SEI v roce 2016 udělila pokuty za více jak 40 milionů korun

Státní energetická inspekce v roce 2016 evidovala 924 kontrol a uložila pokuty v celkové výši přes 40 milionů korun. Pro Státní energetickou inspekci (SEI) byl uplynulý rok především rokem velkých změn. Tou nejzásadnější byla změna kompetencí v kontrolní činnosti, kdy od 1. ledna 2016 soustředí svoji dozorovací činnost především na zákon o hospodaření energií.

V roce 2016 došlo k výrazné úpravě pravomocí SEI, která se promítla do její činnosti. Dne 1. ledna 2016 nabyl účinnosti zákona č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., a v důsledku toho přešla působnost SEI v oblasti kontrol dodržování povinností stanovených zákonem č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích na Energetický regulační úřad. Hlavním úkolem SEI se tak stalo dozorování zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií. Nicméně svoji významnou úlohu má i jako dotčený orgán státní správy ve stavebních a územních řízeních. Dále SEI dozoruje dodržování zákona č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy a vyjadřuje se k žádostem o udělování koncesí na výrobu tepelné energie a rozvodu tepelné energie nepodléhající licenci realizované ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW.
Kontrolní činnost SEI v roce 2016 byla zaměřena zejména na dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií a to s důrazem na kontroly povinností energetických specialistů, plnění požadavků na energetickou náročnost budov a zpracování průkazů energetické náročnosti, na zpracování energetických auditů a energetických posudků, na označení výrobků spojených se spotřebou energie energetickými štítky, plnění požadavků ekodesignu těchto výrobků a na kontroly účinností kotlů a klimatizací. Dále SEI dokončovala kontroly v oblasti podporovaných zdrojů energie podle zákona č. 165/2012 Sb. a zákona č. 526/1990 Sb., jež byly zahájeny v předešlých letech.
Největší nárůst v počtu kontrol byl u povinností vyplývající ze zákona o hospodaření energií, což je způsobeno právě změnou kompetencí SEI. Z celkově vedených 924 kontrol, bylo v roce 2016 zahájeno 866 a z počtu zahájených pak bylo 756 i v roce 2016 uzavřeno. Celkově však bylo v roce 2016 uzavřeno 809 kontrol, jelikož byly uzavírány také kontroly otevřené v předchozím roce. Na druhé straně výrazně ubyly kontroly v oblasti podporovaných zdrojů, kdy změnou legislativy přešla pravomoc vykonávat kontroly v této oblasti na jiný úřad.
Největší podíl kontrol vyplývající SEI ze zákona o hospodaření energií připadlo na kontroly spojené s průkazem energetické náročnosti budov (dále jen „průkaz“). V této oblasti SEI provedla 213 kontrol. Kontrolní činnost v této oblasti zákona byla zaměřena na povinnosti stavebníků, vlastníků budov nebo společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ“) opatřit si průkaz při výstavbě nových budov, při větších změnách dokončených budov, opatřit si průkaz u budovy užívané orgánem veřejné moci s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2 a správně v těchto budovách průkaz umístit. Nejčastějším předmětem kontroly byla povinnost vlastníků budov nebo SVJ opatřit si průkaz při prodeji nebo pronájmu budovy nebo její ucelené části. Své povinnosti mají ale také majitelé jednotek. Ti rovněž mají za povinnost předkládat a předávat průkazy kupujícím či nájemcům, ale i možným kupujícím či možným nájemcům. Nejčastějším pochybením v této oblasti kontrol bylo zcela jednoznačně neopatření si průkazu při prodeji nebo pronájmu budovy nebo její ucelené části.

Od července 2015 zákon povinuje také zprostředkovatele prodejů a pronájmů budov nebo jejich ucelených částí. Zprostředkovatelé mají za povinnost uvádět klasifikační třídu ukazatele energetické náročnosti v informačních a reklamních materiálech, kterou zjistí z průkazu, resp. z jeho grafické části předaném prodávajícím či pronajímajícím. Pakliže zprostředkovatel tuto grafickou část neobdrží, je povinen uvést nejhorší klasifikační třídu. SEI shledala pochybení při aplikaci povinností zprostředkovatele v 82 případech z celkově 121 vedených kontrol.
Další velkou skupinou, na kterou se SEI při svých kontrolách zaměřovala, byly energetičtí specialisté. Zde SEI provedla celkem 306 kontrol na povinnosti jim vyplývající ze zákona. SEI se při kontrolách energetických specialistů zaměřovala především na povinnosti zpracovat dokumenty objektivně, pravdivě a úplně.
SEI ukládá pokuty na základě vlastního zjištění a při výkonu kontroly se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole. V roce 2016 SEI v prvním stupni správního řízení vydala rozhodnutí o uložení pokuty v celkové výši 27 317 764,- Kč a ve druhém stupni správního řízení bylo vydáno 34 rozhodnutí o celkovém objemu pokut 40 078 961,- Kč. V obou stupních řízení největší objem pokut připadlo na rozhodnutí v režimu zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, které dobíhaly z minulých let, a které se týkaly oblasti podporovaných zdrojů energie, zejména pak fotovoltaických elektráren.