje svoji činnost,
 2. popis organizační struktury SEI,
 3. místo a způsob, jak získat další informace o SEI,
 4. místo a způsob, kde a jak lze podat žádost, stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.,
 5. místo, lhůtu a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech,
 6. postup, který musí SEI dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů a to včetně příslušných lhůt,
 7. přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž SEI jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace, a které upravují další práva občanů ve vztahu k SEI, včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí,
 8. sazebník úhrad za poskytování informací,
 9. výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o činnosti SEI za oblast poskytování informací,
 10. výhradní licence poskytnuté podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb.,
 11. usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb.,
 12. elektronickou adresu podatelny.

Tyto informační materiály budou zpracovány a dle potřeb aktualizovány státním zaměstnancem zajišťující informace o činnosti veřejné správy odboru 90.210 ve spolupráci s ostatními řediteli odborů a budou výslovně označeny „povinné informace podle zákona č. 106/1999 Sb.“

Požádá-li žadatel o poskytnutí již zveřejněné informace, může SEI žadateli sdělit kdy, kde a jak informaci zveřejnila a jak si ji žadatel může vyhledat. Tyto údaje musí SEI poskytnout žadateli co nejdříve, nejpozději však do 7 kalendářních dnů od podání žádosti. Pokud žadatel trvá na tom, aby mu SEI poskytla informaci, která již byla zveřejněna, SEI mu musí vyhovět. To neplatí, pokud byla žádost o poskytnutí informace podána elektronicky a pokud je požadovaná informace zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup a žadateli byl sdělen odkaz na internetovou stránku, kde se informace nachází.

 1. Omezení poskytování informací

SEI informaci neposkytne, pokud:

 1. se tato výlučně vztahuje k vnitřním pokynům a personálním předpisům SEI (nejsou to však vnitřní organizační normy jako např. organizační řád nebo pracovní řád apod., informace obsažené v těchto normách jsou veřejnosti přístupné),
 2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí; v okamžiku, kdy je příprava ukončena rozhodnutím, je možné takovou informaci poskytnout,
 3. informace získané od fyzické nebo právnické osoby, která nebyla povinna je sdělit, a která SEI nedala svolení, aby je předávala dalším subjektům,
 4. ji SEI získá od třetí osoby a ty nesouvisí s plněním jejího úkolu na základě zákona
  č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 5. má charakter obchodního tajemství. Ve smyslu § 504 nového občanského zákoníku je obchodním tajemstvím skutečnost obchodní, výrobní či technické povahy, která má alespoň potenciální hodnotu, přičemž tato skutečnost není v příslušných obchodních kruzích běžně dostupná, podle vůle právnické osoby má být utajena a toto utajení právnická osoba aktivně zajišťuje. V SEI připadají v úvahu především informace z cenových kontrol. Informaci, která požívá ochrany obchodního tajemství, a která má být poskytnuta na základě žádosti podané v souladu s ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., lze podat pouze na základě výslovného předchozího písemného souhlasu toho, v jehož prospěch je takováto informace jako obchodní tajemství chráněna. Nebudou však chráněny, i kdyby byly oprávněně označeny za obchodní tajemství, informace o příjemci a rozsahu veřejných prostředků, např. nájem obecních prostor, prodej státního majetku apod. Při poskytování informace, která se týká používání prostředků státního rozpočtu, rozpočtu územního celku nebo fondu zřízeného zákonem anebo nakládání s majetkem těchto subjektů, se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství. To znamená, že povinný subjekt je povinen sdělit žadateli o informaci, kdo a v jakém rozsahu byl příjemcem finančních prostředků ze státního rozpočtu, rozpočtu územního celku nebo fondu zřízeného zákonem a příjemce je povinen zveřejnění takovéto informace respektovat,
 6. se jedná o probíhající trestní řízení,
 7. se jedná o rozhodovací činnost soudů,
 8. má charakter utajované skutečnosti ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., a žadatel k ní nemá oprávněný přístup. Seznamy utajovaných skutečností vydává podle § 139 odst. 1 zákona
  č. 412/2005 Sb. vláda svým nařízením. V současné době je takovým nařízením nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, v platném znění. Toto nařízení obsahuje celkem 20 příloh – seznamů utajovaných skutečností v působnosti jednotlivých ústředních úřadů),
 9. se nevztahuje k působnosti SEI,
 10. žadatel žádá adresy fyzických osob (jména sama o sobě nepodléhají ochraně osobnosti),
 11. žadatel žádá informace o majetkových poměrech fyzických či právnických osob,
 12. by tím byla porušena ochrana duševního vlastnictví stanovená zvláštním předpisem Charakteristickým znakem duševního vlastnictví je atribut, že o jeho obsahu rozhoduje pouze a výhradně vlastník. Jenom vlastník rozhoduje, zda dá svolení jiné osobě, aby jeho vlastnictví užívala. Tato zásada je vymezena v § 1012 zákona č. 89/2012 , občanský zákoník, kde je uvedeno, že vlastník má právo se svým vlastnictvím v mezích právního řádu libovolně nakládat a jiné osoby z toho vyloučit.
 13. žadatel požaduje sdělit názory, budoucí rozhodnutí, vytváření nových informací
  (tj. takových, které by SEI musela vytvořit na uvedenou žádost, např. rozbory, prognózy, srovnávací přehledy, právní a jiné výklady atd.),
 14. další podmínky stanovuje zákon č. 106/1999 Sb.
 1. Písemné žádosti o informace

3.1. Písemná žádost o informaci musí obsahovat komu je určena, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona a kdo ji podává (podle náležitostí § 14 odst. 2 a 3 zákona).

3.2. Všechny žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. doručené na podatelnu ústředního inspektorátu se řádně zaevidují v systému elektronické spisové služby a dále ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. v samostatné evidenci vedené u státního zaměstnance zajišťující informace o činnosti veřejné správy odboru 90.210 (dále jen „zaměstnanec odboru 90.210“) na ÚI, včetně žádostí týkajících se činnosti územního inspektorátu. Zaměstnanec odboru 90.210 následně žádosti posoudí ve smyslu odst. 3.5., v případě potřeby provede kroky podle písm. a), b) a c) tohoto bodu, a pakliže se žádost týká činnosti územního inspektorátu, přiřadí neprodleně tuto žádost územnímu inspektorátu k vyřízení. V případě, že se žádost týká SEI jako celku nebo agendy, kterou zastřešuje ÚI, bude tato žádost vyřízena na ústředním inspektorátu SEI u zaměstnance odboru 90.210.

3.3. Žádosti doručené na podatelnu územního inspektorátu podatelna ÚzI neprodleně naskenuje a elektronicky pošle na ÚI zaměstnanci odboru 90.210, v kopii na podatelnu ÚI a telefonicky si ověří její doručení. Zaměstnanec odboru 90.210 žádost posoudí ve smyslu odst. 3.5., v případě potřeby provede kroky podle písm. a), b) a c) tohoto bodu, a pakliže se žádost týká agendy vykonávané územním inspektorátem, vydá neprodleně pokyn k vyřízení žádosti příslušným územním inspektorátem. V případě, že se žádost týká agendy ústředního inspektorátu nebo SEI jako celku, vyžádá si zaměstnanec odboru 90.210 neprodlené doručení originálu žádosti na podatelnu ústředního inspektorátu k vyřízení.

3.4. Žádosti přiřazené k vyřízení příslušnému ÚzI budou zpracovány státním zaměstnancem určeným ředitelem ÚzI s ohledem na obsah žádosti. Zaměstnanec odboru 90.210 při vyřizování těchto žádostí v případě potřeby poskytne potřebnou součinnost. Odpověď na žádost vyřizovanou ÚzI podepisuje ředitel ÚzI. Pakliže se žádost vztahuje k činnosti ústředního inspektorátu, připraví zaměstnanec odboru 90.210 ve spolupráci s ostatními řediteli odborů návrh odpovědi. V případě odmítnutí nebo částečného odmítnutí žádosti vyřizované ústředním inspektorátem vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti ústřední inspektorát SEI. V případě odmítnutí nebo částečného odmítnutí žádosti vyřizované územním inspektorátem vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti místně příslušný územní inspektorát SEI.

3.5. Pověřený zaměstnanec odboru 90.210 na ústředním inspektorátu SEI žádost posoudí a v případě, že:

 • brání-li nedostatek údajů o žadateli podle bodu 3.1., zejména podle § 14a nebo 15 zákona, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží;
 • je nesrozumitelná nebo nekonkrétní, vyzve žadatele do 7 dnů, aby žádost upřesnil. Pokud to žadatel neučiní do 30 dnů, žádost zamítne;
 • se nevztahuje k působnosti SEI, žádost odloží a toto sdělí žadateli do 7 dnů.

3.6.Pověřený zaměstnanec odboru 90.210 na ústředním inspektorátu SEI nebo ředitel ÚzI poskytne požadovanou informaci do 15 dnů od přijetí či upřesnění žádosti, a to písemně nebo nahlédnutím do spisů, včetně možnosti pořídit si kopii nebo záznam na paměťových médiích.

3.7. Při zodpovídání písemných dotazů, na které je odpověď v informačních materiálech nebo na internetových stránkách SEI, zašle zaměstnanec odboru 90.210 dotazujícímu příslušné materiály se standardním dopisem.

3.8. Při zodpovídání písemných dotazů, na které je odpověď dohledatelná v jiných informačních pramenech než v základních informačních materiálech SEI (tisk, veřejná knihovna, úřední deska, internet apod.), zajistí zaměstnanec odboru 90.210 do 7 dnů, že žadateli bude sděleno, kde si může zveřejněnou informaci vyhledat.

3.9. Pokud si zodpovězení dotazu vyžádá delší čas, než je stanoveno zákonem, tazatel je vyrozuměn o této skutečnosti ve smyslu § 14 zákona. Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit nejvíce o 10 dnů a to jedině z následujících závažných důvodů:

 • vyhledání informací v jiných úřadech či jiných ÚzI,
 • vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
 • konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.

3.10. Za písemnou žádost o informaci se pokládá i žádost zaslaná elektronicky (e-mailem, datovou schránkou). Na takovouto žádost je možné poskytnout odpověď rovněž elektronicky.

3.11. Lhůty na poskytnutí informace končí vždy pracovním dnem, tj. pokud konec lhůty připadne na státní svátek nebo dny pracovního volna, lhůta končí bezprostředně následující pracovní den včetně. Lhůta je ze strany úřadu splněna, když je odpověď ve lhůtě předána k poštovní přepravě.

 1. Nevyhovění žádosti

4.1. Pokud SEI žádosti byť jen zčásti nevyhoví, vydá se o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., s výjimkou případů, kdy se žádost odloží ve smyslu odst. 3.5. písm. c). Rozhodnutí ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., musí obsahovat označení povinného subjektu (SEI), číslo jednací, datum vydání rozhodnutí, označení příjemce rozhodnutí, výrok s uvedením právních předpisů, podle nichž bylo rozhodováno, odůvodnění každého omezení práva na informace, poučení o místu, době a formě podání opravného prostředku. Rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele.

4.2. Proti rozhodnutí ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o odmítnutí žádosti o informaci lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí.

4.3. Odvolání proti rozhodnutí ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. vydaném územním inspektorátem se podává podle § 86 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. u tohoto územního inspektorátu; o tomto odvolání rozhoduje ve smyslu § 13c odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb. ústřední inspektorát. Odvolání proti rozhodnutí ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. vydaném ústředním inspektorátem se podává podle § 86 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. na ústřední inspektorát; o tomto odvolání rozhoduje Ministerstvo průmyslu a obchodu. Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání.

4.4. Proti rozhodnutí o odvolání ve smyslu odst. 4.3. se nelze odvolat.

4.5. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. je přezkoumatelné soudem. Žaloba musí být podána do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího orgánu.

 1. Podávání a vyřizování žádostí o informace

5.1. Žádost o informace lze podat písemně nebo ústně. Na písemnou žádost SEI poskytne písemnou informaci, na ústní žádost poskytne v jednoduchých záležitostech informaci ústně. Ve složitějších ústních záležitostech může SEI požadovat podání písemné žádosti. Ústní žádost se ve výroční zprávě do počtu žádostí o informace nezahrnuje.

5.2. Pro ústní žádost nejsou stanoveny lhůty k vyřízení. Vychází se z toho, že ústními žádostmi se řeší běžné kontakty s úřady.

5.3. Ústní žádost, protože nelze doložit, jak zněla, nemůže vést k řádnému procesu opravných prostředků (odvolání), pokud je žadatel s poskytnutou informací nespokojený

 1. Zveřejnění informačních materiálů SEI

6.1. Základní informační materiály SEI musí být zveřejněny ve veřejně přístupných prostorách ÚI, jednotlivých ÚzI a na internetových stránkách SEI. Dále musí být k dispozici v tištěné podobě na vyžádání na podatelnách ÚI a ÚzI.

6.2 Materiály určené ke zveřejnění na internetových stránkách SEI schvaluje ústřední ředitel SEI. Vlastní zveřejnění zajišťuje oddělení ICT. Tyto materiály budou předávány i elektronickou poštou ředitelům ÚzI.

6.3. Státní zaměstnanec zajišťující informace o činnosti veřejné správy odboru 90.210 zpracovává vždy k 1. březnu výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o činnosti SEI v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., obsahující

 • počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
 • počet podaných odvolání proti rozhodnutí ve smyslu zákona č.106/1999 Sb.,
 • opis podstatných částí každého rozsudku soudu, týkajícího se dodržování zákona
  č. 106/1999 ,
 • výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb., bez uvádění osobních údajů,
 • další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb. v SEI.
 1. Poskytování informací ve speciálních případech

7.1. Z ukončených správních řízení lze odmítnout pouze chráněné informace (osobní údaje, obchodní tajemství, nové informace vznikající při přípravě dalších rozhodnutí atd.).

7.2. U neukončených správních řízení je možno poskytovat pouze informaci, že správní řízení bylo zahájeno.

7.3. Z informací o platech v SEI je možné zveřejnit platy nebo složky platu osob s uvedením jejich funkčního zařazení, bez udání jména konkrétního státního zaměstnance nebo zaměstnance tak, aby žadatel nemohl jednoznačně identifikovat konkrétní osobu pobírající plat nebo složku platu.

7.4. Informace poskytovaná médiím musí být poskytnuta takovou formou, aby se předešlo jejich zkreslení (úplné a srozumitelné). Z tohoto důvodu je třeba upřednostňovat písemnou formou podávání informace. V případě, že je požadováno omezení rozsahu informace, nesmí tento požadavek omezit její objektivnost, jinak se mu nevyhoví.

 1. Stížnost na postup při vyřizování žádosti

8.1. Žadatel může podat stížnost na postup při vyřizování žádosti. Její vyřízení se bude řídit podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Lhůty pro poskytování inrmací

9.1. Datum podání žádosti je den doručení žádosti na podatelnu SEI.

9.2. Pokud se žádost o poskytnutí informace týkala již zveřejněné informace, SEI musí
do 7 kalendářních dnů ode dne podání žádosti sdělit žadateli údaje o zveřejnění informace.

9.3. SEI musí do 7 kalendářních dnů ode dne podání požádat žadatele o upřesnění požadované informace, pakliže byla žádost nesrozumitelná nebo příliš obecná.

9.4. Nedostane-li SEI od žadatele upřesnění informace do 30 dnů, žádost bude odmítnuta.

9.5. SEI poskytne požadovanou informaci v základní lhůtě do 15 kalendářních dnů od podání žádosti.

9.6. SEI musí ještě v základní lhůtě 15 kalendářních dnů žadatele informovat o prodloužení základní lhůty a o důvodech, které ji k tomu vedly.

 1. Záznam o poskytování informace

10.1. O poskytování ústně podané žádosti se záznam nepořizuje.

10.2. O poskytování každé písemné informace musí být pořízen záznam, z něhož bude jasné:

 • datum podání,
 • jméno a adresa žadatele (nebo adresa elektronické pošty),
 • obsah požadované informace,
 • způsob vyřízení,
 • kdo žádost vyřizoval,
 • datum, kdy byla informace odeslána,
 • kdo záznam pořídil, není-li totožný s tím, kdo žádost vyřizoval.

10.3. Za poskytování záznamů zodpovídá zaměstnanec odboru 90.210. V případě žádostí vyřizovaných ÚzI mu ředitelé ÚzI poskytnou potřebnou součinnost.

 1. Úhrada nákladů

11.1. SEI je oprávněna žádat úhradu za poskytnutí těch informací, na něž se vztahuje informační povinnost. Výše úhrady nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací. SEI si může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

11.2. V příloze tohoto dokumentu je sazebník úhrad za poskytování informací, jež je jeho nedílnou součástí.

11.3. SEI si může podmínit vydání informací zaplacením úhrady nebo zálohy. Žadatele upozorní, že poskytnutí informace je spojeno s určitými náklady a vyzve ho k jejich zaplacení. Pokud žadatel do doby 60 dnů náklady nebo zálohu nezaplatí, má se za to, že na poskytnutí informace netrvá.

 

 

Sazebník
Sazebník za poskytnutí dokumentů a dat
Pořízení kopií
jednostranný černobílý výtisk nebo kopie formátu A4 2,00 Kč
oboustranný černobílý výtisk nebo kopie formátu A4 3,00 Kč
jednostranný barevný výtisk nebo kopie formátu A4 15,00 Kč
oboustranný barevný výtisk nebo kopie formátu A4 20,00 Kč
jednostranný černobílý výtisk nebo kopie formátu A3 4,00 Kč
oboustranný černobílý výtisk nebo kopie formátu A3 5,00 Kč
jednostranný barevný výtisk nebo kopie formátu A3 20,00 Kč
oboustranný barevný výtisk nebo kopie formátu A3 30,00 Kč
1ks CD ROM (12 cm) 10,00 Kč
Odeslání informací žadateli poštovné a balné dle aktuálního ceníku České pošty
Mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací 250,00 Kč za každou ukončenou hodinu

 

Povinné informace

Adresa internetové stránky   https://www.cr-sei.cz

Přehled povinně zveřejňovaných informací
Označení a uvozovací text Obsah položky
Název Státní energetická inspekce
Důvod a způsob založení Státní energetická inspekce byla zřízena vládním nařízením č. 47/1952 Sb., o státní energetické inspekci, a to z toho důvodu, aby bylo účinněji zajištěno hospodárné používání elektřiny a prohloubena kontrola hospodaření elektřinou.
Podmínky a principy činnosti jsou stanoveny hlavou VI. zákona 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Nadřízeným orgánem SEI je Ministerstvo průmyslu a obchodu.
SEI dozoruje dodržování zákona 406/2000 Sb., zákona č. 526/2000 Sb., o cenách, 265/1991 Sb. o působnosti orgánů ČR v oblasti cen v oblasti podporovaných zdrojů energie a zákona č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy a o řešení stavů ropné nouze. SEI je rovněž podle §13 z. č. 406/2000 Sb. dotčeným orgánem státní správy při ochraně zájmů chráněných tímto zákonem v některých řízeních, která provádějí stavební úřady, a v těchto řízeních vydává závazná stanoviska. SEI je dále dotčeným orgánem státní správy při pořizování politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace, kdy ve vybraných případech vydává stanoviska. SEI se vyjadřuje k žádostem o udělování koncesí na výrobu tepelné energie a rozvod tepelné energie nepodléhající licenci realizovanou ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW. SEI ukládá pokuty na základě vlastního zjištění a při výkonu kontroly se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole.
Organizační struktura Organizační schéma
Kontaktní spojení Kontakty
Kontaktní poštovní adresa Adresa
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Úřadovny
Úřední hodiny Pracovní dny od 8.30 hod. do 13.30 hod.
Telefonní čísla 224 855 340, 603 291 881
Adresa e-podatelny posta@cr-sei.cz
Další elektronické adresy hq2aev4
Případné platby lze poukázat Česká národní banka, č.ú. 19-34826011/0710, KS 0308, VS datum narození plátce (DD.MM.RRRR) nebo č. faktury
61387584
DIČ nejsme plátci daně z přidané hodnoty
Dokumenty
Seznamy hlavních dokumentů
Rozpočet Rozpočet na rok 2022 činily příjmy ve výši 3 800 000 Kč a výdaje ve výši 102 819 000 Kč. Rozpočet na rok 2021 činí příjmy ve výši 3 000 000 Kč a výdaje ve výši 102 818 737 Kč.
Žádosti o informace Žádost FO Žádost PO
Příjem žádostí a dalších podání Žádost, stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání je možné podat na územní inspektorát příslušného kraje, případně na ústřední inspektorát – adresy a spojení zde
Opravné prostředky Formuláře Žádost o informace pro fyzické osoby / pro právnické osoby. V oblasti kontrolní činnosti a ani v oblasti uplatňování opravných prostředků nejsou pevně stanoveny a ani doporučeny žádné formy dokumentů. Na úhradu plateb od veřejnosti je používána poštovní poukázka typu C nebo formulář příkazu do banky (vydává banka plátce).
Popisy postupů Naleznete na portálu veřejné správy
Předpisy
Nejdůležitější používané předpisy Používané předpisy
Vydané právní předpisy Právní předpisy
Úhrady za poskytování informací
Sazebník úhrad za poskytování informací
Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Licenční smlouvy
Vzory licenčních smluv
Výhradní licence

 

Výroční zprávy

Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

V roce 2023

 • bylo na Státní energetickou inspekci podáno 29 žádostí o poskytnutí informace, z toho nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo rozhodnutí o částečném odmítnutí.
 • nebylo podáno odvolání proti rozhodnutí,
 • byla podána 1 stížnost podle § 16a, konkrétně písm. c): „žadatel může podat stížnost, jestliže má vyřízení žádosti za neúplné tj. informace byly poskytnuty pouze částečně, aniž by bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, případně není spokojen s poskytnutím výpisu z dokumentu, o jehož kopii žádal.“ Ústřední inspektorát v tomto případě potvrdil postup Územního inspektorátu při vyřizování žádosti, protože žadateli poskytl veškeré informace, o které žádal.
 • nebyly poskytnuty žádné výhradní licence,
 • u žádné informace nebylo vedeno soudní řízení.

V roce 2022

 • bylo na Státní energetickou inspekci podáno 36 žádostí o poskytnutí informace, z toho byla vydána 3 rozhodnutí o odmítnutí žádosti a 1 rozhodnutí o částečném odmítnutí
 • bylo podáno 1 odvolání proti rozhodnutí,
 • nebyla podána žádná stížnost podle § 16a,
 • nebyly poskytnuty žádné výhradní licence,
 • u žádné informace nebylo vedeno soudní řízení.

V roce 2021

 • bylo na Státní energetickou inspekci podáno 22 žádostí o poskytnutí informace, z toho byla vydána 4 rozhodnutí o odmítnutí žádosti a 1 žádost byla částečně poskytnuta v režimu z. č. 123/1998 Sb.
 • nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí,
 • nebyla podána žádná stížnost podle § 16a,
 • nebyly poskytnuty žádné výhradní licence,
 • u žádné informace nebylo vedeno soudní řízení.

V roce 2020

 • bylo na Státní energetickou inspekci podáno 37 žádostí o poskytnutí informace,
 • přičemž všem žádostem o poskytnutí informace bylo v souladu s termíny uvedenými v zákoně č. 106/1999 Sb., vyhověno,
 • nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí,
 • nebyla podána žádná stížnost podle § 16a,
 • nebyly poskytnuty žádné výhradní licence,
 • u žádné informace nebylo vedeno soudní řízení.

V roce 2019

 • bylo na Státní energetickou inspekci podáno 25 žádostí o poskytnutí informace, z toho vydána 4 rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
 • nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí,
 • nebyla podána žádná stížnost podle § 16a,
 • nebyly poskytnuty žádné výhradní licence,
 • u žádné informace nebylo vedeno soudní řízení.

V roce 2018

 • bylo na Státní energetickou inspekci podáno 33 žádostí o poskytnutí informace, z toho vydána 2 rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
 • nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí,
 • nebyla podána žádná stížnost podle § 16a,
 • nebyly poskytnuty žádné výhradní licence,
 • proběhlo 1 soudní řízení.

V roce 2017

 • bylo na Státní energetickou inspekci podáno 34 žádostí o poskytnutí informace, z toho vydána 2 rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
 • nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí,
 • počet obdržených stížností podle § 16a bylo 10*,
 • nebyly poskytnuty žádné výhradní licence,
 • u žádné informace nebylo vedeno soudní řízení.

*jde o stížnosti na žádosti z roku 2016 na všechna ÚzI.

V roce 2016

 • bylo na Státní energetickou inspekci podáno 50 žádostí o poskytnutí informace, z toho vydána 2 rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
 • nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí,
 • nebyla podána žádná stížnost podle § 16a,
 • nebyly poskytnuty žádné výhradní licence,
 • u žádné informace nebylo vedeno soudní řízení.

V roce 2015

 • bylo na Státní energetickou inspekci podáno 21 žádostí o poskytnutí informace, z toho vydáno 6 rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
 • bylo podáno 1 odvolání proti rozhodnutí,
 • nebyla podána žádná stížnost podle § 16a,
 • nebyly poskytnuty žádné výhradní licence,
 • u žádné informace nebylo vedeno soudní řízení.

V roce 2014

 • bylo na Státní energetickou inspekci podáno 13 žádostí o poskytnutí informace,
 • přičemž všem žádostem o poskytnutí informace bylo v souladu s termíny uvedenými v zákoně č. 106/1999 Sb., plně vyhověno,
 • u žádné informace nebylo vedeno soudní řízení,
 • u žádné informace nebylo vedeno řízení o sankcích za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb.,
 • všechny skutečně poskytnuté informace byly poskytnuty bezplatně.

V roce 2013

 • bylo na Státní energetickou inspekci podáno 6 žádostí o poskytnutí informace,
 • 5-ti žádostem o poskytnutí informace bylo v souladu s termíny uvedenými v zákonu č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů plně vyhověno,
 • jedna žádost je zpracovávána,
 • u žádné informace nebylo vedeno žádné soudní řízení,
 • u žádné informace nebylo vedeno řízení o sankcích za nedodržení zákona č. 106/1999 Sb.,
 • všechny skutečně poskytnuté informace byly poskytnuty bezplatně.

V roce 2012

 • byly na Státní energetickou inspekci podány 4 žádosti o poskytnutí informace,
 • třem žádostem o poskytnutí informace bylo v souladu s termíny uvedenými v zákoně č. 106/1999 Sb. plně vyhověno,
 • jedna žádost byla zamítnuta, neboť požadovala informace, na něž se vztahuje omezení dle § 11 zákona č. 106/1999 Sb.,
 • u žádné informace nebylo vedeno žádné soudní řízení,
 • u žádné informace nebylo vedeno žádné řízení o sankcích za nedodržení zákona č.106/1999 Sb.,
 • všechny skutečně poskytnuté informace byly poskytnuty bezplatně.

V roce 2011

 • bylo na Státní energetickou inspekci podáno 9 žádosti o poskytnutí informace,
 • 7 žádostem o poskytnutí informace bylo v souladu s termíny, uvedenými v zákoně č. 106/1999 Sb., plně vyhověno,
 • dvě žádosti byly s řádným odůvodněním zamítnuty,
 • u žádné informace nebylo vedeno žádné soudní řízení, u žádné informace nebylo vedeno žádné řízení o sankcích za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb.,
 • všechny skutečně poskytnuté informace byly poskytnuty bezplatně.

V roce 2010

 • bylo na Státní energetickou inspekci podáno 6 žádosti o poskytnutí informace,
 • třem žádostem o poskytnutí informace bylo v souladu s termíny, uvedenými v zákoně č. 106/1999 Sb., plně vyhověno,
 • dvě žádosti byly s řádným odůvodněním zamítnuty, jedna žádost ještě nebyla vyřízena z důvodu požadavku na doplnění, lhůta pro poskytnutí není překročena,
 • u žádné informace nebylo vedeno žádné soudní řízení,
 • u žádné informace nebylo vedeno žádné řízení o sankcích za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb.,
 • všechny skutečně poskytnuté informace byly poskytnuty bezplatně.

V roce 2009

 • byly na Státní energetickou inspekci podány 3 žádosti o poskytnutí informace,
 • dvěma žádostem o poskytnutí informace bylo v souladu s termíny, uvedenými v zákoně č. 106/1999 Sb., plně vyhověno,
 • jedné žádosti bylo vyhověno částečně, částečné odmítnutí bylo odmítnuto řádným Rozhodnutím s podrobným zdůvodněním odmítnutí,
 • u žádné informace nebylo vedeno žádné soudní řízení,
 • u žádné informace nebylo vedeno žádné řízení o sankcích za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb.,
 • všechny skutečně poskytnuté informace byly poskytnuty bezplatně.

V roce 2008

 • byly na Státní energetickou inspekci podány 4 žádosti o poskytnutí informace,
 • dvěma žádostem o poskytnutí informace bylo v souladu s termíny, uvedenými zákoně č. 106/1999 Sb., plně vyhověno,
 • dvě žádosti o informace byly odmítnuty řádným Rozhodnutím s podrobným zdůvodněním odmítnutí,
 • u žádné informace nebylo vedeno žádné soudní řízení,
 • u žádné informace nebylo vedeno žádné řízení o sankcích za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb.,
 • všechny skutečně poskytnuté informace byly poskytnuty bezplatně.

V roce 2007

 • bylo na Státní energetickou inspekci podáno 6 žádostí o poskytnutí informace,
 • pěti žádostem o poskytnutí informace bylo v souladu s termíny, uvedenými v zákoně č. 106/1999 Sb., plně vyhověno,
 • u jedné žádosti o informace byla zahájena kontrola dle energetického zákona s tím, že informace bude poskytnuta po ukončení kontroly,
 • u žádné informace nebylo vedeno žádné soudní řízení,
 • u žádné informace nebylo vedeno žádné řízení o sankcích za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb.,
 • všechny skutečně poskytnuté informace byly poskytnuty bezplatně.

V roce 2006

 • bylo na Státní energetickou inspekci podáno 15 žádostí o poskytnutí informace,
 • třem žádostem o poskytnutí informace bylo v souladu s termíny, uvedenými v zákoně č. 106/1999 Sb., plně vyhověno, jedné částečně,
 • jedenácti žádostem o poskytnutí informace nebylo vyhověno a to jednak z důvodů ochrany obchodního tajemství, a jednak z důvodu neochoty žadatelů uhradit náklady spojené s poskytnutím informace. Rovněž byly odmítnuty informace, které v podstatě požadovaly poradenskou činnost,
 • bylo řešeno jedno odvolání proti odmítnutí žádosti o poskytnutí informace smyslu § 16 zákona č. 106/1999 Sb.,
 • u žádné informace nebylo vedeno žádné soudní řízení,
 • u žádné informace nebylo vedeno žádné řízení o sankcích za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb.,
 • všechny skutečně poskytnuté informace byly poskytnuty bezplatně.

V roce 2005

 • bylo na Státní energetickou inspekci podáno 12 žádostí o poskytnutí informace,
 • sedmi žádostem o poskytnutí informace bylo v souladu s termíny, uvedenými v zákoně č. 106/1999 Sb., plně vyhověno,
 • čtyřem žádostem o informaci nebylo vyhověno a to jednak z důvodů ochrany obchodního tajemství, a jednak z důvodu neochoty žadatelů uhradit náklady spojené s poskytnutím informace. Rovněž byly odmítnuty informace, které v podstatě požadovaly poradenskou činnost,
 • u žádné žádostí o poskytnutí informace nebylo podáno odvolání ve smyslu § 16 zákona č. 106/1999 Sb.
 • u žádné informace nebylo vedeno žádné soudní řízení,
 • u žádné informace nebylo vedeno žádné řízení o sankcích za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb.,
 • všechny skutečně poskytnuté informace byly poskytnuty bezplatně.

V roce 2004

 • bylo na Státní energetickou inspekci podáno 39 žádostí o poskytnutí informace,
 • osmi žádostem o poskytnutí informace bylo v souladu s termíny, uvedenými v zákoně č. 106/1999 Sb., plně vyhověno,
 • 31 žádostem o informaci nebylo vyhověno a to jednak z důvodů ochrany obchodního tajemství, a jednak z důvodu neochoty žadatelů uhradit náklady spojené s poskytnutím informace. Z tohoto počtu bylo 21 žádostí o informace hromadných v jediném dopisu,
 • u 21 žádostí o poskytnutí informace bylo podáno odvolání ve smyslu § 16 zákona č. 106/1999 Sb. Jednalo se o jednoho žadatele, který o všech 21 informací požádal jedním dopisem, předepsal si, jakou má mít odpověď formu (jaké údaje do tabulek a sloupců tabulek) a současně odmítl uhradit náklady spojené s poskytnutím informace,
 • nebylo v tomto směru vedeno žádné soudní řízení,
 • nebylo vedeno žádné řízení o sankcích za nedodržování zákona č.106/1999 Sb.,
 • všechny skutečně poskytnuté informace byly poskytnuty bezplatně.

V roce 2003

 • byly na Státní energetickou inspekci podány dvě žádosti o poskytnutí informace,
 • všem žádostem o poskytnutí informace bylo v souladu s termíny, uvedenými v zákoně č. 106/1999 Sb., plně vyhověno,
 • nebylo podáno žádné odvolání ve smyslu § 16 zák. č. 106/1999 Sb.,
 • nebylo v tomto směru vedeno žádné soudní řízení,
 • nebylo vedeno žádné řízení o sankcích za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb.,
 • všechny informace byly poskytnuty bezplatně.

V roce 2002

 • byly na Státní energetickou inspekci podány čtyři žádosti o poskytnutí informace,
 • všem žádostem o poskytnutí informace bylo v souladu s termíny, uvedenými v zákoně č. 106/1999 Sb., plně vyhověno,
 • nebylo podáno žádné odvolání ve smyslu § 16 zák. č. 106/1999 Sb.,
 • nebylo v tomto směru vedeno žádné soudní řízení,
 • nebylo vedeno žádné řízení o sankcích za nedodržování zákona č.106/1999 Sb.,
 • všechny informace byly poskytnuty bezplatně.

V roce 2001

 • byly na Státní energetickou inspekci podány čtyři žádosti o poskytnutí informace,
 • všem žádostem o poskytnutí informace bylo v souladu s termíny, uvedenými v zákoně č. 106/1999 Sb., plně vyhověno,
 • nebylo podáno žádné odvolání ve smyslu § 16 zák. č. 106/1999 Sb.,
 • nebylo v tomto směru vedeno žádné soudní řízení,
 • nebylo vedeno žádné řízení o sankcích za nedodržování zákona č.106/1999 Sb.,
 • všechny informace byly poskytnuty bezplatně.

V roce 2000

 • byly na Státní energetickou inspekci podány tři žádosti o poskytnutí informace,
 • všem žádostem o poskytnutí informace bylo v souladu s termíny, uvedenými v zákoně č. 106/1999 Sb., plně vyhověno,
 • nebylo podáno žádné odvolání ve smyslu § 16 zák. č. 106/1999 Sb.,
 • nebylo v tomto směru vedeno žádné soudní řízení,
 • nebylo vedeno žádné řízení o sankcích za nedodržování zákona č.106/1999 Sb.,
 • všechny informace byly poskytnuty bezplatně.

 

 

 

 

Formuláře