Leden 17, 2017

Nabídky prodeje a pronájmu majetku státu

Nabídka nepotřebného majetku

Z uveřejněné nabídky nepotřebného majetku v červenci 2017 zůstalo k odprodeji auto Škoda Octavia 1,6, SPZ 4A3 4674, palivo BA 95B, rok pořízení 2004, barva šedá metalíza, počet najetých kilometrů 76,5 tis. km. Stav vozidla odpovídá stáří a počtu najetých kilometrů. Výchozí cena je stanovena dle znaleckého posudku ze dne 31.5.2017 ve výši 69 000,00 Kč (slovy šedesátdevěttisíckorun). Motorové vozidlo je parkované venku v Gorazdově ulici, Praha 2.

Nabídky je nutné podat buď datovou schránkou (ID hq2aev4) nebo poštou na adresu: Státní energetická inspekce, Gorazdova 24, Praha 2.Termín pro podání nabídek je nejpozději do: 10. 10. 2017 do 10 hodin.

Pozn. Rozhodující je datum a hodina přijetí/doručení nabídky. Na nabídky přijaté/doručené po lhůtě nebude brán zřetel. Nabídky budou vyhodnoceny nejpozději do 5 pracovních dnů od data stanoveného pro podání nabídek.
Součástí podané nabídky musí být písemný závazek zájemce, že případný odběr majetku, bude-li vyhodnocena jeho nabídky jako nejvýhodnější, provede vlastními silami, na vlastní náklady a riziko. Majetek musí být vítězným zájemcem převzat nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy. Majetek bude předán v prostorách výše zmíněného inspektorátu, od chvíle, protokolárního převzetí přejdou veškerá rizika, práva a povinnosti související s převzatým majetkem ne vítězného zájemce.

Vítěznou nabídkou se stane nabídka s nejvyšší nabídnutou cenou. Zájemce musí vždy akceptovat odběr celého souboru nabízeného majetku. Státní energetická inspekce si vyhrazuje právo neakceptovat nabídku s mimořádně nízkou cenou.

Zájemce:

Obchodní jméno:

IČ:

Adresa sídla:

Tímto nabízím/e za výše uvedený nepotřebný majetek výše uvedenou finanční částku
Zároveň prohlašuji/me, že jsem se seznámil/i s podmínkami nabídky nepotřebného majetku uvedené v oznámení na webových stránkách Státní energetické inspekce a zavazuji/eme se je bezpodmínečně dodržet.

Datum:

Označení osoby oprávněné jednat za zájemce:
Podpis: