Jak se stát energetickým specialistou?

Energetičtí specialisté jsou osoby, které rozumí problematice přeměny energie, jejího přenosu a užití. Tyto znalosti jim umožňují zhodnotit, zda se hodnocené systémy chovají správně, tedy efektivně, podle příslušné legislativy a norem.

Kdo je energetický specialista?

Energetický specialista je fyzická osoba, která je podle § 10 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, držitelem oprávnění Ministerstva průmyslu a obchodu ke:

Seznam energetických specialistů

Seznam energetických specialistů najdete na zde.

Kdo se může stát energetickým specialistou?

Energetickým specialistou se může stát každá fyzická osoba, která splní podmínky pro udělení oprávnění. Tyto podmínky jsou:

  • plná svéprávnost,
  • bezúhonnost a
  • odborná způsobilost.

Prokázání odborné způsobilosti je posuzováno na základě dosaženého vzdělání a praxe. Vzdělání i praxe jsou požadovány v oborech energetiky, energetických zařízení nebo stavebnictví.

Dosažené vzdělání

Požadovaná praxe (roky)

VŠ (bakalářské, magisterské, doktorské)

3

SŠ s maturitou

6

VOŠ

5

Pokud uchazeč splňuje výše uvedené podmínky, může zaslat žádost o udělení oprávnění.

Jak získat oprávnění energetického specialisty?

Pro získání oprávnění je dále, kromě splnění výše uvedených požadavků, potřeba zaslat písemnou žádost o oprávnění a prokázat odborné znalosti složením odborné zkoušky.  Ke složení odborné zkoušky je uchazeč vyzván poté, co jeho písemná žádost byla posouzena jako úplná.

Povinné náležitosti žádosti o oprávnění energetického specialisty:

  • vyplněná žádost, ke stažení zde [DOC, 124 kB]
  • kopie dokladu o dosaženém vzdělání (diplom nebo maturitní vysvědčení)
  • doložení praxe (potvrzení zaměstnavatele, v případě OSVČ čestné prohlášení o délce a oboru praxe)
  • výpis z rejstříku trestů (k datu podání žádosti nesmí být starší 3 měsíců)
  • správní poplatek ve výši 1000 Kč (za každou ze čtyř možných činnosti v rámci oprávnění)

Uvedené doklady zašle uchazeč na adresu:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Odbor energetické účinnosti a úspor
Na Františku 32
110 15 Praha 1

Jak probíhá odborná zkouška?

Odborná zkouška je podle § 10a zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, pořádána Státní energetickou inspekcí a provádí se před zkušební komisí.

Skládá se z písemné a ústní části, jejichž obsah a rozsah je stanoven prováděcím právním předpisem. Písemná část se provádí formou testu a její úspěšné složení je podmínkou pro konání ústní zkoušky. Ústní část je provádí formou rozpravy na základě 3 vylosovaných otázek uchazečem o oprávnění.

Okruhy zkušebních otázek pro písemnou a ústní část odborné zkoušky pro jednotlivé typy oprávnění jsou uvedeny v příloze č. 2 vyhlášky č. 118/2013 Sb., o energetických specialistech.

Kde se pořádá odborná zkouška?

Termín konání odborné zkoušky žadateli písemně oznámí Státní energetická inspekce nejméně 15 dní před jejím konáním.

Odborná zkouška je zahájena v počítačové učebně v budově Ministerstva průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1. V případě úspěšného složení písemné části pokračuje ústní části téhož dne.

Upozornění: Oprávnění vydává MPO, žádost o udělení oprávnění se tedy posílá na MPO (adresa viz výše), SEI pořádá pouze odbornou zkoušku, k jejímuž složení je uchazeč písemně vyzván v dostatečném předstihu.

Další informace naleznete v § 10, 10a, 10b, 10c zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a ve vyhlášce 118/2013 Sb., o energetických specialistech.