Pravidelná kontrola provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie

Kontrola provozovaných kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie slouží k hodnocení jejich účinnosti, dimenzování, provozuschopnosti a údržby. Součástí kontroly je také doporučení k udržení, nebo zlepšení současného technického stavu zařízení. Požadavek na rozsah, způsob a četnost provádění kontroly kotlů a rozvodů tepelné energie a vzor a obsah zprávy o těchto kontrolách stanovuje vyhláška č. 194/2013 Sb., o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie.

Pozor, tato kontrola naplňuje  povinnosti podle zákona o hospodaření energií, nikoliv z pohledu bezpečnosti jejich provozu ani zákona o ochraně ovzduší!

Výsledkem kontroly je písemná zpráva o kontrole provozovaných kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie. Samotnou kontrolu a následně sepsání zprávy může provést pouze energetický specialista. Výjimka je pouze u provozovaných kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie, které jsou předmětem licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon). Kontrolu těchto kotlů provádí držitel licence.

Jak často se kontrola má provádět?

Výkon kotle Druh paliva První kontrola po uvedení do provozu (roky)

Další kontrola

systém je trvale monitorován (roky)* systém není trvale monitorován (roky)*
od 20 kW do 100 kW všechna paliva 10 10 10
nad 100 kW pevná a kapalná 2 10 2
nad 100 kW plynná 4 10 4
* Za trvalý monitoring je považováno elektronické monitorování kotle a tepelného rozvodu a jeho jednotlivých zařízení, kdy jsou především hodnoty spotřeby energií a parametry teploty vnitřního vzduchu průběžně elektronicky předávány řídicímu systému otopné soustavy, který je vyhodnocuje a na jejich základě upravuje provoz kotle.

Výše uvedené povinnosti se pak nevztahují na kotle a vnitřní rozvody, které jsou umístěné v rodinných domech, bytech a stavbách pro rodinnou rekreaci, pokud však tyto nejsou provozovány výhradně pro podnikatelskou činnost.