Problematika určení požadavků na energetickou náročnost přístavby/nástavby splňující podmínku § 6 odst. (3) vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, po 1. lednu 2020

Státní energetická inspekce (SEI) obdržela v souvislosti s novelou zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 3/2020 Sb., která bude v platnosti od 25. ledna 2020 (zákon), řadu dotazů týkající se plnění požadavků energetické náročnosti v případech nástavby/přístavby, které navyšují původní energeticky vztažnou plochu o více než 25 % a dále pokud by ji taková budova měla větší než 350 m2, což je nově hranice velikosti budov, u kterých SEI vydává závazná stanoviska ke stavebnímu a společnému územnímu a stavebnímu řízení nebo ohlášení stavby.

Po 1. lednu 2020, bez ohledu na novelu zákona, která na tento stav nemá vliv, jsou všechny novostavby hodnoceny jako budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Z tohoto důvodu vznikly nejasnosti ohledně toho, zda nástavby/přístavby (prováděné v rámci větších změn dokončených budov), definované v § 6 odst. (3) vyhlášky č. 78/2013 Sb. (vyhláška), jenž se dle tohoto ustanovení považují za nové budovy, budou tedy rovněž hodnoceny dle požadavků na budovy s téměř nulovou spotřebou energie nebo „pouze“ podle požadavků na novou budovu.

Podle názoru SEI se při zpracování průkazu energetické náročnosti (průkaz) pro přístavby a nástavby navyšující energeticky vztažnou plochu o více než 25 % použijí při stanovení referenčních hodnot ukazatelů energetické náročnosti budovy požadavky na novou budovu. Vyhláška zůstává v účinnosti a s ní i koeficienty snížení hodnoty neobnovitelné primární energie pro referenční budovy uvedené v příloze č. 1, v tabulce č. 5 vyhlášky. Ke změně hodnocení průkazů pro budovy s realizovanou přístavbou a/nebo nástavbou dojde až s novelizací vyhlášky č. 78/2013 Sb.

Pokud by  však byl průkaz zpracován pro přístavbu/nástavbu energetickým specialistou s hodnocením pro budovu s téměř nulovou spotřebou energie a přístavba/nástavba tyto parametry splní, lze samozřejmě i toto akceptovat.

Jak již bylo řečeno výše, SEI s účinností zákona začne vydávat závazná stanoviska k žádosti o stavební povolení u staveb s energeticky vztažnou plochou vetší než 350 m2, což nesouvisí pouze s požadavky na budovu s téměř nulovou spotřebou energie, ale obecně s plněním požadavků na energetickou náročnost u nových budov a větších změn dokončených budov.