Kontroly SEI se zaměřily na kotle na tuhá paliva

Dnem 1. dubna 2017 vstoupilo v účinnost nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1187, které upravuje povinnosti související s energetickým štítkováním pro kotle na tuhá paliva se jmenovitým tepelným výkonem 70 kW nebo nižším a pro soupravy sestávající z kotle na tuhá paliva se jmenovitým tepelným výkonem 70 kW nebo nižším a z regulátorů teploty a solárních zařízení. Konkrétně se jedná o kotle na tuhá paliva dodávající teplo do teplovodního systému ústředního vytápění.

V České republice operuje hned několik výrobců takovýchto kotlů, kteří mají kromě jiného povinnost opatřit každé zařízení tištěným energetickým štítkem a dále zpřístupnit i elektronickou verzi štítku ke každému kotli pro internetový prodej.  Na energetickém štítku se uvádí kromě identifikačních údajů zařízení, včetně jeho jmenovitého tepelného výkonu, třída energetické účinnosti – šipka přiřazená k jedné z tříd energetické účinnosti označených písmeny A – G, přičemž A je nejlepší. Prodejci kotlů pak zařízení štítkem označí v místě prodeje.

Jelikož jsou některé z vyráběných českých kotlů na tuhá paliva zařazeny rovněž jako podporovaná zařízení pro tzv. „kotlíkové dotace“, provedla SEI u vybraných výrobců a prodejců kotlů první vlnu kontrol toho, zda jsou vůbec zařízení opatřena energetickým štítkem podle legislativy tak, aby zákazníci měli k dispozici dostatek údajů o energetické účinnosti kotle a tím tedy informaci o tom, jak si konkrétní model vede v porovnání s ostatními. Údaje na štítku ukáží, zda např. nižší pořizovací cena kotle není na úkor jeho podstatně dražšího následného provozu.

Výsledky doposud provedených kontrol ukázaly, že jak výrobci, tak prodejci své povinnosti znají a ve většině případů je rovněž i plní. Dalším postupným krokem kontrol SEI bude ověřování, jestli informace udávané výrobci na štítcích jsou pravdivé. Tento typ kontroly spočívá v měřeních prováděných akreditovanou laboratoří.