Závazná stanoviska SEI při výstavbě nových budov a větších změnách dokončených budov s energeticky vztažnou plochou větší než 350 m² po 25. lednu 2020

Státní energetická inspekce (dále jen „SEI“) obdržela v souvislosti se zákonem č. 3/2020 Sb. účinným od 25. ledna 2020, který novelizuje zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, řadu dotazů týkající se vydávání závazných stanovisek dle ustanovení § 13 odst. (1).

Závazná stanoviska SEI vydává, pokud je stanovena povinnost vypracovat průkaz energetické náročnosti budovy pro účely výstavby nové budovy nebo větší změny dokončené budovy u budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 350 m².

Podle názoru SEI se nová pravidla pro vydávání závazných stanovisek SEI pro výstavbu nových budov a větší změny dokončených budov týkají pouze žádostí podaných na stavebním úřadě po 25. lednu 2020.

Závazná stanoviska vyřizují Územní inspektoráty SEI podle místa výstavby nové budovy nebo větší změny dokončené budovy, proto žádosti o závazné stanovisko zasílejte přímo jim. Kontakty naleznete zde:
www.cr-sei.cz/?page_id=3575

V žádosti o závazné stanovisko doručené na SEI musí být uvedeno:

  1. Typ výstavby: Výstavba nové budovy / větší změna dokončené budovy
  2. Jméno a příjmení nebo název společnosti nebo organizace stavebníka, případně zmocněnce stavebníka, pokud je zastupován a plná moc
  3. Přesný název projektové dokumentace
  4. Stručné upřesnění budovy – typ, katastrální území, katastrální číslo, číslo popisné, číslo orientační, označení budovy v rámci areálu

Přílohou žádosti je kompletní projektová dokumentace výstavby nové budovy / větší změny dokončené budovy obsahující:

  1. Průvodní zprávu a Souhrnnou technickou zprávu
  2. Kompletní část D – výkresová dokumentace
  3. Průkaz energetické náročnosti ke všem budovám, u kterých je stanovena povinnost ho mít zpracován
  4. Projekty technických systémů topení, chlazení, klimatizace a větrání pokud jsou tyto systémy součástí technického řešení budovy/budov

Přílohou tohoto stanoviska je formulář žádosti o závazné stanovisko.

Žádost_o_závazné_stanovisko