Průkazy energetické náročnosti budovy

Pojem průkaz energetické náročnosti je definovaný v zákoně č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, jehož novela vstoupila v platnost 1. 1. 2013. Průkazem energetické náročnosti (dále „průkaz“) se rozumí dokument s informacemi o energetické náročnosti budovy, nebo ucelené části budovy (např. bytu). Průkaz zařadí danou nemovitost do tzv. třídy energetické náročnosti od A (mimořádně úsporná) až po G (mimořádně nehospodárná). Výsledné grafické znázornění je podobné tzv. energetickým štítkům, se kterými se můžeme setkat v prodejnách elektrospotřebičů např. na ledničkách. Průkaz platí 10 let ode dne data jeho vyhotovení, pokud budova nebyla rekonstruována (neprošla tzv. větší změnou dokončené budovy) nebo v ní nebyl měněn způsob vytápění. Průkaz musí být zpracován pouze příslušným energetickým specialistou, který je držitelem oprávnění uděleného Ministerstvem průmyslu a obchodu. Seznam energetických specialistů je na stránkách Ministerstva obchodu a průmyslu zde (v položce obor je třeba vybrat „energetická certifikace budov“).

Kdy musím mít zpracovaný průkaz?

Průkazem se dokládá splnění požadavků na energetickou náročnost budovy (více viz sekce Energetická náročnost budovy). Tzn., že pokud stavíte nový dům nebo realizujete na svém domě tzv. větší změnu dokončené budovy (klasicky např. zateplení), musíte mít zpracovaný průkaz. Tento průkaz pak musíte předložit na stavebním úřadě při podání žádosti o stavební povolení, ohlášení stavby nebo  žádosti o změnu stavby před jejím dokončením (to pouze v případě, že tato změna má dopad do energetické náročnosti budovy – např. měníte způsob vytápění budovy oproti původnímu projektu). Energetický specialista, kterého si najmete na zpracování průkazu, zpracuje průkaz podle projektové dokumentace a v případě, že neplníte některý z požadavků na energetickou náročnost budovy, by Vás o tom měl informovat. Takový projekt by neměl být předložen ke stavebnímu povolení.

Opatřit si průkaz má povinnost rovněž ten stavebník, vlastník budovy nebo SVJ, pokud jeho budovu užívá orgán veřejné moci.

Od 1. ledna 2013 vznikla povinnost zpracování průkazu energetické náročnosti budov při prodeji a pronájmu budov a to dle § 7a odst. 2 a 3 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií:

Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou od 1. 1. 2013 povinni:

a) opatřit si průkaz
1. při prodeji budovy nebo ucelené části budovy (např. bytu),
2. při pronájmu budovy,
3. od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy,

b) předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii
1. možnému kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se koupě budovy nebo ucelené části budovy,
2. možnému nájemci budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se nájmu budovy nebo ucelené části budovy,

c) předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii
1. kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu kupní smlouvy,
2. nájemci budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu nájemní smlouvy,

d) zajistit uvedení klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti uvedené v průkazu v informačních a reklamních materiálech při
1. prodeji budovy nebo ucelené části budovy,
2. pronájmu budovy nebo ucelené části budovy.

Pokud je prodej nebo pronájem budovy nebo ucelené části realizován skrze zprostředkovatele (např. realitní kancelář), má tento zprostředkovatel povinnost rovněž uvést klasifikační třídu ukazatele energetické náročnosti v informačních a reklamních materiálech. Aby mohl tuto povinnost naplnit, musí od vlastníka budovy nebo SVJ obdržet grafickou část průkazu nebo její ověřenou kopii. Pokud by se tak nestalo, neměl by zprostředkovatel z čeho získat údaj o klasifikační třídě ukazatele energetické náročnosti a nemohl by tak dostát své zákonné povinnosti. I na tento případ zákon pamatuje. Pokud zprostředkovatel neobdrží grafickou část průkazu nebo její ověřenou kopii, uvede v reklamních a informačních materiálech nejhorší klasifikační třídu (G), někdy třeba i na úkor prodejce, jehož prodávaná nemovitost by mohla být klasifikována lépe, což by mohlo zvýšit její atraktivitu ke koupi. Navíc se tím vlastník prodávané budovy nebo SVJ nezbavují povinnosti opatřit si průkaz při prodeji nebo pronájmu – naopak. Tudíž nejen, že se tímto mohou poškodit při prodeji, ale ještě jim hrozí případná pokuta ze strany SEI.

Vlastník ucelené části budovy (např. bytu) je od 1. 1. 2013 povinen:

a) předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii
1. možnému kupujícímu ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se koupě jednotky,
2. od 1. ledna 2016 možnému nájemci ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se nájmu jednotky,
b) předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii
1. kupujícímu ucelené části budovy nejpozději při podpisu kupní smlouvy,
2. od 1. ledna 2016 nájemci ucelené části budovy nejpozději při podpisu nájemní smlouvy,
c) zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech při
1. prodeji ucelené části budovy,
2. od 1. ledna 2016 pronájmu ucelené části budovy.

Vzhledem k povinnosti předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii již zájemci o koupi nebo nájem, byť by s tímto zájemcem prodej či pronájem nebyl nakonec realizován, a vzhledem k povinnosti zajistit uvedení klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti v informačních a reklamních materiálech, kterými je i inzerce nabízející nemovitost k prodeji či pronájmu, doporučujeme prodávajícím nebo pronajímajícím učinit kroky k zajištění průkazu ještě před vlastní realizací prodeje nebo pronájmu.
[/wpcf_answer][/wpcf_item]