Vyhláška č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

1. září 2020 vstupuje v účinnost nová vyhláška týkající se energetické náročnosti budov, která plně nahradí současnou vyhlášku známou pod číslem 78/2013 Sb.

Nová vyhláška byla vydána v reakci na další požadavky ze strany Evropské komise na snižování energetické náročnosti budov, jako sektoru, v němž je spotřeba energie celoevropsky velice významná. Současně byly zapracovány poznatky z aplikační praxe stávající vyhlášky.

Změny oproti původnímu znění vyhlášky se dají shrnout do 4 bodů:

  • Úprava parametrů referenční budovy a aktualizace faktorů primární neobnovitelné energie
  • Úprava definice budovy s téměř nulovou spotřebou energie po 1. 1. 2022
  • Stanovení jednotné metodiky pro hodnocení energetické náročnosti budov
  • Změna obsahu protokolu a grafické části průkazu energetické náročnosti budovy

Od 1. 9. 2020 se tedy průkazy energetické náročnosti budovy mohou zpracovávat výhradně dle nové vyhlášky.