Klíčové rozsudky NSS ve věci uvádění do provozu FVE

Státní energetická inspekce obnovila činnost na poli kontrol cenového zákona v oblasti podporovaných zdrojů energie až v letošním roce, tedy v letech 2015-2018 tyto kontroly neprováděla, na soudech však stále čeká na projednání několik případů z dřívější činnosti SEI před rokem 2015. I přesto, že se tyto případy někdy táhnou až několik let, dochází k jejich postupnému projednávání soudy a dostavují se rozsudky ve věci. Z pohledu navazující kontrolní činnosti SEI jsou významné tři rozsudky Nejvyššího správního soudu (NSS) z poslední doby, které potvrdily dosavadní rozhodovací praxi SEI. V tomto článku  bude pozornost zaměřena na dva z nich týkající se sporu o „datum uvedení výrobny do provozu“.

V případě fotovoltaické elektrárny Čekanice provozovatele ČEZ Obnovitelné zdroje, s. r. o., NSS potvrdil rozhodnutí SEI ve věci „uvedení do provozu“. Předmětná FVE, který byla dle provozovatele uvedena do provozu ke konci roku 2009 a podle toho rovněž zařazena do kategorie výše podpory, dle názoru SEI nemohla být ke konci roku 2009 stavebně, ale hlavně ani technicky dokončena, nemohla tak dodávat elektřinu do distribuční soustavy již v prosinci 2009 a být tedy uvedena do provozu v roce 2009. Tyto závěry byly doloženy také důkazy převzatými od orgánů činných v trestním řízení, které jednoznačně potvrdily, že některé technologické součásti FVE, bez nichž FVE nemůže bezpečně dodávat vyrobenou energii do sítě, byly vyrobeny až v roce 2010. Aby mohla FVE pobírat zvolenou provozní podporu v podobě zeleného bonusu, musela v té době splnit 3 podmínky. První z těchto podmínek je udělení licence, druhá oprávnění k výkonu licencované činnosti a třetí uvedení do provozu v souladu s rozhodnutím o udělení licence a oprávněním k výkonu licencované činnosti. I přes naplnění prvních dvou uvedených podmínek, nebyla dle SEI dodržena podmínka třetí a to je uvedení do provozu. Jak sám NSS uvedl v rozsudku: „Před zkoumáním provozuschopnosti výrobny je třeba dospět k závěru, že její provoz, resp. uvedení do provozu, bude nejenom v souladu s licencí, ale i se zákonem“. Provozovatel ke dni 31. 12. 2009 nedisponoval výstupy ze zkušebního provozu, protokolem o schválení výrobny, dále nebyla podepsána ani smlouva o úhradě zeleného bonusu ani o dodávce elektřiny. Na základě těchto faktů SEI konstatovala, že FVE nebyla schopna provádět zákonnou dodávku elektřiny a vlastně vůbec vyrábět elektřinu v souladu s licencí. Tento závěr potvrdil NSS.

Obdobnou kauzu představuje případ fotovoltaické elektrárny Chýnov, opět provozovatele ČEZ Obnovitelné zdroje, s. r. o. Z důvodu odlišné  formy pobírané provozní podpory od FVE Čekanice se  NSS a soudy nižších instancí zabývaly stejnými argumenty jako v předchozím případě, pouze z pohledu výkupních cen. Opět byl spor o „datum uvedení do provozu“. Provozní podpora v podobě výkupních cen měla v té době odlišné požadavky pro její přiznání. První podmínkou byla licence na výrobu elektřiny a druhou výroba a dodávka elektřiny do elektrizační soustavy v souladu s udělenou licencí a rovněž v souladu se zákonem. SEI doložila, že FVE nemohla vyrábět a dodávat elektřinu do distribuční soustavy na konci roku 2009, jak tvrdil provozovatel. FVE pouze ke konci roku 2009 podala žádost o zkušební provoz, ani ten však do konce roku neproběhnul. Elektroměr byl osazen na začátku ledna 2010, což je nestandardní postup, jelikož FVE neměla v té době provedenou kontrolu výrobny zahrnující potřebné zkoušky a měření provedené v průběhu či po ukončení zkušebního provozu ani protokol o uvedení výrobny do provozu, který je podkladem pro uzavření smlouvy o připojení zařízení výrobce k distribuční soustavě, přitom smlouva o připojení je uzavírána pouze na základě souhlasných výsledků provedené kontroly. Aniž by SEI rozporovala názor NSS použitý v jiné kauze, že k uvedení provozovny do provozu stačí paralelní připojení a nikoliv osazený elektroměr, předložila důkazy, že FVE Chýnov nemohla být uvedena do provozu v roce 2009, což opět potvrdil NSS.

Oba rozsudky jsou k nalezení na webových stránkách Nejvyššího správního soudu.