Závazná stanoviska SEI při výstavbě nových budov a větších změnách dokončených budov s energeticky vztažnou plochou větší než 350 m² po 25. lednu 2020

Státní energetická inspekce (dále jen „SEI“) obdržela v souvislosti se zákonem č. 3/2020 Sb. účinným od 25. ledna 2020, který novelizuje zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, řadu dotazů týkající se vydávání závazných stanovisek dle ustanovení § 13 odst. (1).

Závazná stanoviska SEI vydává, pokud je stanovena povinnost vypracovat průkaz energetické náročnosti budovy pro účely výstavby nové budovy nebo větší změny dokončené budovy u budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 350 m².

Závazná stanoviska vyřizují územní inspektoráty SEI podle místa výstavby nové budovy nebo větší změny dokončené budovy, proto žádosti o závazné stanovisko zasílejte přímo jim. Kontakty naleznete ZDE.

 

V žádosti o závazné stanovisko doručené na SEI musí být uvedeno:

  1. Typ výstavby: Výstavba nové budovy / větší změna dokončené budovy
  2. Datum podání žádosti o stavební povolení (resp. společné stavební a územní řízení) nebo ohlášení stavby, pokud již byla na stavebním úřadu/odboru podána.
  3. Jméno a příjmení nebo název společnosti nebo organizace stavebníka, případně zmocněnce stavebníka, pokud je zastupován a plná moc
  4. Přesný název projektové dokumentace
  5. Stručné upřesnění budovy – typ, katastrální území, katastrální číslo, číslo popisné, číslo orientační, označení budovy v rámci areálu

Přílohou žádosti je kompletní projektová dokumentace výstavby nové budovy / větší změny dokončené budovy obsahující:

  1. Průvodní zprávu a Souhrnnou technickou zprávu
  2. Kompletní část D – výkresová dokumentace
  3. Průkaz energetické náročnosti ke všem budovám, u kterých je stanovena povinnost ho mít zpracován
  4. Projekty technických systémů topení, chlazení, klimatizace a větrání pokud jsou tyto systémy součástí technického řešení budovy/budov

Přílohou tohoto stanoviska je formulář žádosti o závazné stanovisko.

Žádost_o_závazné_stanovisko