Problematika měřidla typu DVH 3113 u kontrol FVE

Státní energetická inspekce se při cenových kontrolách fotovoltaických elektráren dlouhodobě setkává s rozdíly mezi vykázanou výrobou elektřiny výrobcem a maximálně fyzikálně možnou výrobou elektřiny podle kvalifikovaného odborného výpočtu dle metodiky ČVUT. Tento nedostatek může mít hned několik příčin, přičemž jednou z nich může být i instalace elektroměru typu DVH 3113.

Vzhledem k indiciím požádala SEI již v roce 2014 Český metrologický institut (dále ČMI) k problematice měření vyrobené elektřiny o vypracování znaleckého posudku k předmětnému elektroměru typu DVH 3113. ČMI provedl zkoušky elektroměru typu DVH 3113 při podmínkách rušení po vedení při frekvenci 2 až 150 kHz a vydal o výsledcích znalecký posudek č. 3/2014.

Předmětem znaleckého posudku bylo zodpovězení dvou otázek, a to jednak, zda elektroměr zaručuje správnost měření v rámci dovolených odchylek z hlediska elektromagnetické kompatibility v podmínkách rušení, které lze předpokládat při provozu FVE, a za druhé, zda mohou při měření vyrobené elektřiny z FVE nastat okolnosti, kdy elektroměr ztratí způsobilost k použití jako stanovené měřidlo.

Ze zjištění vychází určité pochybnosti o správnosti měření elektrické energie vyrobené FVE obecně v případech elektroměrů, které nejsou dostatečně odolné proti zmíněnému rušení, ale i třífázových elektroměrů zapojených dvoufázově atd. Jako závěr vyplývá, že měřidlo, podle závěru znaleckého posudku č. ČMI 3/2014 ze dne 28. 4. 2014, není vhodné pro použití k aplikaci na fotovoltaické elektrárně, neboť bylo prokázáno, že elektroměr není odolný vůči rušení po vedení při frekvencích 2 až 150 kHz. Stanovené měřidlo, u kterého lze oprávněně konstatovat, že neposkytuje relevantní indikace, je tedy zjevné, že i při neporušeném ověření ztratilo požadované metrologické vlastnosti, lze považovat podle ustanovení § 7 odst. 2 písm. e) vyhlášky č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření, ve znění pozdějších předpisů, za měřidlo, jemuž zanikla platnost ověření.

Doporučujeme výrobcům elektřiny, kteří měřidlo typu DVH 3113 používají, aby na základě ztráty metrologických vlastností tohoto měřidla provedli bezodkladnou výměnu tohoto měřidla za jiný typ měřidla a odstranily tak příčinu vzniku nepřiměřeného majetkového prospěchu ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů.